Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
05.05.2017.

IZMENE I DOPUNE STATUTA STOMATOLOŠKE KOMORE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 43/2017)


Na osnovu člana 19. stav 2. tačka 1. Zakona o komorama zdravstvenih radnika („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 99/10), člana 35. stav 1. tačka 1. alineja 1. i člana 42. Statuta Stomatološke komore Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 89/07, 85/08, 37/14, 19/15 i 107/15),
Skupština Stomatološke komore Srbije, na sednici održanoj 3. decembra 2016. godine, donosi

IZMENE I DOPUNE STATUTA
Stomatološke komore Srbije

Član 1.

U Statutu Stomatološke komore Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 89/07, 85/08, 37/14, 19/15 i 107/15) u članu 9. posle reči: „školama zdravstvene struke” brišu se reči: „ambulantama koje osnivaju poslodavci”.

Član 2.

U članu 23. stav 1. dodaje se tačka 10. koja glasi: „Izvršni odbor Ogranka”.

Član 3.

Član 27, briše se stav 1.

Član 4.

Član 33. se briše i umesto njega novi član 33. glasi:

„Predsednik skupštine Komore dužan je da u roku od 90 dana pre isteka mandata Skupštine odlukom raspiše izbore za članove nove Skupštine Komore koja sadrži datum izbora i rokove od kojih počinju teći izborne radnje.

Odluka iz prethodnog stava objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

U slučaju njegove sprečenosti ili neraspisivanja izbora u roku iz stava 1. ovog člana, izbore raspisuje potpredsednik Skupštine Komore.

Izbore za članove Skupštine sprovode organi za sprovođenje izbora u skladu sa Zakonom i Statutom.

Izbor članova nove Skupštine komore mora se okončati do dana prestanka mandata Skupštine Komore.

Izbor predsednika Skupštine Komore, direktora i članova Upravnog i Nadzornog odbora komore vrši se u roku od 15 dana od dana konstituisanja Skupštine komore.

Izbor predsednika i članova Etičkog odbora komore, Sudova časti prvog stepena, Sudova časti drugog stepena, kao i drugih organa komore iz člana 23. stav 1. ovog statuta vrši se u roku od 90 dana od dana konstituisanja Skupštine komore.

Član 5.

Novi član 33a glasi:

Konstitutivnu (u daljem tekstu: Prvu) sednicu saziva predsednik Skupštine u prethodnom sazivu tako da se sednica održi najkasnije 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata izbora.

U slučaju njegove sprečenosti ili nezakazivanja sednice u roku iz stava 1. ovog člana, sednicu zakazuje potpredsednik Skupštine Komore u prethodnom sazivu.

Prvoj sednici Skupštine, do izbora predsednika Skupštine, predsedava najstariji član Skupštine u novom sazivu (predsedavajući). Ako najstariji član Skupštine ne može ili ne želi da predsedava, sednici Skupštine predsedava sledeći najstariji prisutni član Skupštine.

Predsedavajućem, u radu pomaže po jedan, najmlađi član Skupštine iz Veća državne prakse i Veća privatne prakse, kao i lica iz stručne službe Stomatološke komore Srbije.

Na prvoj sednici Skupštine vrši se:

– potvrđivanje mandata članova Skupštine,

– izbor radnog tela Skupštine – Komisije za glasanje,

– izbor predsednika Skupštine,

– izbor potpredsednika Skupštine.

Potvrđivanje mandata članova vrši se na osnovu uverenja o izboru za člana Skupštine i izveštaja Centralne izborne komisije (u daljem tekstu: CIK) o sprovedenim izborima.

Na prvoj sednici Skupštine na predlog predsedavajućeg obrazuje se komisija od tri člana radi utvrđivanja saglasnosti uverenja i izveštaja CIK-a. Komisijim predsedava najstariji član.

Komisija, na osnovu izveštaja CIK-a, utvrđuje da li su podaci iz uverenja o izboru svakog člana istovetni sa podacima iz izveštaja o tome podnosi izveštaj Skupštini.

Na osnovu izveštaja Komisije iz prethodnog stava predsedavajući Skupštine konstatuje da je podnet izveštaj o sprovedenim izborima i koja su uverenja o izboru za članove Skupštine u saglasnosti sa tim izveštajem, čime je potvrđen mandat novoizabranim članovima Skupštine.

Posle potvrđivanja mandata članovi Skupštine polažu zakletvu koja glasi: „Zaklinjem se da ću dužnost člana Skupštine Stomatološke komore Srbije obavljati predano, pošteno, savesno i verno Zakonu, Statutu Komore i Etičkom kodeksu doktora stomatologije, da ću braniti pravila struke, štititi ugled Stomatološke komore Srbije i po najboljem znanju i umeću služiti članovima Stomatološke komore Srbije, istini i pravdi.

Nakon potvrđivanja mandata na predlog predsedavajućeg formira se Komisija za glasanje u Skupštini koju broji tri člana i tri zamenika.

Skupština javnim glasanjem bira predsednika i potpredsednika Komisije iz prethodnog stava.

Član 6.

Novi član 33b glasi:

Organi za sprovođenje izbora su samostalni i nezavisni u radu i rade na osnovu zakona i ovog statuta.

Za svoj rad organi za sprovođenje izbora odgovaraju organu koji ih je imenovao.

Stručna služba Komore dužna je da pruža pomoć organima za sprovođenje izbora i da im dostavlja podatke potrebne za rad.

Članovi Centralne izborne komisije (CIK) i njihovi zamenici imenuju se na četiri godine, a članovi biračkih odbora i njihovi zamenici za svake izbore.

Članovi i zamenici članova organa za sprovođenje izbora ne mogu biti lica koja su međusobno srodnici po pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj zaključno sa trećim stepenom srodstva, a u tazbinskom srodstvu zaključno sa drugim stepenom srodstva, kao ni bračni drugovi i lica koja su u međusobnom odnosu usvojioca i usvojenika, odnosno staraoca i štićenika.

Ako je izborna komisija, odnosno birački odbor sastavljen suprotno odredbi prethodnog stava ovog člana taj organ se raspušta, a izbori, odnosno glasanje se ponavljaju.

Zamenici članova CIK-a i članova biračkih odbora imaju ista prava i odgovornosti kao i članovi koje zamenjuju.

Pravo glasa u CIK-u ili biračkom odboru ima samo član tog organa, ili, u njegovom odsustvu, zamenik.

Članovi CIK-a i njihovi zamenici moraju imati izborno pravo.

Članovima organa za sprovođenje izbora i njihovim zamenicima prestaje funkcija u ovim organima kad prihvate kandidaturu za člana Skupštine.

Član 7.

Novi član 33c glasi:

Rad organa za sprovođenje izbora javan je.

Lica koja prate rad organa za sprovođenje izbora dužna su da postupaju u skladu s pravilima koja propisuje CIK.

Kad lica iz stava 2. ovog člana prekrše pravila o održavanju reda na biračkom mestu ili na drugi način ometaju rad organa za sprovođenje izbora, organ za sprovođenje izbora može ih udaljiti, a podatke o tome unosi u zapisnik.

CIK u stalnom sastavu čine predsednik i osam članova i to po četiri iz svakog veća koje imenuje Skupština Komore na predlog Upravnog odbora SKS.

CIK ima sekretara koga imenuje Skupština iz reda radnika stručne službe Komore, koji učestvuje u radu komisije bez prava odlučivanja.

Predsednik, članovi CIK i njen sekretar imaju zamenike.

Sastav CIK objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 8.

Novi član 33d glasi:

„Centralna izborna komisija:

1. stara se o zakonitom sprovođenju izbora,

2. organizuje tehničku pripremu za izbore,

3. donosi Pravila za sprovođenje izbornih radnji i prati primenu i daje objašnjenja u vezi sa primenom ovog statuta i pravila,

4. utvrđuje jedinstvene standarde za izborni materijal i propisuje obrasce,

5. određuje i oglašava u „Službenom glasniku Republike Srbije” broj i adresu biračkih mesta, najkasnije 20 dana pre dana određenog za održavanje izbora,

6. obrazuje biračke odbore i imenuje predsednika i članove biračkih odbora,

7. utvrđuje broj glasačkih listića za biračka mesta, overava ih i zajedno sa overenim izvodom iz biračkog spiska, zapisnički, predaje biračkim odborima,

8. određuje izborne akte koji joj se dostavljaju,

9. utvrđuje da li je kandidatura sastavljena i podneta u skladu sa ovim statutom,

10. donosi rešenje o proglašenju zbirne izborne liste,

11. određuje način čuvanja i rukovanja izbornim materijalom,

12. utvrđuje i objavljuje rezultate izbora,

13. utvrđuje broj mandata koji pripadaju svakom biračkom mestu, a na osnovu ovog statuta i izveštaja stručne službe o broju stomatologa koji pripadaju biračkom spisku,

14. podnosi izveštaj Skupštini Komore o sprovedenim izborima,

15. obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

Centralna izborna komisija donosi poslovnik o svom radu.

Obrasce iz tačke 4. ovog člana CIK je dužna da u roku od deset dana od dana raspisivanja izbora stavi na raspolaganje učesnicima u izborima.

Uslove za rad CIK obezbeđuje Komora.

Upravni odbor Komore određuje budžet za sprovođenje izbora.”

Član 9.

Novi član 33e glasi:

„Birački odbor u stalnom sastavu čine: predsednik i najmanje dva člana.

Predsednik i članovi biračkog odbora imaju zamenike.

Birački odbor imenuje se najkasnije 10 dana pre dana određenog za održavanje izbora.

Birački odbor neposredno sprovodi glasanje na biračkom mestu, obezbeđuje pravilnost i tajnost glasanja, utvrđuje rezultate glasanja na biračkom mestu i obavlja druge poslove određene Statutom.

Birački odbor se stara o održavanju reda na biračkom mestu za vreme glasanja.

Bliža pravila o radu biračkog odbora propisuje CIK.”

Član 10.

Dodaje se novi član 33.f koji glasi:

„Biračko pravo ima svaki član Komore upisan u imenik Komore koji obavlja stomatološku delatnost kome je izdata odnosno obnovljena Licenca i koji nije izvršio povredu profesionalne dužnosti ili ugleda člana Komore u smislu odredaba člana 40. Zakona o komorama zdravstvenih radnika.

Svaki član Komore koji ima biračko pravo u skladu sa prethodnim stavom ovog člana može predložiti kandidata za člana Skupštine.

Predlagač koji obavlja stomatološku delatnost u državnom sektoru, može predložiti kandidata koji obavlja stomatološku delatnost u državnom sektoru sa područja biračkog mesta na kojem predlagač i kandidat obavljaju stomatološku delatnost.

Predlagač koji obavlja stomatološku delatnost u privatnom sektoru, može predložiti kandidata koji obavlja stomatološku delatnost u privatnom sektoru sa područja područja biračkog mesta na kojem predlagač i kandidat obavljaju stomatološku delatnost.

Predlaganje kandidata za članove Skupštine vrši se podnošenjem potpisanog predloga na propisanom obrascu.

Kandidatura za člana Skupštine može biti i lična.

Predlaganje kandidata i kandidatura mora da sadrži sve podatke iz propisanog obrasca i dostavljaju se CIK-u najkasnije 30 dana pre održavanja izbora na adresu sedišta Komore.

Uz popunjeni obrazac iz prethodnog stava podnosi se i:

1. potvrda o biračkom pravu za kandidata, u kojoj je naznačeno ime i prezime, datum rođenja, broj Licence i zvanje kandidata, koju potvrdu izdaje stručna služba sa područja ogranka kojem pripada kandidat;

2. pismena izjava kandidata da prihvata kandidaturu.

CIK konačni birački spisak objavljuje na sajtu Komore najkasnije 15 dana pre održavanja izbora.

Član komore može podneti prigovor na birački spisak CIK-u u roku od dva dana od dana objavljivanja konačnog biračkog spiska putem elektronske pošte na imejl adresu sedišta Komore ili putem pošte ili lično na adresu sedišta Komore.

O prigovoru iz prethodnog stava komisija odlučuje u roku od 24 časa, i njena je odluka konačna.

Izvršene izmene biračkog spiska CIK objavljuje odmah.

Listu kandidata za člana Skupštine na osnovu prispelih kandidatura, CIK objavljuje na sajtu Komore deset dana pre održavanja izbora.

Član komore na objavljenu listu kandidata može podneti prigovor CIK-u u roku od 24 časa od dana objavljivanja liste, putem elektronske pošte na imejl adresu sedišta Komore ili putem pošte ili lično na adresu sedišta Komore.

O prigovoru iz prethodnog stava CIK odlučuje bez odlaganja i njena je odluka konačna.

Konačnu listu za kandidata za Skupštinu Centralna izborna komisija utvrđuje i objavljuje sedam dana pre održavanja izbora na sajtu Komore.

Izbor članova Skupštine vrši se tajnim glasanjem zaokruživanjem kandidata na glasačkom listiću na biračkom mestu ubacivanjem glasačkog listića u odgovarajuću glasačku kutiju.

Zaposleni stomatolozi u državnom sektoru koji imaju biračko pravo glasaju za kandidate sa liste kandidata zaposlenih stomatologa u državnim sektoru na biračkom mestu u skladu sa konačnim biračkim spiskom.

Zaposleni stomatolozi u privatnom sektoru koji imaju biračko pravo glasaju za kandidate sa liste kandidata zaposlenih stomatologa u privatnom sektoru na biračkom mestu u skladu sa konačnim biračkim spiskom.

Za članove Skupštine izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova na biračkom mestu.

Glasanje će se ponoviti za one kandidate koji imaju isti broj glasova u okviru određenog biračkog mesta najkasnije tri dana od dana kada su izbori održani.

CIK proglašava rezultate izbora u roku od 24 sata od okončanja istih i objavljuje ih na sajtu Komore.

O nepravilnostima u postupku izbora podnose se prigovori CIK-u u elektronskoj formi na imejl adresu Komore u roku od 24 časa po proglašenju rezultata izbora.

CIK donosi konačnu odluku u roku od 48 časova od dana kada je dostavljen prigovor.

Ukoliko CIK utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno uticale ili su mogle uticati na rezultate izbora, izborna komisija će poništiti izbore za članove Skupštine u određenom biračkom mestu i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori za dato biračko mesto.”

Član 11.

Postojeći član 34. briše se, novi član 34. glasi:

„Dopunske izbore raspisuje Skupština kada nije izabran ukupan broj članova Skupštine propisan Statutom ili kada se u toku rada Skupštine broj članova usled smrti, ostavke ili opoziva smanji.

Dopunski izbori se vrše na onim biračkim mestima na kojima prema Statutu i Pravilima za sprovođenje izbora nije izabran kandidat, odnosno izabrani kandidat nije više član Skupštine.

Vanredni izbori za Skupštinu raspisuju se kada usled smrti, ostavke ili opoziva broj članova Skupštine svede na broj kojim se onemogućava rad Skupštine.

Na dopunske i vanredne izbore shodno se primenjuju pravila izbora predviđena ovim statutom.”

Član 12.

U članu 35. stav 1. tačka 1. alineja 6. se briše.

Član 13.

U članu 50. dodaju se novi st. 3, 4. i 5. koji glasi:

„Upravni odbor može raditi i u proširenom sastavu kada isti osim članova Upravnog odbora čine i predsednici izvršnih odbora ogranaka.

Inicijativu za zakazivanje sednice u proširenom sastavu može dati predsednik i članovi Upravnog odbora, kao predsednik izvršnog odbora ogranka.

Predsednici izvršnih odbora ogranka na proširenoj sednici Upravnog odbora imaju pravo da diskutuju bez prava glasa u odlučivanju.”

Član 14.

U članu 53. stav 2. tačka 1. briše se alineja 4. i dodaje se nova alineja koja glasi:

„Plan javnih nabavki”.

U stavu 2. tačka 2. ovog člana alineja 3. menja se tako da glasi: „predlog godišnjeg Programa rada Komore”.

Član 15.

Član 60. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

„Nadzorni odbor vrši kontrolu poslovanja komore i unutrašnji nadzor nad radom komore.”

Član 16.

U članu 76. stav 1. menja se tako da glasi:

„Mandat direktora Komore traje četiri godine i može biti imenovano isto lice najviše dva puta uzastopno.”

Član 17.

U članu 82. stav 2. briše se.

Član 18.

U članu 85a stav 5. brišu se reči: „Ukoliko Sud časti u svom sastavu nema diplomiranog pravnika”.

Član 19.

Član 87. menja se tako da glasi:

„Komora stiče sredstva za rad od:

1) članarine koju plaćaju članovi komore;

2) nadoknade za upis u imenik članova komore;

3) nadoknade za izdavanje i obnavljanje licence;

4) legata;

5) poklona;

6) drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Članovi komore dužni su da uredno plaćaju članarinu, nadoknadu za upis u imenike, kao i druge nadoknade za rad komore, u skladu sa zakonom.”

Član 20.

Član 88. menja se tako da glasi:

„Sredstva komore vode se na računu.

Ogranak komore ima poseban račun na kome se nalaze i vode sredstva za obavljanje poslova i zadataka ogranka u skladu sa zakonom i Statutom komore.

Od iznosa sredstava iz člana 87. ovog statuta koji se uplaćuju na poseban račun ogranka, aktom komore – odlukom Upravnom odbora SKS uređuje se iznos koji se uplaćuje na račun komore, a na osnovu Usvojenog plana prihoda i rashoda za tekuću godinu.

Sredstva iz člana 87. stav 1. tačka 3) ovog statuta uplaćuju se na račun komore.

Legati i pokloni iz člana 87. stav 1. tač. 4) i 5) ovog statuta vode se na posebnom računu Komore i koriste se za obavljanje poslova iz nadležnosti Komore i razvoj Komore. Komora odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom kojom raspolaže.”

Član 21.

Član 92. briše se.

Član 22.

Član 96. menja se tako da glasi:

„Nadzor nad zakonitošću rada i akata komore vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja.

Nadzor nad zakonitim i namenskim korišćenjem sredstava komore, odnosno ogranka komore i postupanjem komore u pogledu pridržavanja propisa o finansijskom i računovodstvenom poslovanju vrši ministarstvo nadležno za poslove finansija.”

Član 23.

Član 98. menja se tako da glasi:

„Komora je dužna da donese statut i druge opšte akte predviđene zakonom najkasnije u roku od tri meseca od dana početka rada komore.”

Član 24.

U članu 98b briše se stav 1.

Stav 4. se menja tako da glasi:

„Na izbor predsednika, potpredsednika i članove Izvršnog odbora shodno se primenjuju odredbe Statuta za izbor ostalih organa Komore.”

Član 25.

Član 99. menja se tako da glasi:

„Ovaj statut, po dobijenoj saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije u delu koji se odnosi na obavljanje javnih ovlašćenja, objaviće se u ’Službenom glasniku Republike Srbije’, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.”

Član 26.

Sve ostale odredbe Statuta Komore koje nisu u suprotnosti sa ovim izmenama i dopunama ostaju nepromenjene i dalje se primenjuju.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print