Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
05.03.2018.

Pravilnik o izmenama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe ("Sl. glasnik RS", br. 16/2018)


Na osnovu člana 49. stav 3. i člana 58. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – dr. zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – dr. zakon, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 – dr. zakon i 113/17 – dr. zakon),

Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe

Član 1.

U Pravilniku o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe („Službeni glasnik RS”, br. 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/12 – dr. propis, 119/12 – dr. propis i 22/13), član 4. stav 1. tačka 9) menja se i glasi:

„9) u laboratorijskoj dijagnostici: jednog diplomiranog farmaceuta – medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije, ili doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine, šest laboratorijskih tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom i jednog pomoćnog radnika na obim posla do 120.000 analiza godišnje;”.

Član 2.

U članu 18. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) u laboratorijskoj dijagnostici: jednog diplomiranog farmaceuta – medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije ili doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine i dva laboratorijska tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom;”.

Član 3.

U članu 21. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„3) u laboratorijskoj dijagnostici: jednog diplomiranog farmaceuta – medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije ili doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine i šest laboratorijskih tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom i jednog pomoćnog radnika na obim posla do 120.000 analiza godišnje;”.

Član 4.

U članu 23. stav 1. tač. 3) i 4) menjaju se i glase:

„3) u laboratorijskoj dijagnostici: jednog diplomiranog farmaceuta – medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije ili doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine i jednog laboratorijskog tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom;

4) u radiološkoj dijagnostici: jednog doktora medicine specijalistu radiologije i jednog višeg radiološkog tehničara;”.

Član 5.

U članu 26. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

„4) u laboratorijskoj dijagnostici: jednog diplomiranog farmaceuta – medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije ili doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine i dva laboratorijska tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom;”.

Član 6.

U članu 40. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) u laboratoriji za biohemiju: jednog diplomiranog farmaceuta – medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije ili doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine i dva laboratorijska tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom; u laboratoriji za mikrobiologiju i patohistologiju: jednog doktora medicine specijalistu odgovarajuće grane medicine i jednog laboratorijskog tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom;”.

Član 7.

U članu 40. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

„3) u laboratoriji za biohemiju: jednog diplomiranog farmaceuta – medicinskog biohemičara ili diplomiranog farmaceuta specijalistu medicinske biohemije ili doktora medicine specijalistu kliničke biohemije ili doktora medicine specijalistu laboratorijske medicine i dva laboratorijska tehničara sa višom odnosno srednjom školskom spremom; u laboratoriji za mikrobiologiju i patohistologiju: jednog doktora medicine specijalistu odgovarajuće grane medicine i jednog laboratorijskog tehničara sa višom, odnosno srednjom školskom spremom;”.

Član 8.

U članu 44. stav 1. tačka 11) menja se i glasi:

„11) da prostorije u kojima zdravstvenu delatnost obavlja zdravstvena ustanova odnosno privatna praksa i to: specijalistička ordinacija za radiologiju, specijalistička ordinacija za hiper, odnosno hipobaričnu medicinu, laboratorija za mikrobiološku i virusološku dijagnostiku i poliklinika u kojoj se obavljaju poslovi iz neke od navedenih zdravstvenih delatnosti imaju poseban, odnosno odvojen ulaz od ulaza u stambene i poslovne prostorije;”.

Član 9.

Član 48. menja se i glasi:

„Zdravstvena ustanova, odnosno privatna praksa, može obavljati zdravstvenu delatnost, ako ima obezbeđene odgovarajuće lekove utvrđene propisom kojim se uređuje Lista lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i druga sredstva za prevenciju, dijagnostiku, terapiju i rehabilitaciju, i to:

1) apoteka, odnosno zdravstvena ustanova iz člana 8. ovog pravilnika i druga zdravstvena ustanova u asortimanu i količini koja je dovoljna za desetodnevni rad;

2) apoteka iz člana 40. tačka 4) ovog pravilnika: u asortimanu i količini koja je dovoljna za petodnevni rad;

3) drugi oblici privatne prakse iz člana 40. ovog pravilnika: lekove i druga sredstva za ukazivanje hitne medicinske pomoći i antišok terapiju.”

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print