Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
02.06.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPISA ČINJENICE DRŽAVLJANSTVA U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH, OBRASCIMA ZA VOĐENJE EVIDENCIJA O REŠENJIMA O STICANJU I PRESTANKU DRŽAVLJANSTVA I OBRASCU UVERENJA O DRŽAVLJANSTVU ("Sl. glasnik RS", br. 55/2017)


Na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o državljanstvu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 90/07),
Ministar unutrašnjih poslova donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih, obrascima za vođenje evidencija o rešenjima o sticanju i prestanku državljanstva i obrascu uverenja o državljanstvu

Član 1.

U Pravilniku o načinu upisa činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih, obrascima za vođenje evidencija o rešenjima o sticanju i prestanku državljanstva i obrascu uverenja o državljanstvu („Službeni glasnik RS”, br. 22/05, 84/05, 121/07, 69/10) u članu 16. stav 2. reči: „u obliku knjige – registra, na” zamenjuju se rečima „na sredstvima za automatsku obradu podataka – i sadrže podatke utvrđene obrascima”.

U članu 16. st. 3. i 4. brišu se.

Član 2.

Član 17. briše se.

Član 3.

Član 18. briše se.

Član 4.

Podaci iz evidencije o državljanima Republike Srbije na osnovu člana 48. stav 2. Zakona vode se i na sredstvima za automatsku obradu podataka, odnosno u centralnoj aplikaciji za vođenje elektronske evidencije o državljanima Republike Srbije, kao Centralnom sistemu za elektronsku obradu, skladištenje i čuvanje podataka o državljanstvu, u skladu sa ovim pravilnikom i propisima o matičnim knjigama.

Ovlašćeno lice može izdati uverenje o državljanstvu Republike Srbije iz evidencije iz stava 1. ovog člana, bez obzira na mesto upisa u evidencije o državljanstvu.

Član 5.

Organi nadležni za vođenje matičnih knjiga, koji vode evidencije o državljanima Republike Srbije kao povereni posao, obezbediće vođenje te evidencije na sredstvima za automatsku obradu podataka – u centralnoj aplikaciji, najkasnije do 31. decembra 2017. godine.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print