Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNOG UGOVORA O BILJNIM GENETIČKIM RESURSIMA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Konferencija Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija - FAO je na tridesetprvoj sednici u novembru 2001. godine odobrila Međunarodni ugovor o biljnim genetičkim resursima za hranu i poljoprivredu. Shodno članu 25. ugovor je bio otvoren za potpisivanje od 3.11.2001. godine do 4.11.2002. godine, u sedištu FAO za sve članice FAO, kao i za nečlanice ukoliko su članice Ujedinjenih nacija, neke od njenih specijalizovanih agencija ili Međunarodnu agenciju za atomsku energiju.

Ugovor je stupio na snagu 29. juna 2004. godine, a po isteku 90 dana nakon ratifikacije od strane četrdeset država. Shodno članu 26. ovog ugovora predviđeno je da su države nakon potpisivanja u obavezi da sprovedu odgovarajuću proceduru ratifikacije, prihvatanja ili potvrđivanja istog.

Prema članu 34. ovog ugovora, potpisani instrument ratifikacije, prihvatanja ili potvrđivanja se deponuje kod depozitara ovog ugovora, Generalnog direktora FAO.

Savezna Republika Jugoslavija je potpisala Međunarodni ugovor o biljnim genetičkim resursima 1. oktobra 2002. godine na inicijativu Saveznog zavoda za biljne i životinjske genetičke resurse. U skladu sa Ustavnom poveljom državne zajednice Srbija i Crna Gora, Odlukom o prihvatanju sporazuma država članica o definisanju konačnog statusa organa i organizacija iz člana 15. Zakona o sprovođenju Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora i Zakonom o ministarstvima (Sl. glasnik RS br. 35/2003) Savezni zavod za biljne i životinjske genetičke resurse je postao deo Ministarstva poljoprivrede i vodoprivrede Republike Srbije.

Ciljevi ovog ugovora su očuvanje i održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu i pravednu i jednaku raspodelu koristi koje proističu iz njihovog korišćenja, u skladu sa Konvencijom o biološkoj raznovrsnosti i ciljevima održive poljoprivrede i sigurnosti u hrani. Pomenuti ciljevi će se ostvariti tesnim povezivanjem ovog ugovora sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija i sa Konvencijom o biološkoj raznovrsnosti. Republika Srbija je sukcesijom postala potpisnica Rio deklaracije o životnoj sredini i razvoju iz 1992. godine, a potvrdila je Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti 2001. godine Zakonom o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznovrsnosti ("Sl. glasnik SRJ" - Međunarodni ugovori, broj 11/2001).

Imajući u vidu posebnu prirodu biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, stvorenih u vekovnom procesu odabiranja i gajenja, nameće se potreba za adekvatnim pravnim i organizacionim rešenjima za njihovo očuvanje i korišćenje, obzirom da su ovi resursi nosioci otpornosti na bolesti i sušu, prilagodljivi novim klimatskim i biološkim izazovima.

Proces oplemenjivanja koji za cilj ima stvaranje nove sorte je veoma skup i dugotrajan, jer se najčešće kombinuje genetički materijal iz 20-30 zemalja. Prihvatanjem dogovorenih odredbi Međunarodnog ugovora o biljnim genetičkim resursima za hranu i poljoprivredu Srbija će postati jedna od 120 zemalja koje su pristupile multilateralnom sistemu razmene biljnih genetičkih resursa, neophodnih za stvaranje novih sorti.

Ovaj ugovor odnosi se na biljne genetičke resurse za hranu i poljoprivredu. Svaka Ugovorna strana osigurava usklađenost svojih zakona, propisa i procedura sa obavezama predviđenim u ovom ugovoru.

UGOVOR PREDVIĐA SLEDEĆE OBAVEZE:

Promovisanje integrisanog pristupa istraživanju, očuvanju i održivom korišćenju biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu, a posebno je potrebno:

- uraditi pregled stanja i popis biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu,

- promovisati kolekcionisanje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu i prikupljanje relevantnih informacija o tim biljnim genetičkim resursima, njihovoj ugroženosti i potencijalnoj upotrebi,

- promovisati ili podržavati nastojanja poljoprivrednika i lokalnih zajednica u upravljanju i očuvanju biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu na poljoprivrednim gazdinstvima;

- promovisati in situ očuvanje divljih srodnika useva i samonikle biljke za proizvodnju hrane,

- razvijati saradnju u cilju promovisanja razvoja efikasnog i održivog sistema ex situ očuvanja, posvećujući posebnu pažnju potrebi za adekvatnom dokumentacijom, karakterizacijom, regeneracijom i evaluacijom; pospešujući razvoj i transfer odgovarajućih tehnologija, sa ciljem poboljšanja održivog korišćenja biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu,

- pratiti očuvanje vijabilnosti, stepen varijacije i genetički integritet kolekcija biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu.

Ugovorne strane će razviti i sprovoditi odgovarajuće političke i pravne mere kojima se promoviše održivo korišćenje biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivedu.

Svaka ugovorna strana će, prema potrebi, integrisati u svoje politike i programe poljoprivrednog i ruralnog razvoja i sarađivati sa drugim ugovornim stranama, neposredno ili preko FAO i drugih relevantnih međunarodnih organizacija, u očuvanju i održivom korišćenju biljnih genetičkih resursa za hranu i poljoprivredu.

Ugovorom je predviđeno da će ugovorne strane promovisati pružanje tehničke pomoći drugim ugovornim stranama, naročito zemljama u razvoju ili zemljama sa privredom u tranziciji, bilo bilateralno ili preko odgovarajućih međunarodnih organizacija, sa ciljem olakšavanja sprovođenja ovog ugovora.

U odnosima sa drugim državama, ugovorne strane priznaju suverena prava država na njihove vlastite biljne genetičke resurse za hranu i poljoprivredu, uključujući i to da ingerenciju za određivanje pristupa tim resursima imaju nacionalne vlade u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

U ostvarivanju svojih suverenih prava, ugovorne strane su saglasne da će uspostaviti multilateralni sistem koji je efikasan, delotvoran i transparentan, kako sa ciljem obezbeđenja lakšeg pristupa biljnim genetičkim resursima za hranu i poljoprivredu, tako i radi zajedničkog učestvovanja na pravedan i jednak način, u raspodeli koristi koje proističu iz korišćenja tih resursa, i to na način da se međusobno dopunjavaju i potpomažu.

Neophodno je imenovanje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao nadležnog organa koji će na nivou države sprovoditi obaveze preuzete ovim ugovorom.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 29.11.2012.