Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.05.2017.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U SISTEMU DRŽAVNIH ORGANA, SISTEMU JAVNIH SLUŽBI, SISTEMU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE I SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2015. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 43/2017)


Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS”, br. 68/15 i 81/16 – US) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu

1. U Odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/15, 114/15, 10/16 i 22/16), u tački 2. podtačka 1) u rednom broju 10. DELOKRUG PROSVETE NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA broj: „136.776” zamenjuje se brojem: „136.939”, a u rednom broju 10.8. Visoko obrazovanje – Tabelarni prikaz broj 14. broj: „23.427” zamenjuje se brojem: „23.590”.

2. U Tabelarnom prikazu broj 14. – Visoko obrazovanje, za Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet broj: „183” zamenjuje se brojem: „200”, za Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka broj: „260” zamenjuje se brojem: „290”, za Fakultet inženjerskih nauka – Kragujevac broj: „152” zamenjuje se brojem: „170”, za Fakultet tehničkih nauka – Čačak broj: „128” zamenjuje se brojem: „135”, za Elektronski fakultet – Niš broj: „270” zamenjuje se brojem: „290”, za Akademiju umetnosti – Novi Sad broj: „367” zamenjuje se brojem „377”, za Fakultet tehničkih nauka – Novi Sad broj: „1273” zamenjuje se brojem: „1327”, za Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” – Zrenjanin broj: „99” zamenjuje se brojem: „106”.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print