Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
03.02.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU PROJEKATA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)


Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje),
Ministar kulture i informisanja donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na regres za đubrivo

Član 1.

U Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS”, broj 16/16) u članu 3. stav 2. reči: ,,prilikom donošenja odluke o raspisivanju konkursa i odluke o pojedinačnom davanju”, zamenjuju se rečima: ,,prilikom sprovođenja javnog konkursa i pojedinačnog davanja”.

Član 2.

U članu 7. stav 4. posle reči ,,deo” dodaju se reči ,,i objavljuje se na veb-sajtu organa koji raspisuje konkurs”.

Član 3.

U članu 24. stav 3. briše se.

Član 4.

U članu 27. reči: ,,kratak opis projekata kojima su odobrena sredstva” brišu se.

Član 5.

Posle člana 41. dodaje se novi član 41a koji glasi:

„Član 41a

Organ koji raspisuje konkurs, po završetku projektnog sufinansiranja u tekućoj godini, može da izradi izveštaj o sprovedenom konkursu i analizu kvaliteta podržanih projekata na osnovu izveštaja korisnika i da ih objavi na svom veb-sajtu.

Organ koji raspisuje konkurs prilikom izrade analize kvaliteta podržanih projekata može da angažuje nezavisne stručnjake za medije ili medijske radnike.”

Član 6.

U članu 43. stav 2. briše se.

Član 7.

Obrazac 1 – Prijava za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja i Obrazac 2 – Narativni i finansijski izveštaj, koji su odštampani uz Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS”, broj 16/16), zamenjuje se novim obrascima 1 i 2, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print