Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VAŽNO! NAJNOVIJE IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE STUPILE SU NA SNAGU 30. MAJA 2013. GODINE: Nove stope poreza na zarade i doprinosa za PIO prilikom obračuna zarada od 30. maja 2013. godine


Obračun i plaćanje poreza i doprinosa na zarade (plate) i naknade zarade po izmenjenim odredbama ovih zakona počinju da se primenjuju dana 30.5.2013. godine (narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS, br. 47/2013 od 29.5.2013").

Dakle, kod isplate zarade (plate) i naknade zarade (isplate cele zarade ili prve akontacije) počev na dan 30.5.2013. godine i nadalje, obračun i plaćanje poreza i doprinosa se vrši po novom. Ovo važi za sve neisplaćene zarade (plate) i naknade bez obzira na koji mesec se odnose (sve zaostale zarade), a čija isplata nije započeta do 30.5.2013. godine.

Za zarade (plate) i naknade zarade čiji je prvi deo (akontacija) isplaćen pre 30.5.2013. godine i porez i doprinosi obračunati po propisima koji su se tada primenjivali (po starim propisima) konačna isplata tih zarada će se završiti primenom starih propisa, nezavisno kada će se isplata izvršiti.

Obračun po novom vrši se prema sledećim izmenama:

• U Zakonu o doprinosima:

Povećana je stopa doprinosa za PIO sa 22% na 24%, i iznosi:

- na teret zaposlenog 13%

- na teret poslodavca 11%

• U Zakonu o porezu na dohodak:

- povećan je neoporezivi iznos iz zarade sa 8.776 na 11.000 dinara

- smanjena je stopa poreza sa 12% na 10%

Formule za preračun sa neto na bruto zaradu (platu) i naknadu zarade:

AKO JE NETO MESEČNI IZNOS ZARADE, KOJI SE ISPLAĆUJE ZAPOSLENOM:

• manji od neto najniže osnovice za plaćanje doprinosa, po formuli

Bruto zarada =

Neto zarada - 1.100,00 + (najniža osnovica x 19,9%)

 

0,90

 

• veći od neto najniže osnovice, a manji od neto najviše osnovice za plaćanje doprinosa, po formuli

Bruto zarada =

Neto zarada - 1.100,00

 

0,701

 

• veća od neto najviše osnovice za plaćanje doprinosa, po formuli

Bruto zarada =

Neto zarada - 1.100,00 + (Najviša osnovica x 19,9%)

 

0,90

 

AKO JE NETO MESEČNI IZNOS MINIMALNE ZARADE KOJI SE ISPLAĆUJE ZAPOSLENOM:

• manji od neto najniže osnovice za plaćanje doprinosa, po formuli

Bruto minimalna zarada =

(časovi rada x minimalna zarada po času) - 1.100,00 + (najniža osnovica x 19,9%)

 

0,90

 

• veći od neto najniže osnovice, a manji od neto najviše osnovice za plaćanje doprinosa, po formuli

Bruto minimalna zarada =

(časovi rada x minimalna zarada po času) - 1.100,00

 

0,701

 
Izvor: Redakcija, 30.5.2013.

<<< Nazad na ostale vesti