Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
04.02.2020.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA
("Sl. glasnik RS", br. 9/2020)


Član 1.

U Zakonu o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – dr. zakon, 92/16, 104/16 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon, 41/18, 95/18 – dr. zakon i 37/19 – dr. zakon), u članu 4. stav 1. tačka 23a) reči: „Agencija za upravljanje lukama” zamenjuju se rečima: „ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja”.

U tački 27) posle reči: „Agencija za upravljanje lukama” stavlja se zapeta i dodaju se reči: „odnosno ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja”.

Posle tačke 30b) dodaje se tačka 30v), koja glasi:

„30v) Minimalni nivo rentabilnosti lučkih usluga je kriterijum koji se koristi prilikom utvrđivanja opravdanosti za uvođenje mera unutarlučke konkurencije koje imaju za cilj da omoguće pružanje iste vrste lučkih usluga vezanih za istu vrstu tereta od strane više lučkih operatera unutar jedne luke. Minimalni nivo rentabilnosti lučkih usluga (u daljem tekstu: MNR) se postiže kada se marginalni i prosečni troškovi u jednoj luci više ne smanjuju u slučaju proširenja kapaciteta luke. Uvođenje unutarlučke konkurencije u slučaju kada ukupni tržišni zahtevi za pretovarom određene vrste tereta u jednoj luci nisu najmanje dvostruko veći od MNR u toj luci, prouzrokuje smanjivanje iznosa lučkih taksi do nivoa koji značajno umanjuje ulaganja lučkih operatera u osnovna sredstva (CAPEX) i operativne troškove (OPEX), što negativno utiče na zaposlenost i nivo, odnosno kvalitet pružanja lučkih usluga;”.

Član 2.

U članu 90l stav 5. reč: „kontrolni” zamenjuje se rečju: „vanredni”.

Član 3.

U članu 106. stav 6. reč: „kontrolnog” zamenjuje se rečju: „vanrednog”.

Član 4.

U članu 106v stav 2. menja se i glasi:

„Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o kojoj u drugom stepenu rešava ministar.”.

Član 5.

U članu 120. stav 2. reči: „i privremenog svedočanstva o sposobnosti broda za prevoz putnika” brišu se.

Član 6.

U članu 132. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Stručni ispit polaže se pred komisijom koju obrazuje ministar na period od četiri godine.”.

Dosadašnji st. 4–9. postaju st. 5–10.

Član 7.

U članu 134a stav 2. reči: „odnosno dozvole za ukrcavanje” brišu se.

Član 8.

Član 136. menja se i glasi:

„Član 136.

Kao član posade na brodu može da se ukrca samo lice koje ima brodarsku knjižicu koju izdaje lučka kapetanija.

Brodarska knjižica je isprava kojom se dokazuje osposobljenost za vršenje poslova na brodu člana posade, zdravstveno stanje, svojstvo u kome je član posade ukrcan na brod, kao i trajanje zaposlenja na brodu.

Brodarska knjižica je lična isprava lica kome je izdata.

Stranom državljaninu se izdaje brodarska knjižica ako su ispunjeni uslovi uređeni podzakonskim aktom iz stava 5. ovog člana.

Ministar propisuje uslove, način i postupak izdavanja i zamene brodarske knjižice domaćem i stranom licu, sadržinu i obrasce brodarske knjižice, lica i organe nadležne za unošenje i overu podataka, kao i sadržinu, obrazac i način vođenja registra izdatih brodarskih knjižica.

Brodarska knjižica se izdaje sa rokom važenja od deset godina.”.

Član 9.

Naziv člana 205. briše se.

U članu 205. stav 1. menja se i glasi:

„Upravljanje lukama i pristaništima vrše Agencija za upravljanje lukama (u daljem tekstu: Agencija) i ministarstvo, bez obzira na svojinski status luke i pristaništa, u skladu sa ovim zakonom.”.

Član 10.

Član 207. menja se i glasi:

„Član 207.

Agencija obavlja sledeće regulatorne, stručne i razvojne poslove:

1) izdaje i oduzima odobrenje za obavljanje lučke delatnosti;

2) zaključuje ugovor o obavljanju lučke delatnosti na osnovu dobijenog odobrenja;

3) vodi upisnik lučkih operatera kojima je izdato odobrenje, odnosno lučkih operatera iz člana 217. stav 1. ovog zakona;

4) naplaćuje lučke naknade;

5) donosi i javno objavljuje lučke tarife;

6) prati rad lučkih operatera koji obavljaju lučke delatnosti u skladu sa prirodom njihovog poslovanja i obavezama preuzetim prema Agenciji;

7) obezbeđuje uslove za ostvarivanje međulučke i unutrašnje lučke konkurencije;

8) vrši promociju luka i pristaništa na domaćem i međunarodnom tržištu;

9) u skladu sa prihodima ostvarenim po osnovu naplate lučkih naknada investira u izgradnju, modernizaciju i održavanje lučke infrastrukture koja je u javnoj svojini, osim kada je to obaveza lučkog operatera po osnovu izdatog odobrenja, odnosno date lučke koncesije, kao i kontrole nad održavanjem lučkih građevina i objekata;

10) održava red u luci, izuzev poslova koji su u nadležnosti lučkih kapetanija;

11) zaštite lučkog područja i akvatorije od zagađenja;

12) vodi evidenciju korisnika državne pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) u skladu sa propisima kojima se uređuje državna pomoć male vrednosti;

13) vodi evidenciju o objektima lučke infrastrukture u svojini Republike Srbije na kojima Agencija ima upisano pravo korišćenja, kao i katastarskim parcelama koje čine lučko zemljište;

14) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

Ministarstvo obavlja sledeće poslove:

1) u slučaju kapitalnog projekta ulaganja u izgradnju lučke infrastrukture vrši prava investitora u ime Republike Srbije;

2) sprovodi postupak za dodelu lučke koncesije za usluge sa pravom na eksploataciju konkretne usluge, kada se koncesija daje za obavljanje lučke usluge, odnosno lučke koncesije za javne radove sa pravom na komercijalno korišćenje izvedenih radova, kada se koncesija daje za izgradnju lučkih građevina i objekata;

3) utvrđuje visinu koncesione naknade;

4) zaključuje ugovor o koncesiji;

5) vodi upisnik lučkih operatera kojima je data lučka koncesija;

6) utvrđuje postojanje otežanih uslova plovidbe (vodostaj koji onemogućava bezbedno odvijanje plovidbe, ledostaj i sl.) koji mogu, u zavisnosti od utvrđene raspoloživosti flote plovila domaće zastave za prevoz nafte i derivata nafte, da ugroze snabdevanje tržišta naftom i derivatima nafte iz uvoza, na osnovu čega donosi odluku o odobravanju pristajanja brodova koji viju stranu zastavu u pristaništa.”.

Član 11.

U članu 214a stav 1. reč: „Agencije” zamenjuje se rečju: „ministarstva”.

U stavu 4. reč: „Agencije” zamenjuje se rečju: „ministarstva”.

U stavu 5. posle reči: „u državnoj svojini” stavlja se zapeta i dodaju se reči: „osim kada su lučko zemljište i lučka infrastruktura dati u koncesiju”.

U stavu 8. reč: „Agenciji” zamenjuje se rečju: „ministarstvu”, a reči: „radi davanja saglasnosti Agencije” brišu se.

Stav 9. menja se i glasi:

„Ministarstvo pokreće postupak za utvrđivanje lučkog područja iz stava 8. ovog člana, ako se dokumentima iz stava 8. ovog člana dokazuje ekonomska, finansijska, odnosno tržišna opravdanost proširivanja lučkog područja i ako su ispunjeni uslovi iz člana 226a ovog zakona.”.

Član 12.

U članu 216a stav 8. menja se i glasi:

„Protiv rešenja kojim se izdaje odobrenje za obavljanje lučke delatnosti može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o kojoj u drugom stepenu rešava ministar.”.

Posle stava 8. dodaju se st. 9–11, koji glase:

„Lučki operater koji ima odobrenje za obavljanje lučke delatnosti dužan je da vodi evidenciju o poslovanju koje se odnosi na lučku delatnost, uključujući podatke o prihodima i rashodima, sredstvima i obavezama, kao i druge poslovne podatke, koji se odnose na obavljanje lučke delatnosti.

Lučki operater je dužan da tokom poslovne godine vodi evidenciju o poslovanju koje se odnosi na lučku delatnost, na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava.

Ministar propisuje vrste podataka, metodologiju i način prikazivanja rezultata poslovanja koji su vezani za lučko poslovanje, kao i rokove za izveštavanje.”.

Član 13.

U članu 217. stav 8. menja se i glasi:

„Protiv rešenja iz stava 7. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o kojoj u drugom stepenu rešava ministar.”.

Član 14.

U članu 218. posle stava 11. dodaje se stav 12, koji glasi:

„Ako se odobrenje za obavljanje lučke delatnosti daje sa pravom zakupa izgrađene lučke infrastrukture i suprastrukture, odnosno sa pravom službenosti građenja objekata lučke infrastrukture i/ili suprastrukture na lučkom zemljištu, ugovori o zakupu, odnosno zasnivanju prava službenosti građenja su sastavni deo ugovora iz člana 216a stav 4. ovog zakona.”.

Član 15.

U članu 218a stav 1. reči: „U ugovoru iz člana 216a stav 4. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „U ugovoru o zasnivanju prava službenosti građenja koji je sastavni deo ugovora iz člana 216a stav 4. ovog zakona”.

U stavu 3. reči: „člana 216a stav 4. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „stava 1. ovog člana”.

U stavu 5. reči: „člana 216a stav 4. ovog zakona” zamenjuju se rečima: „stava 1. ovog člana”.

Član 16.

U članu 219. stav 1. posle reči: „kontinuiteta” stavlja se zapeta i dodaje reč: „vrste”.

Član 17.

U članu 225a posle stava 8. dodaje se stav 9, koji glasi:

„Protiv odobrenja iz stava 7. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema odobrenja o kojoj u drugom stepenu rešava ministar.”.

Član 18.

U članu 225b posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Protiv odobrenja iz stava 4. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema odobrenja o kojoj u drugom stepenu rešava ministar.”.

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 7. i 8.

Član 19.

Član 226a menja se i glasi:

„Član 226a

Ministarstvo će ograničiti broj lučkih operatera koji mogu da pružaju određenu lučku uslugu u jednoj luci u skladu sa odredbama ovog zakona, ako:

1) nema raspoloživog lučkog zemljišta u sastavu lučkog područja na kome se može obavljati lučka usluga, pod uslovom da je lučko zemljište neophodno za pružanje lučke usluge i ako Strategijom iz člana 8. ovog zakona nije predviđeno proširivanje lučkog područja u konkretnoj luci;

2) nepostojanje ograničenja može da utiče na bezbedan rad i zaštitu životne sredine u okviru lučkog područja;

3) fizičke karakteristike lučke infrastrukture ili način obavljanja saobraćaja unutar luke onemogućavaju rad više lučkih operatera unutar lučkog područja;

4) ukupni tržišni zahtevi za pretovarom određene vrste tereta u jednoj luci nisu najmanje dvostruko veći od MNR u toj luci, pri čemu će se smatrati da je MNR ispunjen ako interna stopa povraćaja (IRR) lučkog operatera iznosi najmanje 12%, odnosno u slučaju davanja lučke koncesije, ako stopa povraćaja uloženih sredstava (ROCI) iznosi najmanje 12%.”.

Član 20.

U članu 227. stav 2. reči: „Agencija je dužna” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo je dužno”.

U stavu 3. reč: „Agencija” zamenjuje se rečju: „ministarstvo”.

U stavu 4. reči: „Agencija je dužna” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo je dužno”.

U stavu 5. reč: „Agencija” zamenjuje se rečju: „ministarstvo”, a reči: „Agencija stavila” zamenjuju se rečima: „ministarstvo stavilo”.

Stav 7. menja se i glasi:

„Ako su predmet koncesije istovremeno obavljanje lučke usluge i izgradnja lučkih građevina i objekata, na postupak davanja lučke koncesije primenjuju se odredbe ovog zakona i zakona kojim je uređeno javno-privatno partnerstvo i koncesije.”.

Posle stava 7. dodaje se novi stav 8. koji glasi:

„Izuzetno od člana 227a ovog zakona, ako su predmet koncesije istovremeno obavljanje lučke usluge i izgradnja lučkih građevina i objekata, rok na koji se daje lučka koncesija određuje se u skladu sa zakonom kojim je uređeno javno-privatno partnerstvo i koncesije.”.

U stavu 8. koji postaje stav 9. reč: „Agencija” zamenjuje se rečju: „ministarstvo”.

U stavu 10. koji postaje stav 11. reči: „Agencija je dužna” zamenjuju se rečima: „ministarstvo je dužno”.

Član 21.

U članu 227b stav 1. reč: „Agencija” zamenjuje se rečju: „Ministarstvo”.

U stavu 2. reči: „ Agencija je dužna” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo je dužno”.

U stavu 3. reči: „Agencija je dužna” zamenjuju se rečima: „ministarstvo je dužno”.

U stavu 4. reč: „Agencija” zamenjuje se rečju: „Ministarstvo”.

U stavu 5. reč: „Agencija” zamenjuje se rečju: „ministarstvo” u odgovarajućem padežu.

U stavu 6. reč: „Agenciji” zamenjuje se rečju: „ministarstvu”.

Stav 7. menja se i glasi:

„Na izveštaj o projektu ministarstvo daje saglasnost.”.

U stavu 8. reči: „Agencija dala” zamenjuju se rečima: „ministarstvo dalo”.

Član 22.

U članu 227e stav 1. reč: „Agencija” zamenjuje se rečju: „ministarstvo”.

U stavu 3. reči: „Agencija je dužna” zamenjuju se rečima: „Ministarstvo je dužno”.

U stavu 5. reč: „Agenciji” zamenjuje se rečju: „ministarstvu”.

Član 23.

U članu 227ž stav 3. briše se.

U dosadašnjem stavu 6. koji postaje stav 5. reči: „dok se sredstva od naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi usmeravaju Agenciji koja ih koristi u skladu sa odredbom člana 229. ovog zakona” brišu se.

Član 24.

U članu 227i stav 1. reč: „Agencija” zamenjuje se rečju: „Ministarstvo”, a zapeta i reči: „dok će kopiju tog izveštaja dostaviti ministarstvu” brišu se.

U stavu 2. reč: „Agencija” zamenjuje se rečju: „Ministarstvo”.

U stavu 3. reč: „Agencije” zamenjuje se rečju: „ministarstva”.

U stavu 4. reči: „Agencija je dužna” zamenjuju se rečima: „ministarstvo je dužno”.

U stavu 5. reči: „Agencije” zamenjuje se rečju: „ministarstva”.

Član 25.

U članu 228. stav 2. briše se.

Član 26.

Član 229. menja se i glasi:

„Član 229.

Naknade za korišćenje luka i pristaništa uređene su zakonom kojim se uređuju naknade za korišćenje javnih dobara, osim naknade za operativnu upotrebu luke, odnosno pristaništa kao dobra u opštoj upotrebi koja je uređena ovim zakonom.”.

Član 27.

U članu 237. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Protiv odobrenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema odobrenja o kojoj u drugom stepenu rešava ministar.”.

Dosadašnji st. 5–11. postaju st. 6–12.

Član 28.

U članu 237b stav 4. menja se i glasi:

„Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o kojoj u drugom stepenu rešava ministar.”.

Član 29.

U članu 239. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Protiv odobrenja za obavljanje lučke delatnosti u okviru pristaništa za sopstvene potrebe može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema odobrenja o kojoj u drugom stepenu rešava ministar.”.

Dosadašnji st. 4–6. postaju st. 5–7.

Član 30.

U članu 240. stav 4. menja se i glasi:

„Protiv rešenja kojim se izdaje odobrenje za privremeno pretovarno mesto može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rešenja o kojoj u drugom stepenu rešava ministar.”.

Član 31.

U članu 275. stav 1. tačka 1) reči: „ili dozvolu za ukrcavanje” brišu se.

Član 32.

U čl. 227v, 227đ i 227z reč: „Agencija” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „ministarstvo” u odgovarajućem padežu.

Član 33.

Ministar će u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona doneti podzakonski akt iz člana 8. stav 5. ovog zakona.

Član 34.

Agencija je dužna da uskladi svoje akte sa odredbama ovog zakona u roku od dva meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 35.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print