Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Novog Pazara

(broj 1 od 13.02.2018.)


  • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA GRADA NOVOG PAZARA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2018)
  • ODLUKA O GRADSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NAKNADAMA MATERIJALNIH TROŠKOVA NASTALIH ZA USLUGE KOJE VRŠE GRADSKE UPRAVE GRADA NOVOG PAZARA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2018)
  • ODLUKA O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U SISTEMU LOKALNE SAMOUPRAVE GRADA NOVOG PAZARA, ZA 2017. GODINU ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2017, 3/2017, 5/2017 i 1/2018)
  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU MINIMALNOG IZNOSA ZA PLAĆANJE TROŠKOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA ZAJEDNIČKIH DELOVA ZGRADE, MINIMALNOG IZNOSA TROŠKOVA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE I VISINE NAKNADA ZA UPRAVLJANJE U SLUČAJU PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA ("Sl. list grada Novog Pazara", br. 1/2018)


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex