Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
02.11.2016.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA SIGNALNO-SIGURNOSNE UREĐAJE ("Sl. glasnik RS", br. 89/2016)


Na osnovu člana 62. stav 3. Zakona o bezbednosti i interoperabilnosti železnice („Službeni glasnik RS”, br. 104/13, 66/15 – dr. zakon i 92/15),
Direktor Direkcije za železnice donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopunama Pravilnika o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje

Član 1.

U Pravilniku o tehničkim uslovima za signalno-sigurnosne uređaje („Službeni glasnik RS”, broj 18/16), u članu 5. tačka 4) posle reči: „kompletan SS uređaj” dodaju se zapeta i reči: „ako odredbama ovog pravilnika nije drugačije propisano”.

Član 2.

U članu 16. stav 2. tačka 7) posle reči: „SRPS EN 50129” dodaju se reči: „na javnoj železničkoj infrastrukturi”.

Član 3.

U članu 22. stav 2. tačka 5) menja se i glasi:

„5) nivo integriteta sigurnosti na magistralnim prugama ne sme biti manji od 4, na ostalim prugama ne sme biti manji od 2, a u objektima za održavanje železničkih vozila i depoima može biti manji od 2;”.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print