Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik Republike Srbije

(broj 114/2021 od 30.11.2021.)


 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE I IMENOVANJU U REPUBLIČKU IZBORNU KOMISIJU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • ODLUKA O IZMENAMA ODLUKE O PRESTANKU FUNKCIJE I IMENOVANJU U REPUBLIČKU IZBORNU KOMISIJU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • ODLUKA O PUŠTANJU U OPTICAJ KOVANOG NOVCA APOENA OD 1, 2 I 5 DINARA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • PRAVILNIK O DRŽAVNIM ŽIGOVIMA ZA PREDMETE OD DRAGOCENIH METALA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • PRAVILNIK O JEDNOSTAVNIM POSUDAMA POD PRITISKOM ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA U POGLEDU BROJA I STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI ZAPOSLENIH LICA KOJE MORAJU DA ISPUNE KORISNICI I IMENOVANA TELA U OBLASTI OPREME POD PRITISKOM ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • PRAVILNIK O OPREMI POD PRITISKOM ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • PRAVILNIK O PREGLEDIMA OPREME POD PRITISKOM TOKOM VEKA UPOTREBE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU I ČUVARSKOJ SLUŽBI U NACIONALNOM PARKU TARA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA, PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA SA OPREMOM POD PRITISKOM ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • REŠENJE DIREKTORA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE BROJ 014-07-00-0157/21-11 ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA GAZDOVANJE ZAŠTITNIM ŠUMAMA "ŠUME – GOČ", VRNJAČKA BANJA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • UPUTSTVO ZA OCENJIVANJE USKLAĐENOSTI DRŽAVNE POMOĆI ZA ZAPOŠLJAVANJE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • UREDBA O OGRANIČENJU VISINE CENA OSNOVNIH ŽIVOTNIH NAMIRNICA ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • ZAKON O REGULISANJU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PREMA MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU PO OSNOVU KORIŠĆENJA SREDSTAVA OPŠTE ALOKACIJE SPECIJALNIH PRAVA VUČENJA ODOBRENIH ODLUKOM ODBORA GUVERNERA MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA OD 2. AVGUSTA 2021. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)
 • ZAKON O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 114/2021)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex