Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
03.02.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU I VREMENU VRŠENJA DOZNAKE, DODELJIVANJU, OBLIKU I SADRŽINI DOZNAČNOG ŽIGA I ŽIGA ZA ŠUMSKU KRIVICU, OBRASCU DOZNAČNE KNJIGE, ODNOSNO KNJIGE ŠUMSKE KRIVICE, KAO I O USLOVIMA I NAČINU SEČE U ŠUMAMA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)


Na osnovu člana 58. stav 9. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 89/15),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o načinu i vremenu vršenja doznake, dodeljivanju, obliku i sadržini doznačnog žiga i žiga za šumsku krivicu, obrascu doznačne knjige, odnosno knjige šumske krivice, kao i o uslovima i načinu seče u šumama

Član 1.

U Pravilniku o načinu i vremenu vršenja doznake, dodeljivanju, obliku i sadržini doznačnog žiga i žiga za šumsku krivicu, obrascu doznačne knjige, odnosno knjige šumske krivice, kao i o uslovima i načinu seče u šumama („Službeni glasnik RS”, br. 65/11 i 47/12), u članu 2. stav 4. menja se i glasi:

„Doznaka se vrši tokom cele godine.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print