Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
30.09.2016.

ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O OBRAZOVANJU FONDA ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016)


Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14) i člana 64. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon i 103/15),
Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije

1. U Odluci o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 i 59/15), u tački 6. stav 2. alineja druga reči: „dr Srđan Verbić” zamenjuju se rečima: „Mladen Šarčević”.

U aliniji trećoj reči: „Ivan Tasovac” zamenjuju se rečima: „Vladan Vukosavljević”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print