Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
02.03.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NADZORU KOJI SPROVODI KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 15/2017)


Na osnovu člana 262. stav 1. tačka 1), a u vezi sa članom 275. stav 11. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 112/15 i 108/16), kao i člana 20. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, broj 108/16),
Komisija za hartije od vrednosti donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o nadzoru koji sprovodi Komisija za hartije od vrednosti

Član 1.

U Pravilniku o nadzoru koji sprovodi Komisija za hartije od vrednosti („Službeni glasnik RS”, broj 68/16), posle člana 36. dodaje se član 36a koji glasi:

„Član 36a

Radi informisanja javnosti o izrečenim nadzornim merama u vezi sa zloupotrebama na tržištu, Komisija odmah nakon obaveštenja lica na koje se odluka o izricanju mere odnosi, objavljuje na svojoj internet stranici podatke o vrsti i prirodi povreda odredaba ovog zakona.

Komisija može objaviti i druge podatke u vezi sa zloupotrebama na tržištu, ukoliko oceni da je to potrebno radi obezbeđivanja urednog funkcionisanja tržišta kapitala.

Komisija donosi posebnu odluku o sadržini obaveštenja koje se objavljuje u smislu st. 1. i 2. ovog člana.

Prilikom objavljivanja odluke koja se odnosi na mere izrečene aktom protiv koga se može pokrenuti upravni spor, Komisija posebno naznačava da isti nije pravosnažan i informiše javnost o ishodu eventualno pokrenutih postupaka.

Nakon pravosnažnosti akata Komisije, objavljuje se i identitet lica na koje se izrečena mera odnosi.

Odluke objavljene u smislu ovog člana biće dostupne javnosti na internet stranici Komisije najmanje pet godina.”

Član 2.

U članu 43. stav 2. reči: „je sa hologramom i ista” brišu se.

U stavu 3. reči: „sa hologramom” brišu se.

Član 3.

U članu 47. stav 1. reči: „šest meseci”, zamenjuju se rečima: „dvanaest meseci”.

Član 4.

Postupci neposrednog nadzora započeti do stupanja na snagu ovog pravilnika, okončaće se u skladu sa Pravilnikom o nadzoru koji sprovodi Komisija za hartije od vrednosti („Službeni glasnik RS”, broj 68/16).

Član 5.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print