Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
02.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA POSEBNOG STRUČNOG ISPITA ZA MATIČARA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2016)


Na osnovu člana 12. stav 1. i člana 86. stav 1. tačka 8) Zakona o matičnim knjigama („Službeni glasnik RS”, br. 20/09 i 145/14),
Ministar državne uprave i lokalne samouprave donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za matičara

Član 1.

U Pravilniku o programu i načinu polaganja posebnog stručnog ispita za matičara („Službeni glasnik RS”, br. 101/09 i 122/14), u Prilogu 1. – Program posebnog stručnog ispita za matičara, u ispitnom predmetu Upravni postupak sa elementima kancelarijskog poslovanja stav 1. menja se i glasi:

„Pojam upravnog postupka. Pojam upravne stvari. Vrste upravnog postupka: opšti i posebni upravni postupak. Osnovna načela upravnog postupka: načelo zakonitosti i predvidivosti, načelo srazmernosti, načelo zaštite prava stranaka i ostvarivanje javnog interesa, načelo pomoći stranci, načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka, načelo istine i slobodne ocene dokaza, pravo stranke na izjašnjenje, načelo samostalnosti, pravo na žalbu i prigovor, načelo pravnosnažnosti rešenja, načelo pristupa informacijama i zaštite podataka. Upravno postupanje. Upravni akt: pojam i vrste, početak pravnih dejstava upravnog akta. Garantni akt: pojam garantnog akta, nedonošenje upravnog akta saglasno garantnom aktu, zaštita interesa. Upravni ugovor: upravni ugovor i njegova dozvoljenost, izmena upravnog ugovora zbog promenjenih okolnosti, pravo organa da raskine ugovor, prigovor stranke zbog neispunjenja ugovornih obaveza. Upravne radnje: pojam upravne radnje, prigovor protiv upravne radnje, izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija. Pružanje javnih usluga: pojam pružanja javnih usluga, prigovor pružaocu javnih usluga. Osnovna pravila postupka. Učesnici u upravnom postupku. Nadležnost organa: stvarna nadležnost, mesna nadležnost, mesna nadležnost više organa, obaveznost pravila o stvarnoj i mesnoj nadležnosti, posebna ograničenja nadležnosti, sukob nadležnosti. Ovlašćeno službeno lice: ovlašćeno službeno lice i delegacija ovlašćenja, izuzeće ovlašćenog službenog lica, odlučivanje o izuzeću ovlašćenog službenog lica. Saradnja i službena pomoć: jedinstveno upravno mesto, međunarodna pravna pomoć. Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje: stranka u upravnom postupku, obustavljanje postupka zbog prestanka postojanja stranke, procesna sposobnost i zastupanje stranke, procesna sposobnost, zakonski zastupnik i ovlašćeni predstavnik stranke, privremeni zastupnik, pojam punomoćnika i odnos sa strankama, obim punomoćja, prestanak punomoćja, zajednički predstavnik i zajednički punomoćnik stranaka, stručni pomagač, prevođenje i tumači. Opštenje organa i stranaka. Način opštenja. Podnesci: oblik i sadržina podneska, neuredan podnesak, predaja podneska, evidentiranje i potvrda o prijemu podneska, podnošenje podneska nenadležnom organu. Zapisnici: sastavljanje i sadržina zapisnika. Razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka: pravo na razgledanje spisa i obaveštavanje, zahtev za razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka. Obaveštavanje: pojam i način obaveštavanja, mesta na kojima se vrši obaveštavanje, obaveštavanje u posebnim slučajevima, punomoćnik za prijem obaveštenja. Postupci obaveštavanja: obaveštavanje elektronskim putem, obaveštavanje putem pošte, način dostavljanja, dostavljanje pravnom licu, vreme dostavljanja, lično dostavljanje, posredno dostavljanje, dostavnica, javno dostavljanje. Rokovi: određivanje i produženje rokova, računanje rokova, održanje roka, vraćanje u pređašnje stanje, razlozi i predlog za vraćanje u pređašnje stanje, rokovi i nadležnost za vraćanje u pređašnje stanje. Troškovi postupka: pojam, redovni troškovi postupka, prethodni troškovi postupka, odlučivanje o troškovima postupka, naknada troškova i nagrade drugim učesnicima postupka, oslobađanje od plaćanja troškova. Prvostepeni postupak: pokretanje postupka i zahtevi stranaka, način pokretanja postupka, trenutak pokretanja postupka, odbacivanje zahteva stranke, zahtev da se prizna svojstvo stranke, pokretanje postupka i javno saopštenje i spajanje upravnih stvari u jedan postupak, izmena zahteva, odustanak od zahteva i posledice odustanka, poravnanje. Prekid postupka. Obustavljanje postupka. Tok postupka do donošenja rešenja: način utvrđivanja činjenice u postupku, neposredno odlučivanje, privremene mere, ispitni postupak, prethodno pitanje, usmena rasprava. Dokazivanje: dokazivanje činjenica, izvođenje dokaza pred zamenjenim organom, isprave, svedoci, veštačenje, tumači, uviđaj, izjava stranke, obezbeđenje dokaza. Rešenje i zaključak. Pojam rešenja. Rešenje kolegijalnog organa. Zajedničko rešenje. Delimično, dopunsko i privremeno rešenje. Oblici i delovi rešenja: delovi i sadržina rešenja, rešenje u vidu zabeleške na spisu, usmeno rešenje. Ispravljanje grešaka u rešenju. Rok za izdavanje rešenja. Zaključak. Pravna sredstva. Prigovor: pravo na prigovor i rok za izjavljivanje prigovora, izjavljivanje prigovora i postupanje po prigovoru, odlučivanje o prigovoru, ovlašćenje organa u postupku po žalbi protiv rešenja o prigovoru. Žalba: pravo na žalbu, rok za žalbu, odloženo dejstvo žalbe i odstupanja od odloženog dejstva žalbe, odricanje od prava na žalbu, odustanak od žalbe, razlozi zbog kojih rešenje može da se pobija, sadržina žalbe, predavanje žalbe prvostepenom organu, predavanje žalbe drugostepenom organu. Postupanje prvostepenog organa po žalbi: odbacivanje žalbe, poništavanje pobijanog rešenja od strane prvostepenog organa, dostavljanje žalbe na odgovor, udovoljavanje žalbenom zahtevu, prosleđivanje žalbe drugostepenom organu. Postupanje drugostepenog organa po žalbi: odlučivanje o žalbi, granice ispitivanja pobijanog rešenja, izmena pobijanog rešenja u korist i na štetu žalioca, odbijanje žalbe, poništavanje pobijanog rešenja i odlučivanje o žalbenom zahtevu ili upravnoj stvari, izmena pobijanog rešenja, žalba kad prvostepeni organ nije izdao rešenje u zakonom određenom roku, rok za odlučivanje o žalbi. Posebni slučajevi ukidanja i menjanja rešenja. Ponavljanje postupka. Poništavanje konačnog rešenja. Ukidanje rešenja. Poništavanje, ukidanje i menjanje pravnosnažnog rešenja na preporuku Zaštitnika građana. Pravne posledice poništavanja i ukidanja rešenja. Izvršenje: izvršnost rešenja, upravno izvršenje, postupak izvršenja, izvršenje radi obezbeđenja. Odgovornost ovlašćenog službenog lica. Vođenje evidencija o rešavanju u upravnim stvarima.”.

Član 2.

Kandidat koji je započeo polaganje posebnog stručnog ispita za matičara prema programu posebnog stručnog ispita za matičara, koji je važio do početka primene ovog pravilnika, okončaće polaganje ispita prema tom programu.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. juna 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print