Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
04.05.2017.

UREDBA O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UPRAVLJANJA VODAMA U 2017. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 42/2017)


Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

UREDBU
o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2017. godini

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2017. godini („Službeni glasnik RS”, broj 17/17), u Programu upravljanja vodama u 2017. godini, u uvodnom delu, stav 4, tabelarni pregled, redni broj 3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda broj: „1.230.333.000” zamenjuje se brojem: „1.266.533.000”.

Reči: „UKUPNO: 2.251.315.000” zamenjuju se rečima: „UKUPNO: 2.287.515.000”.

U odeljku 3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda, tabelarni pregled, tačka 3. Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda broj: „1.230.333.000” zamenjuje se brojem: „1.266.533.000”.

U podtački 3.5. Sprovođenje odbrana od poplava od spoljnih i unutrašnjih voda i zagušenja ledom broj: „20.000.000” zamenjuje se brojem: „56.200.000”.

U stavu 11. broj: „20.000.000” zamenjuje se brojem: „56.200.000”.

U stavu 17. tačka 1) broj: „170.000.000” zamenjuje se brojem: „206.200.000”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print