Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
01.06.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU STRUČNIH PREDMETA SREDNJEG STRUČNOG OBRAZOVANJA U PODRUČJU RADA ZDRAVSTVO I SOCIJALNA ZAŠTITA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2017)


Na osnovu člana 79. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15, 62/16 – US),
Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 7/14, 11/14, 9/15 i 2/16), posle nastavnog plana i programa za obrazovni profil fizioterapeutski tehničar, dodaje se program maturskog ispita za obrazovne profile: kozmetički tehničar, laboratorijski tehničar, medicinska sestra – tehničar, stomatološka sestra – tehničar, farmaceutski tehničar i fizioterapeutski tehničar.

Program maturskog ispita iz stava 1. ovog člana odštampan je uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

PROGRAM MATURSKOG ISPITA
ZA OBRAZOVNE PROFILE
KOZMETIČKI TEHNIČAR, LABORATORIJSKI
TEHNIČAR, MEDICINSKA SESTRA – TEHNIČAR,
STOMATOLOŠKA SESTRA – TEHNIČAR,
FARMACEUTSKI TEHNIČAR I FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

CILJ MATURSKOG ISPITA

Maturskim ispitom proverava se da li je učenik, po uspešno završenom obrazovanju za odgovarajući obrazovni profil, stekao nastavnim programom propisana znanja, veštine, sposobnosti i stavove, odnosno stručne kompetencije za zanimanja za koja se školovao u okviru obrazovnog profila.

STRUKTURA MATURSKOG ISPITA

Maturski ispit za učenike koji su se školovali po nastavnim programima za obrazovne profile: kozmetički tehničar, laboratorijski tehničar, medicinska sestra – tehničar, stomatološka sestra – tehničar, farmaceutski tehničar i fizioterapeutski tehničar sastoji se od tri nezavisna ispita:

– ispit iz Srpskog jezika i književnosti, odnosno jezika nacionalne manjine (u daljem tekstu: maternji jezik);

– ispit za proveru stručno-teorijskih znanja;

– maturski praktični rad.

PREDUSLOVI ZA POLAGANjE MATURSKOG ISPITA

Učenik polaže maturski ispit u skladu sa Zakonom. Maturski ispit može da polaže učenik koji je uspešno završio četiri razreda srednje škole po nastavnom programu za odgovarajući obrazovni profil.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Centar za stručno i umetničko obrazovanje (u daljem tekstu: Centar) priprema Priručnik o polaganju maturskog ispita za odgovarajući obrazovni profil (u daljem tekstu: Priručnik) kojim se utvrđuju:

– posebni preduslovi za polaganje maturskog ispita;

– zbirka teorijskih zadataka za maturski ispit;

– lista radnih zadataka i kombinacija sa obrascima za ocenjivanje;

– načini organizacije i realizacije svih delova u okviru maturskog ispita.

Zbirku zadataka za završni test i praktične radne zadatke pripremaju nastavnici stručnih predmeta iz škola u saradnji sa Centrom.

Centar dostavlja Priručnik svakoj školi koja ostvaruje nastavni plan i program odgovarajućeg obrazovnog profila.

ORGANIZACIJA MATURSKOG ISPITA

Maturski ispit sprovodi se u školi i prostorima gde se nalaze radna mesta i uslovi za koje se učenik obrazovao.

Za svakog učenika direktor škole imenuje mentora. Mentor je nastavnik stručnih predmeta koji je obučavao učenika u toku školovanja. On pomaže učeniku u pripremama za polaganje ispita za proveru stručno-teorijskih znanja i maturskog praktičnog rada.

U okviru perioda planiranog nastavnim planom i programom za pripremu i polaganje maturskog ispita, škola organizuje konsultacije i dodatnu pripremu učenika za polaganje ispita, obezbeđujući uslove u pogledu prostora, opreme i vremenskog rasporeda.

Maturski ispit za učenika može da traje najviše četiri radna dana. U istom danu učenik ne može da polaže više od jednog dela maturskog ispita.

Za svaki deo maturskog ispita direktor škole imenuje stručnu ispitnu komisiju, koju čine tri člana, kao i njihove zamene. Svaki deo maturskog ispita se ocenjuje i na osnovu tih ocena utvrđuje se opšti uspeh na maturskom ispitu.

Ispit iz maternjeg jezika

Cilj ispita je provera jezičke pismenosti, poznavanja književnosti, kao i opšte kulture.

Ispit iz maternjeg jezika polaže se pismeno.

Na ispitu učenik obrađuje jednu od četiri ponuđene teme. Ove teme utvrđuje Ispitni odbor škole, na predlog stručnog veća nastavnika maternjeg jezika.

Ispit traje tri sata.

Ocenu pisanog rada utvrđuje ispitna komisija za maternji jezik na osnovu pojedinačnih ocena svakog člana ispitne komisije.

Ispit za proveru stručno-teorijskih znanja

Cilj ovog dela maturskog ispita je provera stručno-teorijskih znanja neophodnih za obavljanje poslova i zadataka za čije se izvršenje učenik osposobljava tokom školovanja. Na ispitu se proveravaju znanja koja se stiču iz predmeta:

KOZMETIČKI
TEHNIČAR

LABORATORIJSKI TEHNIČAR

MEDICINSKA
SESTRA – TEHNIČAR

Estetska nega

Medicinska biohemija

Zdravstvena nega

Masaža

Mikrobiologija i parazitologija sa epidemiologijom

Interna medicina

Kozmetologija

Hematologija sa transfuziologijom

Hirurgija

Dermatologija sa negom

Osnovi kliničke medicine

Infektologija

Estetska hirurgija sa negom

Laboratorijske tehnike

Neurologija

Psihijatrija

Pedijatrija

Ginekologija i akušerstvo

STOMATOLOŠKA
SESTRA – TEHNIČAR

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

Bolesti zuba

Farmaceutska tehnologija

Fizikalna terapija

Stomatološka protetika

Farmakognozija
sa fitoterapijom

Kineziologija

Preventivna stomatologija

Farmaceutsko-tehnološke operacije i postupci

Kineziterapija

Dečija stomatologija

Farmakologija

Specijalna rehabilitacija

Parodontologija i oralna medicina

Farmaceutska hemija

Masaža

Oralna hirurgija

Organizacija farmaceutske delatnosti

Ortopedija vilica

Ispit se polaže pismeno, rešavanjem testa za proveru stručno-teorijskih znanja, koji sadrži do 50 zadataka, a vrednuje se sa ukupno 100 bodova. Bodovi se prevode u uspeh. Skala uspešnosti je petostepena.

ukupan broj bodova ostvaren na testu

USPEH

do 50

nedovoljan (1)

51–63

dovoljan (2)

64–75

dobar (3)

76–87

vrlo dobar (4)

88–100

odličan (5)

Test i ključ za ocenjivanje testa priprema Centar na osnovu zbirke teorijskih zadataka za maturski ispit i dostavlja ga školama.

Komisiju za pregled testova čine tri nastavnika stručnih predmeta.

Maturski praktični rad

Cilj maturskog praktičnog rada je provera stručnih kompetencija propisanih programom maturskog ispita za pojedinačne obrazovne profile:

KOZMETIČKI
TEHNIČAR

LABORATORIJSKI TEHNIČAR

MEDICINSKA
SESTRA – TEHNIČAR

dijagnostikovanje, sprovođenje kozmetoterapijske i estetske procedure na regiji lica

parazitološka, bakteriološka, virusološka, serološka i mikološka analiza

posmatranje i zbrinjavanje bolesnika, sprovođenje lične higijene, primena mera lične zaštite, principa asepse i antisepse i sprečavanje intrahospitalnih infekcija

dijagnostikovanje, sprovođenje kozmetoterapijske i estetske procedure na regiji tela

kvalitativna i kvantitativna hematološka analiza

pripremanje bolesnika za sprovođenje medicinskih procedura u dijagnostičke svrhe, asistencija lekaru i vođenje prateće dokumentacije

dijagnostikovanje, sprovođenje kozmetoterapijske i estetske procedure na regiji šaka i stopala

kvalitativna i kvantitativna biohemijska analiza krvi i urina

primena propisane terapije, ishrana bolesnika i sprovođenje zdravstveno–vaspitnog rada

STOMATOLOŠKA
SESTRA – TEHNIČAR

FARMACEUTSKI TEHNIČAR

FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR

asistiranje pri zbrinjavanju pacijenta u stomatologiji

izrada lekova, medicinskih i kozmetičkih sredstava po propisanoj recepturi

sproveđenje foto-, termo-, hidro-, mehano-, elektro-, magneto-, sono- i balneoklimatoloških terapijskih procedura

sterilizacija stomatoloških instrumenata i materijala

učešće u prometu sirovina, ambalaže, lekova, medicinskih i kozmetičkih sredstava

merenje obima i dužine ekstremiteta, obima pokretljivosti i mišićne snage manuelno – mišićnim testom (MMT)

kvalitativna i kvantitativna analiza sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda u farmaceutskoj praksi

osposobljavanje pacijenta za upotrebu ortoza, pomagala za hod i transfere

Maturski praktični rad sprovodi se u školi i prostorima gde se nalaze radna mesta i uslovi za koje se učenik obrazovao u toku svog školovanja.

Ocenu o stečenim propisanim kompetencijama daje ispitna komisija. Komisiju čine tri člana, koje imenuje direktor škole. Komisiju čine:

– dva nastavnika stručnih predmeta za obrazovni profil, od kojih je jedan predsednik komisije i

– predstavnik poslodavaca – stručnjak u datoj oblasti rada.

Saglasnost na članstvo predstavnika poslodavaca u komisiji, na predlog škola, daje Unija poslodavaca Srbije, u saradnji sa odgovarajućim poslovnim udruženjima, Privrednom komorom Srbije i Centrom. Bazu podataka o članovima ispitnih komisija - predstavnicima poslodavaca vodi Centar.

Na maturskom praktičnom radu učenik izvršava dva odnosno tri radna zadatka. Broj radnih zadataka odgovara broju propisanih stručnih kompetencija, a svaka kompetencija proverava se jednim radnim zadatkom.

Od standardizovanih radnih zadataka sačinjava se odgovarajući broj kombinacija radnih zadataka za maturski praktični rad. Broj kombinacija koje se koriste u jednom ispitnom roku mora biti za 10% veći od broja prijavljenih kandidata.

Učenik ima pravo da izvlači kombinaciju radnih zadataka.

Elementi koji se vrednuju kod svakog radnog radnog zadatka su:

1. Priprema za izradu radnog zadatka (pisani tekst)

2. Urednost na radu

3. Izrada radnog zadatka

3.1. Redosled operacija tj. tehnološki proces izrade

3.2. Očekivano vreme za izradu

3.3. Parametri kvaliteta

Svaki radni zadatak može da se oceni sa najviše 100 bodova. Uspeh na maturskom praktičnom radu zavisi od ukupnog broja bodova koje je učenik stekao izvršavanjem svih propisanih radnih zadataka.

Svaki član ispitne komisije unosi ocene u svoj obrazac za ocenjivanje, koji sadrži standarde za dati radni zadatak. Obrasce za ocenjivanje priprema Centar za svaki obrazovni profil.

Na osnovu pojedinačnog ocenjivanja svih članova, komisija utvrđuje prosečan broj bodova za svaki radni zadatak i taj podatak unosi u Zbirni obrazac za ocenjivanje radnog zadatka na završnom ispitu, koji je sastavni deo Zapisnika o polaganju završnog ispita.

Ukupan broj bodova koji učenik ostvari na maturskom praktičnom radu, jednak je zbiru postignutih bodova na svim radnim zadacima. Ukupan broj bodova prevodi se u uspeh. Skala uspešnosti je petostepena.

UKUPAN BROJ BODOVA

USPEH

2 radna zadatka

3 radna zadatka

do 100

do 150

nedovoljan (1)

101–126

151–189

dovoljan (2)

127–150

190–225

dobar (3)

151–174

226–260

vrlo dobar (4)

175–200

261–300

odličan (5)

DIPLOMA I UVERENjE

Učenik koji je položio maturski ispit, stiče pravo na izdavanje Diplome o završenom srednjem stručnom obrazovanju za odgovarajući obrazovni profil.

Uz diplomu učenik dobija Uverenje o položenim ispitima u okviru savladanog programa ogleda za obrazovni profil. Uverenje o položenim ispitima u okviru savladanog programa ogleda za obrazovni profil.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print