Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: TUŽILAŠTVO MOŽE TRAŽITI PRISTUP PODACIMA KOJI SU PREDMET POSEBNIH USTAVNIH GARANCIJA LJUDSKIH PRAVA SAMO UZ ODLUKU SUDA, UPOZORAVA POVERENIK


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ocenjuje da pojedina osnovna javna tužilaštva zahtevima upućenim operatorima fiksne i mobilne telefonije za izdavanje listinga komunikacija pojedinih lica prekoračuju ovlašćenja koja javna tužilaštva imaju po zakonu i istovremeno ugrožavajau ustavne garancije i prava građana.

Poverenik je uputio pismo Republičkom javnom tužiocu u kome ukazuje da bi bilo ne samo veoma korisno, nego i neophodno da odgovarajućim obavezujućim uputstvom skrene pažnju svim tužilaštvima na neophodnost da u svom radu striktno poštuju ustavne garancije ljudskih prava.

S tim u vezi poverenik Rodoljub Šabić je izjavio i sledeće:

"Ovakve zahteve tužilaštva zasnivaju na članu 282. ZKP-a koji, pored ostalog, predviđa da tužilaštvo može "podneti zahtev državnim i drugim organima i pravnim licima da mu pruže potrebna obaveštenja." S tim u vezi, uz uslov da se ta zakonska norma korektno tumači, ne bi trebalo da bude bilo šta sporno.

Ali, korektno tumačenje nužno podrazumeva da mora biti nesporno da se ta norma ne odnosi na podatke koji su predmet posebnih ustavnih garancija ljudskih prava i koje bilo kome, pa razume se i tužilaštvu, mogu biti dostupni samo pod uslovima i na način utvrđen Ustavom.

To izvesno važi za listing komunikacija fizičkog lica, na koji se odnose ustavne garancije o tajnosti pisma i drugih sredstava komuniciranja iz člana 41. Ustava. Pristup ovim podacima, po izričitoj odredbi Ustava, dozvoljen samo na osnovu odluke suda. Zato zahtevi tužilaštva usmereni na pribavljanje ovakvih podataka bez odluke suda, pritom još propraćeni stavljanjem u izgled novčanih kazni predstavljaju prekoračenje ovlašćenja koje tužilac ima po ZKP-u i istovremeno kršenje navedenih ustavnih garancija.

Uz to, nezavisno od navedenog moram da upozorim i na zabrinjavajuću činjenicu da se ovakvi zahtevi za zadržanim podacima iz elektronske komunikacije dostavljaju "otvorenom" poštom, bez ikakvih oznaka poverljivosti, što je ne samo suprotno relevantnim odredbama Zakona o elektronskim komunikacijama već, budući da ovu delikatnu obradu podataka čini dostupnom nedefinisanom širem krugu lica predstavlja i poseban rizik povrede ugleda i drugih prava građana."

Izvor: