Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Aktuelna sudska praksa


 • Apelacioni sud u Beogradu: DUŽNOST SUDA DA ODLUČI O PREDLOGU TUŽIOCA ZA ZAMENU PRITVORA BLAŽOM MEROM NAKON ROČIŠTA POVODOM SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVIČNOG DELA - Zakonik o krivičnom postupku: član 199
 • Apelacioni sud u Beogradu: NEMOGUĆNOST PONOVNOG ISPITIVANJA OPTUŽNICE NAKON NJENOG POTVRĐIVANJA ODNOSNO ODLUČIVANJA O ODGOVORU NA OPTUŽNICU NOVOG BRANIOCA OKRIVLJENOG - Zakonik o krivičnom postupku: član 337
 • Apelacioni sud u Beogradu: OBRAČUN ZARADE PRIPADNICIMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA SA VISOKOM STRUČNOM SPREMOM - Zakon o činovima pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova: član 8 stav 1 tačka 3)
 • Apelacioni sud u Beogradu: ODSUSTVO KONSTATACIJE NA SLUŽBENOJ BELEŠCI DA SE ISPITIVANJE GRAĐANA PREDUZIMA PO NALOGU JAVNOG TUŽIOCA - Zakonik o krivičnom postupku: član 225 stav 2 i član 504j
 • Apelacioni sud u Beogradu: RUKOVOĐENJE PRETKRIVIČNIM POSTUPKOM OD STRANE JAVNOG TUŽIOCA - Zakonik o krivičnom postupku: član 46 stav 2 tačka 1)
 • Apelacioni sud u Beogradu: USLOV ZA DOSUĐENJE NOVČANE NAKNADE NEMATERIJALNE ŠTETE ZA PRETRPLJENE DUŠEVNE BOLOVE PROUZROKOVANE DONOŠENJEM NEZAKONITOG REŠENJA - Zakon o obligacionim odnosima: član 200
 • Privredni apelacioni sud: MOGUĆNOST UNOŠENJA BITNIH MENIČNIH ELEMENATA OSIM POTPISA IZDAVAOCA NAKON NJENOG IZDAVANJA - Zakon o menici: član 1
 • Privredni apelacioni sud: PRAVNE POSLEDICE SPROVOĐENJA MULTILATERALNE KOMPENZACIJE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 336 i 454
 • Privredni apelacioni sud: PRODAJA NEPOKRETNOSTI U IZGRADNJI KAO OBLIK UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI - Zakon o prometu nepokretnosti: član 4
 • Privredni apelacioni sud: SAGLASNOST STRANAKA U POGLEDU OSTVARIVANJA DEJSTVA NEKOG DRUGOG UGOVORA U ODNOSU NA UGOVOR KOJI SU ZAKLJUČILE - Zakon o obligacionim odnosima: član 66
 • Privredni apelacioni sud: ZAKONSKA PRETPOSTAVKA PUNOVAŽNOSTI MENICE KAO SREDSTVA OBEZBEĐENJA - Zakon o menici: član 37
Izvor: Paragraf Lex