Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
02.11.2016.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O OBRASCU DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE VUČNIM VOZILOM, OBRASCU DODATNOG OVLAŠĆENJA I OBRASCU DOZVOLE ZA REGULISANJE ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2016)


Na osnovu člana 91. stav 2, člana 93. stav 10. i člana 98. stav 5. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice („Službeni glasnik RS”, br. 104/13, 66/15 – dr. zakon i 92/15),
Direktor Direkcije za železnice donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o obrascu dozvole za upravljanje vučnim vozilom, obrascu dodatnog ovlašćenja i obrascu dozvole za regulisanje železničkog saobraćaja

Član 1.

U Pravilniku o obrascu dozvole za upravljanje vučnim vozilom, obrascu dodatnog ovlašćenja i obrascu dozvole za regulisanje železničkog saobraćaja („Službeni glasnik RS”, broj 22/16), Prilog 3 – Dozvola za upravljanje vučnim vozilom, koji je odštampan uz taj pravilnik i čini njegov sastavni deo, zamenjuje se novim Prilogom 3 – Dozvola za upravljanje vučnim vozilom, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

DOZVOLA ZA UPRAVLJANjE VUČNIM VOZILOM

I. FIZIČKE KARAKTERISTIKE DOZVOLE ZA UPRAVLJANjE VUČNIM VOZILOM

Dozvola za upravljanje vučnim vozilom je formata ID-1, utvrđenim u standardu SRPS ISO/IEC 7810 Identifikacione kartice – Fizičke karakteristike.

Metode za proveru osobina dozvola za upravljanje vučnim vozilom, kako bi se osiguralo da su one u skladu sa standardom, moraju da budu usaglašene sa standardom SRPS ISO/IEC 10373-1 Identifikacione kartice – Metode ispitivanja – Deo 1: Fizičke karakteristike.

II. MERE PROTIV FALSIFIKOVANjA

a) Materijal koji se koristi za dozvole za upravljanje vučnim vozilom, osigurava se od falsifikovanja korišćenjem sledećih tehnika (obavezna bezbednosna obeležja):

– podloge kartica ne reaguju na UV svetlost;
– sigurnosna šara pozadine je napravljena na način da je otporna na falsifikovanje skeniranjem, štampanjem ili kopiranjem, tako što se primenjuje štampa sa prelivanjem duginih boja sa višebojnim zaštitnim štamparskim bojama i pozitivna i negativna sigurnosna štampa „guilloche”; šara ne sme biti sastavljena od osnovnih boja (CMYK), mora da sadrži složeni dizajn šare u najmanje dve posebne boje i mora da uključi mikrotekst;
– optički promenljivi elementi omogućavaju odgovarajuću zaštitu od kopiranja i promene fotografije;
– na mestu predviđenom za fotografiju, sigurnosni dizajn pozadine i fotografija treba da se preklapaju bar na ivici fotografije (šara koja slabi).

b) Pored toga, materijal koji se koristi za dozvole za upravljanje vučnim vozilom, osigurava se od falsifikovanja korišćenjem bar jedne od sledećih tehnika (dodatna bezbednosna obeležja):

– štamparske boje, koje se menjaju sa uglom gledanja;
– termohromatske štamparske boje;
– specijalni hologrami;
– promenljive laserske slike;
– opipljivi znaci, simboli i šare.

Korišćene tehnike treba da omoguće nadležnim organima proveru valjanosti kartice bez bilo kakve specijalne opreme.

Netehničke mere za sprečavanje falsifikovanja odnose se na praćenje sistema upravljanja bezbednošću, koji uspostavljaju železnički prevoznici i upravljači železničke infrastrukture u skladu sa Zakonom kojim se uređuje bezbednost i interoperabilnost železnice.

III. SADRŽINA DOZVOLE ZA UPRAVLJANjE VUČNIM
VOZILOM

Dozvola za upravljanje vučnim odgovara obrascu, referentnim bojama (Pantone Reflex Blue i Pantone Yellow) i šarama datim u poglavlju VI. ovog priloga.

Dozvola za upravljanje vučnim vozilom sadrži podatke na obe strane.

Na prednjoj strani su:

a) reči „DOZVOLA ZA UPRAVLJANjE VUČNIM VOZILOM”, na vrhu;
b) identifikaciona oznaka Republike Srbije (RS) u skladu sa standardom SRPS EN ISO 3166-1 Kodovi za predstavljanje imena zemalja i njihovih administrativnih jedinica – Deo 1: Kodovi zemalja – kod alfa-2, bele boje, u plavom pravougaoniku u gornjem levom uglu.

v) podaci specifični za izdatu dozvolu za upravljanje vučnim vozilom i numerisani brojevima kako sledi:

1. prezime nosioca dozvole, koje mora da se slaže sa onim koje je navedeno u ličnoj karti ili pasošu;
2. ime nosioca dozvole, koje mora da se slaže sa onim koje je navedeno u ličnoj karti ili pasošu;
3. datum i mesto rođenja nosioca dozvole;
4a datum izdavanja dozvole za upravljanje vučnim vozilom;
4b datum isteka dozvole za upravljanje vučnim vozilom;
4c naziv organa koji je izdao dozvolu za upravljanje vučnim vozilom;
4d referentni broj zaposlenog kod njegovog poslodavca (ako je dodeljen);
5. broj dozvole za upravljanje vučnim vozilom, zasnovan na evropskom identifi-kacionom broju (EIN – European Identification Number).

Primer broja dozvole: RS 71 2017 0025

gde su:

RS – slovni kôd Republike Srbije;
71 – vrsta dokumenta (dozvola za upravljanje vučnim vozilom);
2017 – godina izdavanja;
0025 – redni broj izdate dozvole u godini izdavanja;
6. fotografija nosioca dozvole;
7. potpis nosioca dozvole.

g) zastava Republike Srbije i reči „REPUBLIKA SRBIJA”, na plavoj podlozi na dnu.

Na poleđini su podaci specifični za izdatu dozvolu za upravljanje vučnim vozilom i numerisani brojevima kako sledi:

8. (rezervisano);
9. dodatni podaci (polja 9a) i zdravstvena ograničenja (polja 9b);
9a dodatni podaci se prikazuju u poljima pod brojem 9a u sledećem redosledu:

a.1 maternji jezik nosioca dozvole;
a.2 prostor rezervisan za organ koji izdaje dozvolu za upravljanje vučnim vozilom, za eventualne druge podatke;
9b zdravstvena ograničenja se prikazuju u poljima 9b kodovima b.1 i b.2 koji imaju sledeće značenje:

b.1 – obavezno korišćenje naočara/sočiva;
b.2 – obavezno korišćenje slušnog aparata/aparata za sporazumevanje.

Odgovarajući kôd se upisuje u jedno od polja, a neupotrebljeno polje ostaje prazno.

Ispod numerisanih polja data su značenja numerisanih polja (1 do 9b).

Na dnu zadnje strane je traka plave boje.

IV. STATUS I BROJ DOZVOLE ZA UPRAVLJANjE VUČNIM
VOZILOM

Svakoj dozvoli za upravljanje vučnim vozilom dodeljuje se broj. Dodeljeni broj ostaje isti i u slučaju obnavljanja, izmene i dopune, ažuriranja ili izdavanja duplikata.

Kada se dozvola za upravljanje vučnim vozilom obnavlja nakon 10 godina, na njoj se prikazuje nova fotografija i novi datum isteka roka važenja.

Zahtev za obnavljanje dozvole za upravljanje vučnim vozilom podnosi se najranije 30 dana pre isteka roka njenog važenja.

Dozvola za upravljanje vučnim vozilom ažurira se u slučajevima kada dođe do izmena podataka kao što je npr. promena referentnog broja zaposlenog.

Dozvola za upravljanje vučnim vozilom menja se kada u toku važenja dozvole treba da se evidentira zdravstveno ograničenje, što se prikazuje odgovarajućim kodovima.

Sve promene u statusu dozvole za upravljanje vučnim vozilom evidentiraju se u nacionalnom registru dozvola za upravljanje vučnim vozilom.

V. SPREČAVANjE KORIŠĆENjA NEVAŽEĆIH KARTICA

Ako se podaci u dozvoli za upravljanje vučnim vozilom promene, nosilac dozvole za upravljanje vučnim vozilom mora odmah da vrati karticu organu koji ju je izdao, tako da se ona može zameniti, a nevažeća kartica uništiti.

Isti postupak se primenjuje za izgubljenu dozvolu koja je zamenjena novom, ako se izgubljena dozvola ponovo nađe.

VI. OBRAZAC DOZVOLE ZA UPRAVLJANjE VUČNIM
VOZILOM❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print