Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016)


Na osnovu člana 129. stav 6. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Član 1.

U Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS”, br. 86/15, 3/16 i 73/16), u član 9. stav 1. menja se i glasi:

„Zavod raspisuje konkurs za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja, po pravilu, svake godine.”

Član 2.

Član 12. menja se i glasi:

„Član 12.

Organizator programa dostavlja Zavodu najavu obuke najkasnije 10 dana pre njenog izvođenja elektronskim putem.

Organizator programa po završetku obuke izdaje učesnicima uverenje o savladanom programu obuke.

Uverenje sadrži podatke o učesniku, organizatoru, realizatoru, kao i naziv obuke, kataloški broj i školska godina na koju se katalog odnosi, odnosno broj rešenja ministra, podatke o kompetencijama, prioritetnoj oblasti, trajanju obuke, broju bodova.

Organizator programa je dužan da realizuje obuke pod uslovima i na način pod kojim je program odobren i da Zavodu u roku od 30 dana elektronskim putem dostavi izveštaj o realizovanoj obuci sa overenim spiskom učesnika.”

Član 3.

Član 13. menja se i glasi:

„Član 13.

Ustanove i udruženja koja obavljaju delatnosti koje mogu biti predmet stručnog usavršavanja (u daljem tekstu: organizator stručnog skupa), mogu da organizuju stručni skup: konferenciju, kongres, sabor, susrete, dane, savetovanje, simpozijum, okrugli sto, tribinu, vebinar (webinar – web-based seminar je prezentacija, predavanje, radionica ili seminar koji se organizuje preko interneta – Veba), letnje i zimske škole.

Stručna usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika stručnih predmeta u srednjim stručnim školama mogu da organizuju i privredna društva i ustanove čija je delatnost predmet stručnog usavršavanja.

Stručni skup je priznat oblik stručnog usavršavanja ako je odobren od strane Zavoda, odnosno Pedagoškog zavoda.

Ministarstvo, odnosno pokrajinski organ uprave nadležan za poslove obrazovanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Zavod i Pedagoški zavod, organizuju stručne skupove bez odobravanja.

Organizator stručnog skupa iz stava 1. ovog člana elektronskim putem prijavljuje Zavodu održavanje stručnog skupa najkasnije 60 dana pre njegovog početka.

U toku jedne školske godine, organizator stručnog skupa, ima pravo da podnese na odobravanje zahtev, za najviše deset stručnih skupova.

Uz prijavu organizator stručnog skupa dostavlja:

1) naziv skupa;
2) cilj skupa;
3) teme skupa i okvirne programske sadržaje kao i prioritetne oblasti stručnog usavršavanja kojima pripada skup po svojoj tematici;
4) okvirni plan rada;
5) ciljnu grupu;
6) datum održavanja;
7) imena stručnih lica koja čine programski odbor stručnog skupa, njihove reference ireference realizatora stručnog skupa.

Ministarstvo vodi evidenciju o učešću na stručnim skupovima unutar registra nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika i omogućava ustanovama uvid u registar za zaposlene u ustanovama.

Stručni skupovi kao odobreni oblik stručnog usavršavanja, uključujući i one koje je odobrio Pedagoški zavod, objavljuju se na veb stranici Zavoda, najkasnije 30 dana pre održavanja stručnog skupa.

Organizator je dužan da stručni skup, kao odobreni oblik stručnog usavršavanja, održi prema objavljenim uslovima u skladu sa ovim pravilnikom i da u roku od 15 dana, u elektronskom obliku, dostavi Zavodu izveštaj o održanom stručnom skupu sa spiskom učesnika.”

Član 4.

Konkurs za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja Zavod neće raspisati u 2016. godini.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print