Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.04.2018.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje ("Sl. glasnik RS", br. 26/2018)


Na osnovu člana 20. stav 3. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14, 103/15 i 101/16),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje

Član 1.

U Pravilniku o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave dojilje („Službeni glasnik RS”, broj 46/15), u članu 2. reči: ,,markiđana i blond akviten ili melezima navedenih tovnih rasa” zamenjuju se rečima: ,,markiđana, blond akviten i salers ili melezima navedenih tovnih rasa”.

Član 2.

Član 4. menja se i glasi:

,,Član 4.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) za svaku kalendarsku godinu od 1. februara do 31. jula tekuće godine za grla uključena u proizvodnju od 1. jula prethodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine na Obrascu – Zahtev za podsticaje za krave dojilje za _____ godinu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri, overen od strane osnovne i regionalne odgajivačke organizacije.”.

Član 3.

Izuzetno od člana 4. stav 1. ovog pravilnika, u 2018. godini zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se od dana stupanja na snagu ovog pravilnika do 31. jula 2018. godine za grla uključena u proizvodnju od 1. februara do 30. juna 2018. godine.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print