Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
05.05.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU MREŽE ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PREVARA U POSTUPANJU SA FINANSIJSKIM SREDSTVIMA EVROPSKE UNIJE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2017)


Na osnovu člana 68b stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16) i člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o obrazovanju Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije

1. U Odluci o obrazovanju Mreže za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima Evropske unije („Službeni glasnik RS”, broj 78/15), u tački 2. podtačka 1) reči: „Odsekom za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije” zamenjuju se rečima: „Sektorom za kontrolu javnih sredstava – Grupom za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije”.

2. Tačka 3. menja se i glasi:

„3. U Mrežu se imenuju:

1) za predsedavajućeg:

– Milena Kovačević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra finansija u Sektoru za kontrolu javnih sredstava;

2) za zamenika predsedavajućeg:

– Žarko Savić, načelnik Odeljenja za budžetsku inspekciju u Sektoru za kontrolu javnih sredstava u Ministarstvu finansija;

3) za članove:

– Aleksandra Gojković Džipković, viši savetnik, šef Odseka za finansijsku kontrolu u Sektoru za upravljanje sredstvima Evropske unije u Ministarstvu finansija,
– Boris Radosavljević, inspektor u Sektoru za kontrolu javnih sredstava u Ministarstvu finansija,
– Milka Lukač, samostalni poreski savetnik, načelnik Odeljenja za razvoj funkcije ljudskih resursa, organizacionu strukturu i podršku u Poreskoj upravi u Ministarstvu finansija,
– Gordana Pulja, pomoćnik direktora u Sektoru za izvršenje budžeta u Upravi za trezor u Ministarstvu finansija,
– Branko Stanković, viši savetnik, načelnik Odeljenja za analitiku, finansijsko-informacione poslove i saradnju sa državnim organima u Upravi za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija,
– Miloš Jovanović, glavni policijski inspektor, poslovi suzbijanje falsifikovanja novca i drugih sredstava plaćanja u Odeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala u Upravi kriminalističke policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
– Radomir Ilić, državni sekretar u Ministarstvu pravde,
– Gordana Janićijević, zamenik Republičkog javnog tužioca i rukovodilac Odeljenja za međunarodnu saradnju i pravnu pomoć Republičkog javnog tužilaštva,
– Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije i generalni državni revizor u Državnoj revizorskoj instituciji,
– Milica Božanić, pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju u Agenciji za borbu protiv korupcije,
– LJubinko Stanojević, direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije;

4) za zamenike članova:

– Jovana Krsmanović, viši savetnik, šef Odseka za harmonizaciju sistema upravljanja i kontrole sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije u Sektoru za upravljanje sredstvima Evropske unije u Ministarstvu finansija,
– Biljana Kecojević, viši inspektor u Sektoru za kontrolu javnih sredstava u Ministarstvu finansija,
– Snežana Bekčić Šišmanović, samostalni poreski savetnik, šef Odseka za razvoj funkcije ljudskih resursa i organizacionu strukturu, Odeljenje za razvoj funkcije ljudskih resursa i organizacionu strukturu i podršku u Poreskoj upravi u Ministarstvu finansija,
– Marija Stefanović, samostalni savetnik u Odeljenju za upravljanje sredstvima Republike, Sektor za izvršenje budžeta u Upravi za trezor u Ministarstvu finansija,
– Danijela Maletić, mlađi savetnik u Odeljenju za analitiku, finansijsko-informacione poslove i saradnju sa državnim organima u Upravi za sprečavanje pranja novca u Ministarstvu finansija,
– Vladan Perić, samostalni policijski inspektor, poslovi suzbijanje falsifikovanja novca i drugih sredstava plaćanja u Odeljenju za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala u Službi za borbu protiv organizovanog kriminala u Upravi kriminalističke policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova,
– Lazar Đurović, konsultant za antikorupciju u Ministarstvu pravde,
– Irena Bjeloš, zamenik javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu,
– Ivica Gavrilović, vrhovni državni revizor u Državnoj revizorskoj instituciji,
– Ivana Tošović, rukovodilac Grupe za evropske integracije u Agenciji za borbu protiv korupcije,
– Svetlana Novaković, viši savetnik, rukovodilac Grupe za reviziju u okviru Programa – Regionalna i teritorijalna saradnja u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije.”.

3. U tački 8. reči: „Odsek za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije” zamenjuju se rečima: „Sektor za kontrolu javnih sredstava – Grupa za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije”.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print