Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
02.11.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LISTI LEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ("Sl. glasnik RS", br. 89/2016)


Na osnovu člana 43. stav 3, člana 46. i člana 221. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 – US ,106/15 i 10/16 – dr. zakon),
Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 26. septembra 2016. godine, doneo je

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Član 1.

U Pravilniku o Listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 65/15, 71/15 – ispravka, 104/15, 24/16, 57/16, 61/16 – ispravka i 78/16, u daljem tekstu: Lista lekova), u Listi A, grupa J, indikacija za lek VALDOCEF (JKL 3321904 i JKL 3321905) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

3321904

J01DB05

cefadroksil

VALDOCEF

granule za oralnu suspenziju

boca staklena, 1 po 100mL (250mg/5ml)

Alkaloid AD Skoplje

Republika Makedonija

245,00

2g

98,00

50,00

1.Infekcije gornjeg respiratornog trakta ( J02-J03);
2.Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30);
3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).

Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na poleđini recepta.

3321905

J01DB05

cefadroksil

VALDOCEF

kapsula, tvrda

500mg, ukupno 16 kom, blister, 2 po 8 kom

Alkaloid AD Skoplje

Republika Makedonija

392,00

2g

98,00

50,00

1.Infekcije gornjeg respiratornog trakta ( J02-J03);
2.Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30);
3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).

Samo za decu.

Član 2.

U Listi lekova, u Listi A1, grupa J, indikacija za lek VALDOCEF (JKL 3321905) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

3321905

J01DB05

cefadroksil

VALDOCEF

kapsula, tvrda

blister,16 po 500 mg

Alkaloid AD Skoplje

Republika Makedonija

392,00

2g

98,00

40%

1.Infekcije gornjeg respiratornog trakta ( J02-J03);
2.Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30);
3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0).

Član 3.

U Listi lekova, u Listi B, grupa B, posle leka NOVOSEVEN (JKL 0066602) dodaje se lek NOVOSEVEN (JKL 0066000) koji glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0066000

B02BD08

eptakog alfa (aktivirani)

NOVOSEVEN

prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1mg/1ml)

Novo Nordisk A/S

Danska

74.018,10

2500000
i.j.

3.700.905,00

-

Kod pacijenata sa urođenom hemofilijom koji imaju inhibitore na faktore VIII ili IX>5 BU, odnosno kod pacijenata sa urođenom hemofilijom kod kojih se očekuje ispoljavanje snažnog anamnestičkog odgovora na primenu faktora VIII ili IX, te urođeni deficit faktora VII, a na osnovu mišljenja hematologa ili interniste ili pedijatra u centrima za lečenje hemofilije.

Član 4.

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, posle leka SINDOVIN (JKL 0030230) dodaje se lek VINCRISTINE (JKL 0030040) koji glasi::

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0030040

L01CA02

vinkristin

VINCRISTINE

rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 5 po 1 ml (1mg/ml)

Pfizer (Perth) PTY,Limited

Australija

3.378,30

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, cena leka na veliko za pakovanje za lek SINDROXOCIN (JKL 0033051) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0033051

L01DB01

doksorubicin

SINDROXOCIN

prašak za rastvor za injekciju/infuziju

bočica, 1 po 50 mg

S.C. Sindan-Pharma S.R.L.; Actavis Italy S.P.A.

Rumunija; Italija

1.358,20

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, cena leka na veliko za pakovanje za lekove DOXORUBICIN – TEVA (JKL 0033171) i DOXORUBICIN „Ebewe” (JKL 0033190 i JKL 0033191) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0033171

L01DB01

doksorubicin

DOXORUBICIN - TEVA

prašak za rastvor za injekciju

bočica, 1 po 50 mg

Pharmachemie B.V.

Holandija

1.358,20

-

-

-

0033190

L01DB01

doksorubicin

DOXORUBICIN „Ebewe”

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena,1 po 5 ml (10 mg/5 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

543,50

-

-

-

0033191

L01DB01

doksorubicin

DOXORUBICIN „Ebewe”

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena,1 po 25 ml (50 mg/25 ml)

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.358,20

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, cena leka na veliko za pakovanje za lek CISPLATIN “Ebewe”(JKL 0031330 i JKL 0031332) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0031330

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN „Ebewe”

rastvor za infuziju

1 po 10 mg/20 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

338,80

-

-

-

0031332

L01XA01

cisplatin

CISPLATIN „Ebewe”

rastvor za infuziju

1 po 50 mg/100 ml

Ebewe Pharma Ges. M.B.H NFG. KG

Austrija

1.332,70

-

-

-

U Listi lekova, u Listi B, grupa L, cena leka na veliko za pakovanje za lek SINPLATIN (JKL 0031223 i JKL 0031224) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0031223

L01XA01

cisplatin

SINPLATIN

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 10 ml (10 mg/10 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.P.A.

Rumunija, Italija

338,80

-

-

-

0031224

L01XA01

cisplatin

SINPLATIN

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 50 ml (50 mg/50 ml)

S.C. Sindan-Pharma S.R.L., Actavis Italy S.P.A.

Rumunija, Italija

1.332,70

-

-

-

Član 5.

U Listi lekova, u Listi C, grupa L, indikacija za lek VECTIBIX ◊ (JKL 0039505) menja se i glasi:

JKL

ATC

INN

Zaštićeno ime leka

FO

Pakovanje i jačina leka

Naziv proizvođača leka

Država proizvodnje leka

Cena leka na veliko za pakovanje

DDD

Cena leka na veliko po DDD

Participacija osiguranog lica

Indikacija

Napomena

0039505

L01XC08

panitumumab

VECTIBIX ◊

koncentrat za rastvor za infuziju

bočica staklena, 1 po 5ml (20mg/ml)

Amgen Europe B.V.

Holandija

43.147,70

-

-

-

Karcinom kolorektuma: metastatska bolest, posle hemioterapije na bazi oksaliplatine i irinotekana, isključivo za pacijente sa tumorima koji sadrže nemutirani K/Ras gen, PS 0 ili 1, kao monoterapija.

STAC; Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara sledećih zdravstvenih ustanova

- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije,

- Klinika za gastroenterologiju KC Srbije,

- KBC Bežanijska Kosa,

- Institut za onkologiju Vojvodine,

- KC Niš,

- KC Kragujevac,

- Vojnomedicinska akademija.

Član 6.

Ovaj pravilnik, po dobijanju saglasnosti Vlade stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print