Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
02.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ LEGITIMACIJI I SLUŽBENOJ ZNAČKI U UPRAVI ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 74/2016)


Na osnovu člana 30. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija („Službeni glasnik RS”, broj 55/14),
Ministar pravde donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o službenoj legitimaciji i službenoj znački u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

Član 1.

U Pravilniku o službenoj legitimaciji i službenoj znački u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (,,Službeni glasnik RS”, br. 122/14 i 6/16), u članu 6. stav 1. posle reči: „metala;” dodaju se reči: „u vencu se nalazi ukupno 18 žireva, po devet na svakoj strani venca, od kojih je pet na spoljašnjim listovima i četiri na unutrašnjim listovima venca;”, a reči-oznake dimenzija: ,,75 x 52 mm” zamenjuju se rečima-oznakama dimenzija: „78 x 60 mm”.

Član 2.

U članu 6a posle reči: „metala;” dodaju se reči: „u vencu se nalazi ukupno 18 žireva, po devet na svakoj strani venca, od kojih je pet na spoljašnjim listovima i četiri na unutrašnjim listovima venca;”, a reči-oznake dimenzija: ,,80 x 56 mm” zamenjuju se rečima-oznakama dimenzija: „80 x 59 mm”.

Član 3.

U članu 6b posle reči: ,,metala;” dodaju se reči: „u vencu se nalazi ukupno 18 žireva, po devet na svakoj strani venca, od kojih je pet na spoljašnjim listovima i četiri na unutrašnjim listovima venca”, a reči-oznake dimenzija: ,,80 x 56 mm” zamenjuju se rečima-oznakama dimenzija; „80 x 57 mm”.

Član 4.

Prilog 2 – Značka direktora Uprave (član 6.), Značka zaposlenih u Upravi (član 6a) i Značka pripadnika Službe za obezbeđenje (član 6b), koji je sastavni deo Pravilnika o službenoj legitimaciji i službenoj znački u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (,,Službeni glasnik RS”, br. 122/14 i 6/16), zamenjuje se novim Prilogom 2 koji je odštampan uz ovaj pravilnik i koji je sastavni deo Pravilnika o službenoj legitimaciji i službenoj znački u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print