Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
04.08.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU PRIJAVLJIVANJA, PRIKUPLJANJA I PRAĆENJA NEŽELJENIH REAKCIJA NA LEKOVE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017)


Na osnovu člana 161. stav 8. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima (,,Službeni glasnik RS”, br. 30/10 i 107/12),

Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove

Član 1.

U Pravilniku o načinu prijavljivanja, prikupljanja i praćenja neželjenih reakcija na lekove (,,Službeni glasnik RS”, broj 64/11), u članu 17. stav 1. tačka 5) posle reči: ,,narednu prijavu” dodaje se zapeta i reči: ,,osim ICSR-a koji je već prijavljen u sistemu EudraVigilance i centru za saradnju Svetske zdravstvene organizacije za međunarodno praćenje lekova – Uppsala Monitoring Centre, a koji se dostavlja na zahtev Agencije”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print