Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.08.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVE KOJA OBAVLJA DELATNOST SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 73/2016)


Na osnovu člana 156. stav 4. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja

Član 1.

U Pravilniku o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/15 i 84/15) u članu 4. stav 2. posle reči: „(redovna nastava)” dodaju se reči: „i brojem nastavnih nedelja (godišnja norma nastavnika)”.

Član 2.

U članu 10. stav 1. posle reči: „do 8 odeljenja” dodaju se reči: „u kojima se po nastavnom planu i programu realizuje praktična nastava”.

U stavu 2. posle reči: „od 9 do 15 odeljenja” dodaju se reči: „u kojima se po nastavnom planu i programu realizuje praktična nastava”.

U stavu 3. posle reči: „od 16 do 24 odeljenja” dodaju se reči: „u kojima se po nastavnom planu i programu realizuje praktična nastava”.

Stav 5. menja se i glasi:

„Škola ima pravo na jednog pomoćnog nastavnika za 44 časa vežbi ili 52 časa praktične nastave koja se izvodi u školi (u laboratoriji, redionici, ili na školskoj ekonomiji). Broj pomoćnih nastavnika se povećava/smanjuje proporcionalno povećanju/smanjenju broja časova vežbi/praktične nastave.”

Član 3.

U članu 11. dodaje se stav 11. koji glasi:

„Broj izvršilaca na poslovima administrativno-finansijskog radnika uvećava se za 0,004 po odeljenju za poslove unosa i ažuriranja podataka u informacionom sistemu prosvete.”

Član 4.

Članovi 12, 13, 14. i 14a menjaju se i glase:

„Član 12.

Škola veličine od 2.000 do 5.000 kvadratnih metara ima jednog izvršioca na poslovima održavanja objekta, opreme i grejanja škole i ostvaruje pravo na uvećanje broja izvršilaca u zavisnosti od načina grejanja i površine koja se greje.

Škola veličine preko 5.000 kvadratnih metara ima dva izvršioca na poslovima održavanja objekta, opreme i grejanja škole i ostvaruje pravo na uvećanje broja izvršilaca u zavisnosti od načina grejanja i površine koja se greje.

Škola čija je površina manja od 2.000 kvadratnih metara utvrđuje broj izvršilaca na poslovima održavanja objekta, opreme i grejanja škole smanjenjem po načelu srazmernosti (koji je određen površinom) i ostvaruje pravo na uvećanje broja izvršilaca u zavisnosti od načina grejanja i površine koja se greje.

Uvećanje broja izvršilaca iz st. 1, 2. i 3. ovog člana je:

1) za 1 izvršioca na 3500 kvadratnih metara, ukoliko škola ima sopstveni sistem centralnog grejanja na tečna i gasovita goriva;
2) za 1 izvršioca na 1000 kvadratnih metara, ukoliko škola ima sopstveni sistem centralnog grejanja na čvrsta goriva.

Uvećanje broja izvršilaca iz stava 4. tač. 1) i 2) utvrđuje se primenom načela srazmernosti (koja je određena površinom koja se greje).

Izuzetno, škole sa grejnim pećima, uvećanje broja izvršilaca iz st. 1, 2. i 3. ovog člana, ostvaruju prema broju odeljenja, i to:

1) za 1 izvršioca na 16 odeljenja, ukoliko se škola greje pećima na tečna goriva;
2) za 1 izvršioca na 8 odeljenja, ukoliko se škola greje pećima na čvrsta goriva.

Uvećanje broja izvršilaca iz stava 6. tač. 1) i 2) utvrđuje se primenom načela srazmernosti (koja je određena brojem odeljenja).

Član 13.

Srednja stručna škola sa 12 odeljenja ima 0,25 izvršioca za održavanje mašina, instrumenata i instalacija, a na svako naredno odeljenje 0,0625 izvršioca više, a najviše jednog izvršioca.

Škola sa više od 8 odeljenja ima za svako odeljenje po 0,03125 izvršioca za održavanje računara, a najviše 0,5 izvršioca.

Srednja stručna škola u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane koja ima školsku ekonomiju ima:

1) 4 radnika u školskoj radionici – uzgajivača domaćih životinja;
2) 2 vozača – rukovaoca poljoprivrednih mašina i vozila;
3) 1 magacionera.

Član 14.

Broj izvršilaca na poslovima održavanja higijene u školi sa 12 odeljenja i manje od 12 odeljenja utvrđuje se u zavisnosti od broja izvršilaca u nastavi i iznosi 16% od broja priznatih izvršilaca u nastavi.

Škola ima jednog zaposlenog na poslovima održavanja higijene u školi na:

1) 450 m² školskog prostora sa centralnim sistemom grejanja;
2) 400 m² školskog prostora za grejanje pećima na loženje.

Izuzetno, škola sa 40 i više odeljenja, koja ostvaruje obrazovno-vaspitni rad u dve smene, ima pravo na uvećanje broja izvršilaca na poslovima održavanja higijene za 20%.

Broj izvršilaca iz stava 2. tač. 1) i 2) utvrđuje se primenom načela srazmernosti (koja je određena površinom školskog prostora).

Član 14a

Za priznavanje drugačijeg broja izvršilaca od broja utvrđenog ovim pravilnikom, škola se obraća Ministarstvu, radi dobijanja saglasnosti.”


Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print