Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
02.12.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 96/2016)


Na osnovu člana 8a i člana 201. stav 5. tač. 3), 14) i 19) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14),
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem

Član 1.

U Pravilniku o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Službeni glasnik RS”, broj 113/15), u članu 3. stav 3. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 2. ovog člana, tehnička dokumentacija se dostavlja u dwf ili dwg formatu, potpisanom kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa propisom koji uređuje sadržinu, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata, a ako taj format nije potpisan, ta dokumentacija se dostavlja i u pdf formatu, potpisanom kvalifikovanim elektronskim potpisom.”

U stavu 4. reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „st. 2. i 3.”, a posle reči: „odnosno lične licence” dodaje se zapeta i reči: „sve u skladu sa propisom koji uređuje sadržinu, način i postupak izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata”.

U stavu 5. posle reči: „Ako je dokument” dodaju se reči: „iz stava 2. ovog člana”.

Stav 7. menja se i glasi:

„Ako se zahtev podnosi preko punomoćnika, uz zahtev se prilaže skenirana kopija (digitalizovani primerak) punomoćja, koja ne mora biti overena od strane organa koji je po zakonu nadležan za overu, s tim što nadležni organ može naknadno tražiti da mu se dostavi overeno punomoćje, ako posumnja u njegovu istinitost.”

U stavu 9. posle reči: „u papirnom obliku” reč: „dokument” zamenjuje se rečima: „prepis dokumenta”, a posle reči: „takav” reč: „dokument” zamenjuje se rečju: „prepis”.

Član 2.

U članu 4. stav 2. briše se.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 2. menja se i glasi:

„Dostava iz stava 1. ovog člana smatra se izvršenom danom kada je podnesak, odnosno akt, odnosno dokumentacija od strane pošiljaoca prosleđena primaocu kroz CIS, a u slučaju dostave akta koji nadležni organ donosi po zahtevu podnosioca, dostava se smatra izvršenom danom kada su kumulativno ispunjeni sledeći uslovi:

1) da je nadležni organ elektronskom poštom kroz CIS prosledio podnosiocu zahteva obaveštenje o mogućnosti preuzimanja tog akta kroz CIS i

2) da je podnosiocu omogućeno preuzimanje tog akta kroz CIS.”

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 3. i 4.

Član 3.

U članu 6. stav 2. posle reči: „prilaže se” reč: „i” briše se.

U tački 2) reči: „plaćenoj administrativnoj taksi” zamenjuju se rečima: „uplati administrativne takse”, a reč: „naknadi” zamenjuju se rečju: „naknade”.

Član 4.

U članu 7. tačka 4) reč: „propisane” briše se, a iza reči: „naknade” dodaju se reči: „propisane članom 6. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika”.

Član 5.

U članu 8. stav 1. posle reči: „razloga za odbacivanje” dodaju se reči: „(taksativno navodi svaki od nedostajućih podataka u zahtevu, odnosno svaki od nedostajućih priloga, kao i nedostatke priloga koji su podneti uz zahtev)”.

U stavu 6. reči: „i naknadu”, zamenjuju se rečima: „za podnošenje zahteva i naknadu navedenu u članu 6. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika”.

U stavu 7. posle reči: „takse” zapeta briše se, a reči: „odnosno naknade”, zamenjuju se rečima: „za podnošenje zahteva i naknade navedenih u članu 6. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika”.

Posle stava 9. dodaju se st. 10. i 11, koji glase:

„Ako podnosilac zahteva usaglašeni zahtev iz stava 6. ovog člana podnosi kako bi dostavio idejno rešenje izmenjeno u skladu sa razlozima navedenim u zaključku kojim je inicijalni zahtev odbačen, nadležni organ ponovo pribavlja samo one uslove za projektovanje i priključenje za koje su izmenama idejnog rešenja promenjeni bitni elementi za njihovo utvrđivanje.

Ako nadležni organ, u slučaju iz stava 10. ovog člana, ponovo zatraži uslove za projektovanje i priključenje zato što sumnja da su izmenama idejnog rešenja promenjeni bitni elementi za njihovo utvrđivanje, imalac javnih ovlašćenja kome su ti uslovi ponovo traženi ima pravo na ponovnu naplatu naknade za njihovu izradu, samo ako su izmenama idejnog rešenja bitni elementi za utvrđenje tih uslova stvarno i promenjeni.”

Član 6.

U članu 9. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Dokument iz stava 1. tačka 1) ovog člana dostavlja se u dwg ili dxf formatu (geopozicioniran u državnom koordinatnom sistemu) i u pdf formatu potpisanom kvalifikovanim elektronskim potpisom, sa pratećom datotekom o georeferenciranju, a dokument iz stava 1. tačka 2) ovog člana u geoTIFF formatu, sa pratećom datotekom u twf formatu i u pdf formatu potpisanom kvalifikovanim elektronskim potpisom.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 7.

U članu 16. stav 2. tačka 3) reči: „uplaćenoj administrativnoj taksi” zamenjuju se rečima: „uplati administrativne takse”, a posle reči: „dozvoli i” reč: „naknadi” zamenjuje se rečju: „naknade”.

U stavu 3. tačka 4) posle reči: „autonomne pokrajine” dodaje se zapeta i reči: „osim ako reviziona komisija propusti da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva izradi i dostavi taj izveštaj investitoru (član 132. stav 4. Zakona), u kom slučaju se dostavlja dokaz o podnetom zahtevu i izjava podnosioca da je reviziona komisija propustila da dostavi izveštaj u navedenom roku”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Ako je do podnošenja zahteva u katastru sprovedena parcelacija, odnosno preparcelacija u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima ili je promenjen broj parcele, odnosno parcela za koje su izdati lokacijski uslovi, uz zahtev se prilaže i dokaz o toj promeni (rešenje, odnosno uverenje organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra o izvršenoj parcelaciji, odnosno preparcelaciji, odnosno promeni broja parcele, odnosno parcela).”

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 8.

U članu 17. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) kao podnosilac zahteva označen investitor, odnosno jedan od suinvestitora ili finansijer;”

U tački 5) reči: „propisane takse i naknade” zamenjuju se rečima: „administrativnih taksi i naknade navedenih u članu 16. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika”.

U stavu 2. posle reči: „lokacijskim uslovima” dodaje se zapeta i reči: „pri čemu se proverava usklađenost sa idejnim rešenjem samo u pogledu elemenata bitnih za utvrđivanje lokacijskih uslova, odnosno uslova za projektovanje i priključenje (u zavisnosti od vrste objekta, odnosno radova npr: namena, BRGP, gabarit, horizontalna i vertikalna regulacija, položaj na parceli, pristup parceli, broj funkcionalnih jedinica, kapaciteti i način priključenja na komunalnu i drugu infrastrukturu i sl.)”.

Posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Parcelacija, odnosno preparcelacija, izvršena u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima, odnosno promena broja parcele, odnosno parcela za koje su izdati lokacijski uslovi, neće se smatrati odstupanjem od izdatih lokacijskih uslova”.

Član 9.

U članu 18. stav 4. reči: „se dokumentacija podneta uz zahtev koji je odbačen, niti se ponovo plaća administrativna taksa iz člana” zamenjuju se rečima: „dokumentaciju podnetu uz zahtev koji je odbačen, niti ponovo plaća administrativne takse i naknadu navedene u članu”.

U stavu 5. reči: „administrativne takse, odnosno naknade” zamenjuju se rečima: „administrativne takse za podnošenje zahteva i naknade navedene u članu 16. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika”.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Ako nadležni organ u postupku po zahtevu ne odobri izgradnju objekta, podnosilac zahteva ima pravo na povraćaj republičke administrativne takse za donošenje rešenja, navedene u članu 16. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika, odnosno da tu taksu upotrebi u ponovljenom postupku.”

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 7. i 8.

Član 10.

U članu 22. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Ako je uz zahtev dostavljen dokaz o parcelaciji, odnosno preparcelaciji sprovedenoj u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima, odnosno dokaz o promeni broja parcele, odnosno parcela za koje su izdati lokacijski uslovi, građevinska dozvola će se izdati u skladu sa tom promenom, bez obaveze izmene lokacijskih uslova.”

Član 11.

U članu 24. stav 2. tačka 1) reči: „projekt za građevinsku dozvolu” zamenjuju se rečima: „projekat za građevinsku dozvolu, odnosno separat izmena projekta za građevinsku dozvolu”.

Član 12.

U članu 25. stav 1. posle reči: „po zahtevu za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli” dodaje se zapeta i reči: „postupanje nadležnog organa u slučaju neispunjenosti formalnih uslova za postupanje po zahtevu, pravo prigovora na zaključak kojim se zahtev odbacuje i pravo na podnošenje novog zahteva bez naplate administrativne takse”.

Stav 2. briše se.

Član 13.

U članu 27. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

„Ako se izmena građevinske dozvole traži zbog promene investitora, odnosno finansijera, nadležni organ u zakonom propisanim rokovima utvrđuje i postojanje valjanog pravnog osnova za prenos prava iz građevinske dozvole na tog investitora, odnosno unošenje u građevinsku dozvolu tog finansijera i u zavisnosti sa tim donosi rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli ili taj zahtev odbija.

Ako je rešenje o izmeni rešenja o građevinskoj dozvoli kojim se menja investitor doneto po zahtevu koji je podnet nakon isteka roka propisanog članom 141. stav 1. Zakona, činjenica o prekoračenju roka se konstatuje u rešenju.”

U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 4. reči: „stava 1.” zamenjuju se rečima: „st. 1. i 2.”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

„U slučaju parcelacije, odnosno preparcelacije, izvršene u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima, odnosno u slučaju promene broja parcele, odnosno parcela, nije potrebno vršiti izmenu građevinske dozvole, niti pribavljati nove lokacijske uslove.”

Član 14.

U članu 28. stav 2. tačka 2) reči: „uplaćenoj administrativnoj taksi” zamenjuju se rečima: „uplati administrativne takse”, a reč: „naknadi” zamenjuje se rečju: „naknade”.

U stavu 3. tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 6) dodaju se tač. 7), 8) i 9), koje glase:

„7) uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje, ako su u skladu sa članom 2. stav 3. Uredbe o lokacijskim uslovima („Službeni glasnik RS”, br. 35/15 i 114/15); pribavljeni van objedinjene procedure, neposredno od upravljača instalacija vodova na trasi predmetnog objekta (radovi na rekonstrukciji, sanaciji i adaptaciji postojeće infrastrukture, izgradnji priključaka na postojeću vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu, tipskih toplovodnih priključaka, privoda za elektronske komunikacije i dela elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice, odnosno dela mreže, do mesta priključka na objektu kupca, za koje se izdaje rešenje iz člana 145. Zakona);

8) uslovi za ukrštanje i paralelno vođenje pribavljeni od upravljača instalacija vodova koji su na trasi predmetnog novog objekta, ako su predmet projekta, kao i dokaz o usaglašenosti trase sa ostalim imaocima javnog ovlašćenja koji bi bili nadležni za izdavanje uslova za projektovanje i priključenje, u slučaju izgradnje ili dogradnje sekundarne, odnosno distributivne mreže i komunalne i druge infrastrukture u regulaciji postojeće saobraćajnice, kao i u slučaju izgradnje priključaka na tu infrastrukturu;

9) uslovi u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija, ako su u skladu sa članom 2. stav 4. Uredbe o lokacijskim uslovima („Službeni glasnik RS”, br. 35/15 i 114/15) pribavljeni van objedinjene procedure, neposredno od organa nadležnog za poslove zaštite od požara, u skladu sa članom 16. te uredbe (rekonstrukcija postojeće infrastrukturne mreže sa zapaljivim i gorivim tečnostima, kao i sa zapaljivim gasovima, odnosno izgradnja priključka na ove mreže za koje se izdaje rešenje iz čl. 145. Zakona).”

Član 15.

U članu 29. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) kao podnosilac zahteva označen investitor, odnosno jedan od suinvestitora ili finansijer;”

U stavu 1. tačka 4) posle reči: „pribavio lokacijske uslove” dodaje se zapeta i reči: „odnosno da li je u skladu sa članom 28. stav 3. tačka 7), 8) i 9) ovog pravilnika dostavio sve uslove za ukrštanje i paralelno vođenje, odnosno uslove u pogledu mera zaštite od požara i eksplozija, ako ih je pribavio van objedinjene procedure”.

U tački 6) reči: „propisane naknade, odnosno takse” zamenjuju se rečima: „administrativnih taksi i naknade navedenih u članu 28. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika”.

U stavu 2. tačka 1) posle reči: „separatom” dodaje se zapeta i reči: „osim za izgradnju ili dogradnju sekundarne mreže komunalne i druge infrastrukture u regulaciji postojeće saobraćajnice, izgradnju priključaka na tu infrastrukturu, kao i rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju javnih saobraćajnih i drugih javnih površina u postojećoj regulaciji”.

U stavu 11. reči: „se dokumentacija podneta” zamenjuju se rečima: „dokumentaciju podnetu”, a reči: „niti se ponovo plaća administrativna taksa iz člana” zamenjuju se rečima: „niti ponovo plaća administrativne takse i naknadu navedene u članu”.

U stavu 12. reči: „administrativne takse, odnosno naknade i naknade za Centralnu evidenciju” zamenjuju se rečima: „administrativne takse za podnošenje zahteva i naknade iz člana 28. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika”.

Posle stava 12. dodaje se novi stav 13, koji glasi:

„Ako nadležni organ u postupku po zahtevu ne odobri izvođenje radova, podnosilac zahteva ima pravo na povraćaj republičke administrativne takse za donošenje rešenja, navedene u članu 28. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika, odnosno da tu taksu upotrebi u ponovljenom postupku.”

Dosadašnji stav 13. postaje stav 14.

Posle stava 14. dodaje se stav 15, koji glasi:

„Izuzetno od stava 12. ovoga člana, ako nadležni organ, suprotno stavu 5. ovog člana, u zaključku kojim je odbacio zahtev nije naveo sve nedostatke, odnosno razloge za odbacivanje tog zahteva, a usaglašeni zahtev odbaci iz razloga koji nisu navedeni u zaključku u skladu sa kojim je usaglašavanje izvršeno, podnosilac zahteva ima pravo na ponovno usaglašavanje zahteva u skladu sa stavom 11. ovog člana, tj. bez ponovnog dostavljanja već podnete dokumentacije i bez ponovnog plaćanja administrativne takse za podnošenje zahteva i naknade iz člana 28. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika.”

Dosadašnji stav 14. postaje stav 16.

Član 16.

U članu 30. stav 1. posle reči: „dozvole” dodaju se reči: „i produženja privremene građevinske dozvole”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Uz zahtev za produženje privremene građevinske dozvole, investitor, odnosno finansijer, ne prilaže ponovo tehničku dokumentaciju na osnovu koje je ta privremena građevinska dozvola izdata”.

Član 17.

U članu 31. stav 2. reči: „plaćenoj administrativnoj taksi” zamenjuju se rečima: „uplati administrativne takse”, a reč: „naknadi” zamenjuje se rečju: „naknade”.

U stavu 2. tačka 1) reči: „sredstvo obezbeđenja plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u skladu sa zakonom, i” brišu se, a posle reči: „obaveze na rate” dodaju se zapeta i reči: „u kom slučaju se dostavlja i sredstvo obezbeđenja za plaćanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u skladu sa zakonom, ako se gradi objekat čija ukupna bruto razvijena građevinska površina prelazi 200 m², odnosno objekat sa više od dve stambene jedinice”.

Član 18.

U članu 32. stav 1. tačka 5) menja se i glasi:

„5) uz prijavu dostavljen dokaz o izmirenju obaveza u pogledu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, kao i ostala dokumentacija iz člana 31. stav 2. tač. 2) i 3) ovog pravilnika;”

U stavu 1. tačka 6) reči: „propisane takse” zamenjuju se rečima: „administrativne takse za podnošenje prijave”, a posle reči: „naknade” dodaju se reči: „za Centralnu evidenciju”.

U stavu 2. posle reči: „bez odlaganja” dodaju se reči: „odbacuje prijavu i”, a iza reči: „za prijavu radova” dodaje se zapeta i reči: „odnosno izvođenje radova”.

Član 19.

Naziv iznad člana 33. i član 33. menjaju se i glase:

„Postupanje po prijavi radova, ako se doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta plaća na rate

Član 33.

Ako se doprinos za uređivanje građevinskog zemljišta plaća na rate, nadležni organ u roku od pet radnih dana od dana podnošenja prijave potvrđuje prijavu radova ako su ispunjeni uslovi propisani članom 31. stav 2. tač. 2) i 3) i članom 32. stav 1. tač. 1), 2), 3), 4) i 6) ovog pravilnika i ako je uz prijavu dostavljen:

1) dokaz o uplati prve rate doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;

2) odgovarajuće sredstvo obezbeđenja za plaćanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u skladu sa zakonom, ako se gradi objekat čija ukupna bruto razvijena građevinska površina prelazi 200 m², odnosno objekat sa više od dve stambene jedinice.

Ako nisu ispunjeni formalni uslovi iz stava 1. ovog člana, nadležni organ odbacuje prijavu i obaveštava podnosioca da nisu ispunjeni uslovi za prijavu radova, odnosno izvođenje radova.

Odgovarajućim sredstvom obezbeđenja plaćanja doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u smislu stava 1. tačka 2) ovog člana smatraće se:

1) neopoziva bankarska garancija, naplativa na prvi poziv, bez prigovora, koja glasi na ukupan iznos nedospelih rata i koja je izdata na rok koji mora biti duži od tri meseca od dana dospeća poslednje rate ili

2) rešenje o upisu hipoteke na objektu u vlasništvu investitora ili trećeg lica koje glasi na ukupan iznos nedospelih rata, uz koje je dostavljena i procena tržišne vrednosti tog objekta izrađena od sudskog veštaka odgovarajuće struke ili rešenje kojim je utvrđen porez na imovinu za taj objekt za tekuću, odnosno prethodnu kalendarsku godinu, u kome je procenjena, odnosno označena vrednost tog objekta u iznosu od najmanje 30% više od ukupnog iznosa nedospelih rata.

Ako je nadležni organ Ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina podnosilac uz prijavu radova dostavlja i izjavu da je sredstvo obezbeđenja odgovarajuće u smislu stava 3. ovog člana”.

Član 20.

U članu 37. stav 1. posle reči: „sadržina tehničke dokumentacije”, dodaje se zapeta i reči: „kao i dokaz o uplati administrativne takse za podnošenje zahteva i naknade za Centralnu evidenciju”.

Član 21.

Član 38. menja se i glasi:

„Član 38.

Organ nadležan za poslove zaštite od požara, u roku od 15 dana od prijema zahteva iz člana 37. ovog pravilnika, odnosno u roku od 30 dana ako se radi o objektima iz člana 133. Zakona, odlučuje o zahtevu za davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju i pismeni otpravak odluke dostavlja nadležnom organu kroz CIS.

Ako organ nadležan za poslove zaštite od požara utvrdi su ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje po zahtevu, bez odlaganja dostavlja kroz CIS obaveštenje o visini republičke administrativne takse za davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju i u rokovima iz stava 1. ovog člana dostavlja kroz CIS akt kojim daje ili odbija davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju dostavljenu u postupku.

Ako organ nadležan za poslove zaštite od požara utvrdi da nisu ispunjeni formalni uslovi za dalje postupanje po zahtevu, odnosno da je dokumentacija koja je dostavljena na saglasnost nepotpuna, zahtev odbacuje zaključkom u kome navodi sve nedostatke, odnosno razloge za odbacivanje i taj zaključak dostavlja nadležnom organu bez odlaganja.

Ako investitor u roku od deset dana od prijema zaključka iz stava 3. ovog člana, a najkasnije 30 dana od dana njegovog objavljivanja na internet stranici nadležnog organa, postupi u skladu sa primedbama iz zaključka, odnosno podnese nadležnom organu dokumentaciju usaglašenu sa primedbama iz tog zaključka, nema obavezu ponovnog plaćanja administrativne takse za podnošenje zahteva i naknade za Centralnu evidenciju, kao ni obavezu ponovnog dostavljanja dokumentacije, odnosno dela tehničke dokumentacije koja nije bila predmet usaglašavanja sa primedbama iz tog zaključka, u kom slučaju se shodno primenjuju odredbe člana 18. st. 5, 7, 8. i 9. ovog pravilnika o podnošenju usaglašenog zahteva za izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli”.

Član 22.

U članu 39. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Uz projekat iz stava 1. ovog člana investitor dostavlja dokaz o uplati naknade za Centralnu evidenciju”.

Član 23.

U članu 40. stav 2. posle reči: „svih priključaka” dodaje se zapeta i reči: „kao i dokaz o uplati naknade za Centralnu evidenciju”.

Član 24.

U članu 41. posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Ako imalac javnih ovlašćenja ima zakonsku obavezu provere ispunjenosti uslova za priključenje objekta na komunalnu, odnosno drugu infrastrukturu, on tu proveru vrši u postupku priključenja, postupajući po zahtevu iz člana 40. stav 1. ovog pravilnika, u okviru rokova propisanih ovim članom”.

Član 25.

U članu 42. stav 2. tačka 1) reči: „i ako je projekat izvedenog objekta” zamenjuju se rečima: „ili projekat izvedenog objekta,”.

U stavu 2. tačka 3) reči: „plaćanju propisanih taksi, odnosno naknada i naknade” zamenjuju se rečima: „uplati administrativne takse za podnošenje zahteva i donošenje rešenja kojim se dozvoljava upotreba radova, kao i dokaz o uplati naknade”, a posle reči: „uključujući i” reč: „naknadu” zamenjuje se rečju: „naknade”.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

„Podnosilac može uz zahtev iz stava 1. ovog člana priložiti i potvrdu o izmirenju obaveze po osnovu naknade za upotrebu zemljišta u javnoj svojini (zemljište u putnom i železničkom pojasu i sl.), u cilju informisanja nadležnog organa, odnosno imaoca javnih ovlašćenja koji učestvuje u objedinjenoj proceduri o izvršenom plaćanju.

Ako je do podnošenja zahteva u katastru sprovedena parcelacija, odnosno preparcelacija u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima ili je promenjen broj parcele, odnosno parcela za koje su izdati lokacijski uslovi odnosno građevinska dozvola, uz zahtev se prilaže i dokaz o toj promeni (rešenje, odnosno uverenje organa nadležnog za poslove državnog premera i katastra o izvršenoj parcelaciji, odnosno preparcelaciji, odnosno promeni broja parcele, odnosno parcela).”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 26.

U članu 43. stav 1. tačka 5) reči: „propisane naknade, odnosno takse” zamenjuju se rečima: „administrativnih taksi i naknada navedenih u članu 42. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika”.

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Nadležni organ prilikom izdavanja upotrebne dozvole ne proverava da li je plaćena naknada za upotrebu zemljišta u javnoj svojini (zemljište u putnom i železničkom pojasu i sl.), već dokaz o tom plaćanju, ako mu je dostavljen uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole, prosleđuje imaocu javnih ovlašćenja kome je to plaćanje izvršeno, u cilju informisanja.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Ako je do izdavanja upotrebne dozvole izvršena parcelacija, odnosno preparcelacija u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima ili je promenjen broj parcele, odnosno parcela za koje su izdati lokacijski uslovi, odnosno građevinska dozvola, nadležni organ će izdati upotrebnu dozvolu u skladu sa tom promenom, bez obaveze izmene lokacijskih uslova i građevinske dozvole.”.

Član 27.

U članu 44. stav 4. reči: „se dokumentacija podneta” zamenjuju se rečima: „dokumentaciju podnetu”, a reči: „se ponovo plaća administrativna taksa i naknada” zamenjuju se rečima: „ponovo plaća administrativne takse i naknade navedene u članu 42. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika”.

U stavu 5. reči: „administrativne takse, odnosno naknade” zamenjuju se rečima: „administrativne takse za podnošenje zahteva i naknada navedenih u članu 42. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika”.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Ako nadležni organ u postupku po zahtevu ne odobri upotrebu objekta, podnosilac zahteva ima pravo na povraćaj republičke administrativne takse za donošenje rešenja, navedene u članu 42. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika, odnosno da tu taksu upotrebi u ponovljenom postupku.”

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print