Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
30.09.2016.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016)


Na osnovu člana 30. stav 6. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12 i 29/15) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

1. U Odluci o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu („Službeni glasnik RS”, br. 28/15, 57/15, 113/15 i 60/16), u tački 2. reči: „30. septembra” zamenjuju se rečima: „31. decembra”.

2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. oktobra 2016. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print