Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
02.12.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU IZRADE I NAČIN VRŠENJA KONTROLE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE PREMA KLASI I NAMENI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)


Na osnovu člana 8a stav 3. i člana 201. stav 5. tačka 11) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14),
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata

Član 1.

U Pravilniku o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata („Službeni glasnik RS”, br. 23/15 i 77/15), u članu 15. stav 1. menja se i glasi:

„Idejno rešenje je prikaz planirane koncepcije objekta, sa obaveznim prikazom i navođenjem samo onih podataka koji su neophodni za utvrđivanje lokacijskih uslova, odnosno podataka koji su neophodni za utvrđivanje usklađenosti sa planskim dokumentom i utvrđivanje uslova za projektovanje i priključenje (u zavisnosti od vrste objekta, odnosno radova npr: namena, BRGP, gabarit, horizontalna i vertikalna regulacija, položaj na parceli, pristup parceli, broj funkcionalnih jedinica, kapaciteti i način priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu i sl.).”

Posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

„Idejno rešenje je sastavni deo lokacijskih uslova, odnosno uslova za projektovanje i priključenje, samo u pogledu bitnih elemenata na osnovu kojih su ti lokacijskih uslovi utvrđeni, dok su ostali prikazani detalji neobavezujući u daljoj razradi tehničke dokumentacije, koja je sastavni deo projekta za građevinsku dozvolu, odnosno idejnog projekta.

Projekat za građevinsku dozvolu, odnosno idejni projekat može odstupiti od idejnog rešenja i u pogledu bitnih elemenata koji prikazuju ili navode podatke neophodne za utvrđivanje lokacijskih uslova, ako se izmene vrše prilikom razrade tehničke dokumentacije, kao i radi usklađivanja tog projekta sa uslovima za projektovanje i priključenje, s tim što ta odstupanja ne mogu biti u suprotnosti sa planskim dokumentom, kao ni ostalim uslovima za projektovanje i priključenje izdatim za taj objekat.”.

Član 2.

U članu 16. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Za objekte za koje su izdati lokacijski uslovi, idejnim projektom vrši se razrada planirane koncepcije objekta utvrđene idejnim rešenjem na osnovu kog su pribavljeni lokacijski uslovi, a njegova usklađenost sa tim idejnim rešenjem obavezna je samo u pogledu bitnih elemenata na osnovu kojih su ti lokacijski uslovi, odnosno uslovi za projektovanje i priključenje utvrđeni (u zavisnosti od vrste objekta, odnosno radova npr: namena, BRGP, gabarit, horizontalna i vertikalna regulacija, položaj na parceli, pristup parceli, broj funkcionalnih jedinica, kapaciteti i način priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu i sl.).

Idejni projekat može odstupiti od idejnog rešenja i u pogledu bitnih elemenata koji prikazuju ili navode podatke neophodne za utvrđivanje lokacijskih uslova, ako se izmene vrše prilikom razrade tehničke dokumentacije, kao i radi usklađivanja tog projekta sa uslovima za projektovanje i priključenje, s tim što ta odstupanja ne mogu biti u suprotnosti sa planskim dokumentom, kao ni sa ostalim uslovima za projektovanje i priključenje izdatim za taj objekat.”

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 4, 5. i 6.

Član 3.

U članu 17. posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Projektom za građevinsku dozvolu vrši se razrada planirane koncepcije objekta utvrđene idejnim rešenjem na osnovu kog su pribavljeni lokacijski uslovi, a njegova usklađenost sa tim idejnim rešenjem obavezna je samo u pogledu bitnih elemenata na osnovu kojih su ti lokacijski uslovi, odnosno uslovi za projektovanje i priključenje utvrđeni (u zavisnosti od vrste objekta, odnosno radova npr: namena, BRGP, gabarit, horizontalna i vertikalna regulacija, položaj na parceli, pristup parceli, broj funkcionalnih jedinica, kapaciteti i način priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu i sl.).

Projekat za građevinsku dozvolu može odstupiti od idejnog rešenja i u pogledu bitnih elemenata koji prikazuju ili navode podatke neophodne za utvrđivanje lokacijskih uslova, ako se izmene vrše prilikom razrade tehničke dokumentacije, kao i radi usklađivanja tog projekta sa uslovima za projektovanje i priključenje, s tim što ta odstupanja ne mogu biti u suprotnosti sa planskim dokumentom, kao ni ostalim uslovima za projektovanje i priključenje izdatim za taj objekat.”

Dosadašnji st. 2, 3. i 4. postaju st. 4, 5. i 6.

Član 4.

Član 20. menja se i glasi:

„Član 20.

Tehnička dokumentacija, odnosno njeni delovi se za potrebe objedinjene procedure izrađuju u elektronskoj formi, na način da se onemogući promena njihovog sadržaja, kao elektronski dokument potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom, odnosno potpisima.

Tehnička dokumentacija, odnosno njeni delovi overavaju se u skladu sa Prilogom 12 ovog pravilnika.

Tehnička dokumentacija, odnosno njeni delovi, bez obzira na vrstu i klasu objekta, moraju biti kompletirani po sadržaju u skladu sa ovim pravilnikom.

Tehnička dokumentacija se izrađuje na srpskom jeziku, a ako je izrađena na stranom jeziku, mora biti prevedena na srpski jezik.”

Član 5.

Član 21. menja se i glasi:

„Član 21.

Za potrebe građenja i inspekcijske kontrole tokom građenja objekta, obezbeđuje se odštampani primerak tehničke dokumentacije u skladu sa kojom se izvode radovi, odnosno dela te dokumentacije na osnovu koga se gradi u toj fazi građenja koji mora biti identičan originalnom elektronskom dokumentu.

Odštampani primerci tehničke dokumentacije, odnosno njenih delova, pakuju se i uvezuju u sveske formata A4, tako što se listovi većeg formata savijaju i slažu na format A4.

Ako su delovi tehničke dokumentacije uvezani u jednu svesku, oni se jasno međusobno razdvajaju.

Odštampani primerci delova tehničke dokumentacije vezuju se jemstvenikom i overavaju pečatom preduzetnika, odnosno pravnog lica koje je izradilo predmetni deo projekta, u slučaju idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje.”

Član 6.

U članu 26. stav 5. posle reči: „za inženjerske objekte,” dodaju se reči: „projekti su označeni rednim brojem i složeni u sveske prema oblastima i pravilima struke u zavisnosti od klase i kategorije objekta, pri čemu se”.

Član 7.

U članu 33. stav 8. menja se i glasi:

„Odštampani primerak izvoda iz projekta, koji je sastavni deo tehničke dokumentacije koja se štampa u skladu sa članom 21. ovog pravilnika, vezuje se jemstvenikom.”

Član 8.

U članu 40. stav 2. tačka 1), posle reči: „situacioni plan” reči: „i podužni profil trase, sa prikazom karakterističnih prelomnih tačaka trase” brišu se.

U stavu 2. posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1a), koja glasi:

„1a) podužni profil trase, sa prikazom karakterističnih prelomnih tačaka trase (1:25000–1:2500) koji sadrži minimum podataka neophodnih za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje, osim za podzemnu linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija, podzemne elektro-energetske vodove i druge linijske vodove za koje ti podaci nisu neophodni da bi se utvrdili uslovi za projektovanje i priključenje”.

U stavu 4. reči: „koja sadrži topografski prikaz terena, sa” zamenjuju se rečima: „ta podloga sadrži topografski prikaz terena, sa minimumom podataka neophodnih za utvrđivanje lokacijskih uslova i”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Izuzetno, za podzemnu linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija i podzemne elektro-energetske vodove, geodetska podloga iz stava 4. ovog člana ne mora da sadrži topografski prikaz terena”.

Član 9.

U članu 43. stav 2. posle reči: „projekat sadrži i” dodaju se reči: „prikaz stanja koje je utvrđeno na osnovu arhivskog projekta, uz obavezno referisanje na taj arhivski projekat ili”.

U stavu 3. posle reči: „određeni posebnim propisima” dodaje se zapeta i reči: „kako bi se mogla proveriti koncepcija objekta, u skladu sa članom 132. stav 1. Zakona”.

Član 10.

U članu 48. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od člana 47. stav 4. ovog pravilnika, idejni projekat za podzemnu linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija i podzemne elektro-energetske vodove, može se izraditi i na katastarskom planu integrisanom sa izvodom iz katastra vodova, bez obaveze izrade topografskog snimka od strane registrovane geodetske organizacije sa odgovarajućom licencom.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 11.

U članu 52. stav 2. briše se.

Član 12.

U članu 57. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od člana 56. stav 3. ovog pravilnika, projekat za građevinsku dozvolu za podzemnu linijsku infrastrukturu elektronskih komunikacija i podzemne elektro-energetske vodove, može se izraditi i na katastarskom planu integrisanom sa izvodom iz katastra vodova, bez obaveze izrade topografskog snimka od strane registrovane geodetske organizacije sa odgovarajućom licencom.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 13.

U članu 75. stav 1. tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom i dodaju se reči: „Prilog 12: Forma tehničke dokumentacije i elektronsko potpisivanje, za potrebe objedinjene procedure.”

Član 14.

Član 82. menja se i glasi:

„Član 82.

Vršilac tehničke kontrole pojedinog dela projekta za građevinsku dozvolu potvrđuje ispravnost tog dela projekta tako što, na posebnoj stranici, koja u elektronskom dokumentu sledi nakon naslovne strane tog dela projekta, daje izjavu sadržine: „Projekat se prihvata”, uz navođenje podataka o pravnom licu, odnosno preduzetniku koji je izvršio tehničku kontrolu tog dela projekta i datumu vršenja tehničke kontrole.

Izjava iz stava 1. ovog člana overava se i elektronski potpisuje na način propisan u Prilogu 12 ovog pravilnika”.

Član 15.

Glavni projekat izrađen do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, u skladu sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13, 98/13 – US), može se koristiti kao:

1) projekat za građevinsku dozvolu, uz obaveznu izradu glavne sveske projekta za građevinsku dozvolu iz člana 50. ovog pravilnika i izvoda iz projekta za građevinsku dozvolu iz člana 33. ovog pravilnika, u postupku pribavljanja građevinske dozvole, ako se taj zahtev podnese nadležnom organu najkasnije do 30. juna 2017. godine;
2) idejni projekat za objekte iz čl. 145. i 147. Zakona, uz obaveznu izradu glavne sveske idejnog projekta, u skladu sa članom 42. ovog pravilnika, u postupku pribavljanja rešenja po članu 145. Zakona, odnosno privremene građevinske dozvole, ako se taj zahtev podnese nadležnom organu najkasnije do 30. juna 2017. godine;
3) projekat za izvođenje, uz obaveznu izradu glavne sveske projekta za izvođenje, u skladu sa članom 61. ovog pravilnika, za potrebe izgradnje objekta, odnosno izvođenja radova, ako se prijava radova nadležnom organu izvrši najkasnije do 30. juna 2017. godine;
4) projekat izvedenog objekta, uz obaveznu izradu glavne sveske projekta izvedenog objekta, u skladu sa čl. 61. i 71. ovog pravilnika, u postupku pribavljanja upotrebne dozvole, ako se prijava radova nadležnom organu izvrši najkasnije do 30. juna 2017. godine, uz shodnu primenu čl. 70– 74. ovog pravilnika.

Glavna sveska, koja se izrađuje u slučajevima iz stava 1. ovog člana, ne mora biti overena potpisom i licencnim pečatom od strane svih odgovornih projektanata, već se u njoj obavezno navode samo podaci o odgovornim projektantima, propisani u Prilogu 1 ovog pravilnika.

Član 16.

Prilog 12 Forma tehničke dokumentacije i elektronsko potpisivanje, za potrebe objedinjene procedure, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 17.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

PRILOG 12

FORMA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I ELEKTRONSKO POTPISIVANjE, ZA POTREBE OBJEDINjENE PROCEDURE

Uvod

Pojedini izrazi koji se koriste u ovom prilogu imaju sledeće značenje:

1) dokument u papirnoj formi jeste dokument napisan (odštampan) na papiru i svojeručno je potpisan, odnosno overen pečatom;
2) elektronski dokument jeste dokument nastao izvorno u elektronskoj formi, u odgovarajućem elektronskom formatu (.pdf ili .dwg ili .dwf (.dwfx) format), koji je elektronski potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom;
3) kvalifikovani elektronski potpis jeste skup podataka u elektronskom obliku koji sa unose u elektronski dokument i služi za identifikaciju potpisnika. Kvalifikovani elektronski potpis izdaje ovlašćeno sertifikaciono telo (Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Privredna komora Srbije, Halcom, E-Smart Systems);
4) elektronsko potpisivanje jeste stavljanje kvalifikovanog elektronskog potpisa na dokument u elektronskom formatu (.pdf, .dwg ili .dwf (.dwfx) format), za potrebe objedinjene procedure. U slučaju elektronskih dokumenata formata .pdf potrebno je izvršiti i pozicioniranje elektronskog potpisa, tako što se označava mesto (polje) za koje će se vezati elektronski potpis. Pozicioniranje se vrši na prvoj strani elektronskog dokumenta, tako da elektronski potpis bude pregledan i vidljiv. Kod elektronskih dokumenta formata .dwg i .dwf (.dwfx) ne vrši se pozicioniranje;
5) overa tehničke dokumentacije, sastavljene u elektronskoj formi za potrebe objedinjene procedure, jeste stavljanje na tu dokumentaciju kvalifikovanog elektronskog potpisa zakonskog zastupnika, odnosno ovlašćenog lica projektne organizacije i pečata te projektne organizacije, kao i kvalifikovanih elektronskih potpisa i pečata lične licence odgovornog i/ili glavnog projektanta, kada je to propisano ovim pravilnikom;
6) prevođenje tehničke dokumentacije iz papirne u elektronsku formu jeste skeniranje te dokumentacije sastavljene u papirnoj formi (prevođenje u .pdf format), svojeručno potpisane i overene pečatom projektne organizacije i ličnih licenci, u skladu sa ovim pravilnikom i potvrđivanje elektronskim potpisom, za potrebe objedinjene procedure, da je ta elektronska kopija verna originalu te tehničke dokumentacije.

Pečat projektne organizacije skenira se i insertuje u dokument u elektronskoj formi na isti način kao i pečat lične licence.

Sa stanovišta objedinjene procedure je prihvatljivo da tehničku dokumentaciju svojeručno potpišu odgovorni projektanti i druga lica za koja je propisano da potpisuju tu dokumentaciju, pod uslovom da se taj dokument nakon toga prevede u elektronsku formu i da ga elektronski potpišu lica navedena u ovom prilogu.

Do ispunjenja uslova za upotrebu elektronskog pečata lične licence, overa tehničke dokumentacije pečatom lične licence vršiće se tako što će lica ovlašćena za upotrebu tih pečata otisak postojećih pečata skenirati, a potom ih kao digitalnu sliku insertovati u dokument u elektronskoj formi, nakon čega će se taj fajl sačuvati u odgovarajućem formatu (.pdf, .dwg ili .dwf), a potom elektronski potpisati.

Forma i elektronsko potpisivanje tehničke dokumentacije

Dokumenti koji čine tehničku dokumentaciju pripremaju se kao jedan ili više elektronskih dokumenata (delova).

Tekstualni deo tehničke dokumentacije priprema se u .pdf formatu i elektronski se potpisuje.

Grafički deo tehničke dokumentacije priprema se u sledećim formatima:

– .dwg ili .dwf (.dwfx) koji su elektronski potpisani ili

– .dwg ili .dwf (.dwfx) koji nisu elektronski potpisani, uz obaveznu pripremu i dokumenta istog sadržaja u .pdf formatu koji je elektronski potpisan.

U slučaju da se tehnička dokumentacija priprema kao više posebnih elektronskih dokumenata, vrši se elektronsko potpisivanje svakog dela, na isti način na koji se potpisuje jedinstveni dokument.

Pregled obaveznih formata, načina overe i elektronskog

potpisivanja različitih delova tehničke dokumentacije

a) Izvod iz projekta

Format elektronskog dokumenta

Tekstualni deo izvoda iz projekta (naslovna strana, izjava vršioca tehničke kontrole, glavna sveska), priprema se u .pdf formatu i elektronski se potpisuje.

Grafički prilozi izvoda iz projekta se pripremaju, kao jedan ili više elektronskih dokumenata, u sledećim formatima:

1) .dwg ili .dwf (.dwfx) koji su elektronski potpisani ili

2) .dwg ili .dwf (.dwfx) koji nisu elektronski potpisani, sa pratećim dokumentom formata .pdf istog sadržaja koji je elektronski potpisan.

Overa

Tekstualni deo i grafičke priloge overavaju svi učesnici u izradi i tehničkoj kontroli projekta na način propisan ovim pravilnikom.

Elektronsko potpisivanje vrši se nakon kreiranja elektronskog dokumenta u propisanom formatu (.pdf, .dwg, .dwf (.dwfx)).

Elektronsko potpisivanje izvoda iz projekta obavezno vrši:

1) odgovorno lice projektanta (preduzetnika, odnosno pravnog lica koje je nosilac izrade tehničke dokumentacije);
2) glavni projektant;
3) odgovorno lice/zastupnik vršioca tehničke kontrole.

Ako se grafički prilozi pripremaju kao posebni elektronski dokumenti, elektronski ih potpisuje samo glavni projektant.

b) Glavna sveska

Format elektronskog dokumenta

Elektronski dokument se priprema u .pdf formatu i elektronski se potpisuje.

Overa

Glavnu svesku overavaju svi učesnici u izradi projekta na način propisan ovim pravilnikom.

Elektronsko potpisivanje vrši se nakon kreiranja elektronskog dokumenta u propisanom formatu (.pdf).

Elektronsko potpisivanje glavne sveske vrši:

1) odgovorno lice projektanta (preduzetnika, odnosno pravnog lica koje je nosilac izrade tehničke dokumentacije);
2) glavni projektant.

v) Projekti (delovi projekta prema oblastima)

Format elektronskog dokumenta

Opšta, tekstualna i numerička dokumentacija priprema se u .pdf formatu i elektronski se potpisuje.

Grafička dokumentacija projekata se dostavlja, kao jedan ili više elektronskih dokumenata, u sledećim formatima:

1) .dwg ili .dwf (.dwfx) koji su elektronski potpisani ili

2) .dwg ili .dwf (.dwfx) koji nisu elektronski potpisani, sa pratećim dokumentom formata .pdf istog sadržaja koji je elektronski potpisan.

Overa

Opštu, tekstualnu, numeričku i grafičku dokumentaciju projekata overavaju učesnici u izradi tog dela projekata na način propisan ovim pravilnikom.

Elektronsko potpisivanje vrši se nakon kreiranja elektronskog dokumenta u propisanom formatu (.pdf, .dwg ili .dwf (.dwfx)).

Elektronsko potpisivanje dela projekta vrši:

1) odgovorno lice projektanta predmetnog dela projekta (preduzetnika, odnosno pravnog lica koje je nosilac izrade dela tehničke dokumentacije);
2) odgovorni projektant predmetnog dela projekta;
3) vršilac tehničke kontrole predmetnog dela projekta (samo u slučaju kada je propisana tehnička kontrola projekta za građevinsku dozvolu).

Ako se grafička dokumentacija priprema kao jedan ili više posebnih elektronskih dokumenata, elektronski ga/ih potpisuje samo odgovorni projektant.

g) Izjava investitora, stručnog nadzora i izvođača

Format elektronskog dokumenta

Izjava investitora, stručnog nadzora i izvođača radova, koja se dostavlja uz projekat za izvođenje kao potvrda da nije došlo do odstupanja u toku izvođenja radova priprema se u .pdf formatu i elektronski se potpisuje.

Overa

Izjavu overavaju investitor, stručni nadzor i izvođač na način propisan ovim pravilnikom.

Elektronsko potpisivanje vrši se nakon kreiranja elektronskog dokumenta u propisanom formatu (.pdf).

Elektronsko potpisivanje izjave vrši:

1) odgovorno lice investitora;
2) odgovorno lice vršioca stručnog nadzora (preduzetnika, odnosno pravnog lica koje je nosilac stručnog nadzora);
3) odgovorno lice izvođača radova.

Elaborati i studije koji se prilažu uz tehničku dokumentaciju

Format elektronskog dokumenta

Elaborati i studije pripremaju se u .pdf formatu i elektronski se potpisuju.

Overa

Elaborate i studije overavaju lica koja su ih izradila.

Elektronsko potpisivanje vrši se nakon kreiranja elektronskog dokumenta u propisanom formatu (.pdf).

Elektronsko potpisivanje elaborata ili studija vrši:

1) odgovorno lice izrađivača elaborata ili studije (preduzetnika, odnosno pravnog lica koje je izradilo elaborat ili studiju);
2) ovlašćeno lice koje je izradilo elaborat ili studiju.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print