Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
02.12.2016.

REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE OBAVLJATI REZERVNO SNABDEVANJE PRIRODNIM GASOM KRAJNJIH KUPACA KOJI NEMAJU PRAVO NA JAVNO SNABDEVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)


Na osnovu člana 303. stav 1. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi

REŠENJE
o izmeni Rešenja o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje prirodnim gasom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na javno snabdevanje

1. U Rešenju o određivanju snabdevača koji će obavljati rezervno snabdevanje prirodnim gasom krajnjih kupaca koji nemaju pravo na javno snabdevanje („Službeni glasnik RS”, br. 69/13 i 113/15), u tački 2. reči: „do 1. januara 2017. godine” zamenjuju se rečima: „do 1. januara 2018. godine”.

2. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print