Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Pazara

(broj 10 od 19.12.2017.)


  • KADROVSKI PLAN GRADSKE UPRAVE ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVE GRADA NOVOG PAZARA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 10/2017)
  • KODEKS PONAŠANJA SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 10/2017)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG PAZARA ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 12/2016, 3/2017, 8/2017 i 10/2017)
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG PAZARA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 10/2017)
  • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2013, 2/2013, 4/2013, 1/2014, 4/2014, 1/2015, 7/2016, 1/2017, 3/2017 i 10/2017)
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU OSPOSOBLJENIH PRAVNIH LICA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 10/2017)
  • ODLUKA O OSNIVANJU SLUŽBE INTERNE REVIZIJE GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 10/2017)
  • PRAVILNIK O PLATAMA, NAKNADAMA PLATA I DRUGIM PRIMANJIMA IZABRANIH, IMENOVANIH I POSTAVLJENIH LICA U ORGANIMA GRADA NOVOG PAZARA I ZAPOSLENIH U GRADSKOJ UPRAVI ZA IZVORNE I POVERENE POSLOVE GRADA NOVOG PAZARA, GRADSKOJ UPRAVI ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA GRADA NOVOG PAZARA, GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA NOVOG PAZARA I SLUŽBI INTERNE REVIZIJE GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 10/2017)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex