Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OSTVARIVANJE PRAVA NA MINIMALNU ZARADU - PLATU U PRAVOSUĐU I DRUGA PRAVA PREMA POSEBNOM SPORAZUMU O MIRNOM REŠAVANJU KOLEKTIVNOG RADNOG SPORA


Prema obaveštenju objavljenom na sajtu Sindikata pravosuđa Srbije 24. maja 2013. godine, Ministarstvo pravde i državne uprave i Sindikat pravosuđa Srbije, zaključili su Poseban sporazum o mirnom rešavanju kolektivnog radnog spora koji je nastao najpre usled narušavanja prava određene grupe zaposlenih u pravosuđu čije su zarade - plate (uz primenu važećih propisa za državne službenike i nameštenike) isplaćivane u iznosu koji je manji od minimalne zarade.

Zaključivanju ovog Sporazuma prethodilo je pokretanje postupka pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova i Preporuka ove agencije o načinu rešavanja nastalog spora.

Prema Posebnom sporazumu utvrđene su i preuzete sledeće obaveze:

- Ministarstvo pravde i državne uprave obavezalo se da naloži rukovodiocima pravosudnih organa da državnim službenicima i nameštenicima u sudovima, javnim tužilaštvima i kazneno-popravnim ustanovama Republike Srbije, koji imaju obrazovanje zaključno sa četvrtim stepenom stručnosti, izvrše obračun plate u skladu sa cenom radnog sata najmanje u visini cene sata utvrđene Odlukom Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije, a u skladu sa zakonom, osim za zaposlene državne službenike i nameštenike u posebnim sudskim i tužilačkim odeljenjima za organizovani kriminal i ratne zločine;

- Ministarstvo pravde i državne uprave obavezalo se da preduzme sve raspoložive mere u okviru svoje nadležnosti, a uz saglasnost Ministarstva finansija i privrede, da obezbedi potrebna finansijska sredstva i druge preduslove za isplatu plata obračunatih na način iz stava 1. ovog Sporazuma;

- Sporazum stupa na snagu i primenjivaće se od dana potpisivanja;

- Ugovorne strane će uskladiti Poseban kolektivni ugovor za državne organe sa ovim Sporazumom;

- Ugovorne strane su se saglasile da će pre izrade budžeta za 2014. godinu pregovarati o načinu i iznosu povećanja osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u pravosuđu.

Pomenuti sporazum i preporuku Agencije za mirno rešavanje radnih sporova možete videti na sajtu sindikata - http://www.sind-prav.org.rs/

Imajući u vidu napred izneto, podsećamo da su svi poslodavci u obavezi da poštuju odredbe o isplati minimalne zarade bez obzira da li se radi o privatnom ili javnom sektoru. 

Izvor: Redakcija, 30.5.2013.