Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
03.02.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 8/2017)


Na osnovu člana 28. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 - autentično tumačenje),
Ministar kulture i informisanja donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Član 1.

U Pravilniku o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 7/15, 45/15, 56/15, 88/15, 33/16, 73/16 i 79/16), u Prilogu 8. „Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku” vrše se sledeće izmene:

1. U delu „I. Carinarnice i njihove organizacione jedinice”, tačka 8. „Carinarnica Niš”, posle podtačke 13) dodaje se podtačka 14), koja glasi:

„14) Carinski referat Duvanska Niš 18423”,

2. U delu „XIV. Zakonski osnov za poreska oslobođenja i osnov naplate poreza na dodatu vrednost” posle reči:

" - član 216. stav 1. tačka 11) Carinskog zakona 1621"

dodaju se reči:

" - član 216. stav 1. tačka 11a) Carinskog zakona 1627"

a reči:

" - član 216. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona 1616"
- član 216. stav 1. tačka 12) Carinskog zakona 1622"
- član 216. stav 1. tačka 14) Carinskog zakona 1624"
- član 216. stav 1. tačka 15) Carinskog zakona 1625"

brišu se.

3. U delu „XV. Zakonski osnov za oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina, neplaćanje carine, odnosno povećanje ili sniženje stope carine po carinskom i drugim zakonima” posle reči:

" - član 216. stav 1. tačka 10) Carinskog zakona 21620"

dodaju se reči:

" - član 216. stav 1. tačka 11a) Carinskog zakona 21621"

reči:

" - član 216. stav 1. tačka 6) Carinskog zakona 21616"
- član 218. stav 1. tačka 1) Carinskog zakona 21811"

brišu se, a posle reči:

" - član 14. Zakona o ulaganjima 14000"

dodaju se reči:

" - član 19. Zakona o slobodnim zonama 19000"

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print