Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
04.05.2018.

Statut o izmenama i dopunama Statuta Javne medijske ustanove „Radio televizija Vojvodine” ("Sl. glasnik RS", br. 34/2018)


Na osnovu člana 19. stav 1. tačka 1) i člana 32. Zakona o javnim medijskim servisima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 103/15 i 108/16) i člana 21. stav 1. tačka 1) Statuta Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine” („Službeni glasnik RS”, broj 3/15),

Upravni odbor Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine”, 3. aprila 2018. godine, donosi

STATUT
o izmenama i dopunama Statuta Javne medijske ustanove „Radio televizija Vojvodine”

Član 1.

U Statutu Javne medijske ustanove „Radio-televizija Vojvodine” („Službeni glasnik RS”, broj 3/15), u članu 4. stav 3. reč: „Pubic”, zamenjuje se rečju: „Public”.

Član 2.

Posle člana 38. dodaju se novi čl. 38a i 38b koji glase:

„Član 38a

Sredstva za rad iz člana 38. se računovodstveno iskazuju kao osnovni kapital koji se sastoji od državnog kapitala i ostalog kapitala.

Državni kapital RTV na dan osnivanja unet je u visini od 1.048.070 hiljada dinara, kao oblik osnovnog kapitala, koji obuhvata:

– početni kapital u iznosu od 755.471 hiljada dinara utvrđen na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije o utvrđivanju deobnog bilansa o razgraničenju sredstava, prava i obaveza JP Radio-televizija Srbije između Radio difuzne ustanove Srbije i Radio difuzne ustanove Vojvodine na dan 31. decembar 2005. godine objavljene u „Službenom glasniku RS”, broj 25 od 24. marta 2006. godine;

– kapital u iznosu od 446.108 hiljada dinara nastao u skladu sa Ugovorom o konverziji potraživanja u kapital zaključenog dana 24. maja 2008. godine između Republike Srbije i RTV, a na osnovu Zaključka Vlade 05 broj 40-1430/2008 od 10. aprila 2008. godine i Odluke Upravnog odbora RTV;

– smanjenje kapitala u iznosu od 153.509 hiljada dinara nastao na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije o osnivanju javnog preduzeća za upravljanje emisionom infrastrukturom – JP ETV Beograd, kojom su preneta sredstva emisione tehnike. Ovaj prenos sredstava u poslovnim knjigama RTV evidentirano je kao smanjenje državnog kapitala.

Ostali kapital RTV u iznosu od 25.817 hiljada dinara, kao oblik osnovnog kapitala, utvrđen je na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije o utvrđivanju deobnog bilansa o razgraničenju sredstava, prava i obaveza JP Radio-televizija Srbije između Radio difuzne ustanove Srbije i Radio difuzne ustanove Vojvodine na dan 31. decembar 2005. godine objavljene u „Službenom glasniku RS” broj 25 od 24. marta 2006. godine.

Član 38b

Odluku o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala u ime osnivača donosi Vlada Republike Srbije.

Odluku o usaglašavanju osnovnog kapitala sa podacima iskazanim u poslovnim knjigama RTV donosi Upravni odbor RTV u skladu sa zakonom ustanovljenom nadležnošću organa koji usvaja finansijske izveštaje i na drugi način kontroliše finansijsko poslovanje RTV.

Na osnovu odluke iz st. 1. i 2. ovog člana sprovodi se upis promena u nadležnom registru.”

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 3.

Ove izmene i dopune Statuta po dobijenoj saglasnosti Saveta Regulatora stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print