Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva

(broj 22/2021 od 02.09.2021.)


 • Izveštaj o izvršenju budžeta grada Šapca za period 01.01.2021, do 30.06.2021. godine
 • Rebalans 1 Programa poslovanja JKP "Vodovod-Šabac" za 2021. godinu
 • Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovnih aktivnosti iz Programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač grad za period od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine
 • Odluka o davanju saglasnosti na odluku kojom se odobrava sufinansiranje paketa građevinskih mera energetske efikasnosti
 • Odluka o usvajanju godišnjeg Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Šapca za 2021 godinu
 • Odluka o pribavljanju u javnu svojinu nepokretnosti, kat.parc.br. 382 K.O. Majur za trajno rešavanje stambenog pitanja Romskih porodica
 • Odluka o usvajanju Operativnog plana odbrane od poplava na vodotocima I reda na teritoriji grada Šapca za 2021. godinu
 • Plan za postavljanje i uklanjanje objekata za deponovanje i separaciju rečnih agregata na teritoriji grada Šapca
 • Odluka o izradi plana Detaljne regulacije "Leone" u Slepčeviću
 • Odluka da se ne izrađuje Strateška procena uticaja za plan Detaljne regulacije "Leone" u Slepčeviću
 • Odluka o izradi plana Detaljne regulacije "Seosko groblje" u Zminjaku
 • Odluka da se ne izrađuje strateška procena uticaja za plan Detaljne regulacije "Seosko groblje" u Zminjaku
 • Odluka o izradi plana Detaljne regulacije "Livnica Eliv" u Volujcu
 • Odluka da se ne izrađuje strateška procena uticaja za plana Detaljne regulacije "Livnica Eliv" u Volujcu
 • Odluka o izradi plana Detaljne regulacije "Pleševica" u Petkovici
 • Odluka da se ne radi Strateška procena uticaja za plan Detaljne regulacije "Pleševica" u Petkovici
 • Odluka o upravljanju javnim parkiralištima na teritoriji grada Šapca
 • Odluka o javnoj rasveti na teritoriji grada Šapca
 • Odluka o usvajanju programa Kapitalnih investicija na teritoriji grada Šapca za period 2019-2021 godina -Revizija II
 • Rešenje o imenovanju komisije za izbor direktora javnih preduzeća
 • Rešenje o razrešenju člana školskog odbora iz reda zaposlenih iz OŠ "Stojan Novaković" i imenovanju novog

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex