Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O PREVOZU PUTNIKA I STVARI U MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


U oblasti drumskog saobraćaja sa Saveznom Republikom Nemačkom na snazi je Sporazum o prekograničnom drumskom saobraćaju putnika i robe ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 14/64 i 1/78).

Konsolidacija ugovornog stanja sa Nemačkom izvršena je 15. februara 2002. godine. Na spisku ugovora koji su ostali na snazi nalazi se i Sporazum o prekograničnom drumskom saobraćaju putnika i robe, potpisan u Bonu 16. jula 1964. godine, sa izmenama od 23. jula 1976. godine.

Kao rezultat zajedničkog stava naše i nemačke strane da važeći Sporazum sadrži rešenja koja nisu u skladu sa savremenom evropskom regulativom u oblasti drumskog saobraćaja i regulativom Međunarodnog transportnog foruma čije članice su i Republika Srbija i Savezna Republika Nemačka, tokom 2010. godine dolazi do intenziviranja aktivnosti na usaglašavanju novog teksta bilateralnog sporazuma.

Na zasedanju Mešovite komisije za drumski saobraćaj, održanom 21. i 22. septembra 2010. godine načelno je usaglašen Nacrt sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Tokom 2011. i 2012. godine nastavlja se saradnja naših i nemačkih nadležnih organa radi konačnog usaglašavanja teksta Sporazuma i dalje aktivnosti radi njegovog potpisivanja.

Na zasedanju Mešovite komisije za drumski saobraćaj 7. i 8. novembra 2012. godine Nacrt sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju usaglašen je i parafiran i dogovoreno je da se bez odlaganja stvore preduslovi za potpisivanje Sporazuma.

Sporazum je potpisan na zasedanju Međunarodnog transportnog foruma u Lajpcigu, 23. maja 2013. godine. Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 018- 4224/2013 od 20. maja 2013. godine, u ime Vlade Republike Srbije, Sporazum je potpisao Ivo Visković, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj. Sa nemačke strane Sporazum su potpisali savezni ministar saobraćaja Peter Ramzauer i ambasador pri MIP Savezne Republike Nemačke Jerg Ranau.

Zaključivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju stvoren je pravni okvir za unapređenje bilateralnih trgovinskih i ekonomskih odnosa uređivanjem bilateralnih i tranzitnih prevoza putnika i stvari, kao i prevoza stvari iz i za treće zemlje u skladu su sa evropskom regulativom iz oblasti drumskog saobraćaja i regulativom Međunarodnog transportnog foruma.

Napominjemo da nas je Ambasada Republike Srbije u Berlinu otvorenim telegramom broj: 414-2/A-2013 ES 0100 od 9. septembra 2013. godine obavestila da je nemačka strana 29. avgusta 2013. godine završila propisani postupak potvrđivanja i uvođenja u pravni sistem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o prevozu putnika i stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Sporazumom se uređuje:

- prevoz putnika (linijski, naizmenični i povremeni), dozvola za prevoz putnika i zabrana kabotaže prilikom obavljanja prevoza putnika,

- prevoz stvari koji se obavlja na osnovu dozvole, dozvola za prevoz stvari i zabrana kabotaže prilikom obavljanja prevoza stvari, prevoz stvari koji se obavlja bez dozvola, izdavanje i dodela dozvola, kontingenti dozvola,

- dažbine koje se naplaćuju prilikom obavljanja prevoza i vožnji praznih vozila na osnovu ovog sporazuma, kontrola vozila, masa, dimenzije i osovinsko opterećenje vozila, korišćenje vozila koja odgovaraju standardima zaštite životne sredine, obaveze prevoznika i prekršaji, zaštita podataka o ličnosti, obrazovanje i rad mešovite komisije, nadležni organi za sprovođenje sporazuma, odnos ovog sporazuma i drugih međunarodnih sporazuma i

- u okviru završnih odredbi uređeni su stupanje na snagu Sporazuma i važenje Sporazuma i registracija Sporazuma.

U vezi sa odredbom o obrazovanju i radu mešovite komisije za međunarodni drumski saobraćaj napominjemo da je uobičajena praksa da se sa nadležnim organom druge države unapred dogovore pitanja koja će biti predmet razmatranja na sastanku mešovite komisije i shodno tome Vlada odredi sastav delegacije Republike Srbije.

Na dosadašnjim sastancima Mešovite komisije za drumski prevoz sa Saveznom Republikom Nemačkom, koji su se održavali u skladu sa odredbama važećeg Sporazuma iz 1964. godine, pored predstavnika ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, predstavnika Privredne komore Srbije i prevoznika, učestvovali su povremeno i predstavnici ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno carine, kao i predstavnici naše Ambasade u Saveznoj Republici Nemačkoj (predstavnici ministarstva nadležnog za spoljne poslove ili predstavnici ministarstva nadležnog za spoljnu trgovinu, odnosno ekonomske odnose sa inostranstvom) na sastancima koji su se održavali u Saveznoj Republici Nemačkoj.

S obzirom da je predmet uređivanja Sporazuma potpisanog u Lajpcigu 23. maja 2013. godine obavljanje međunarodnog drumskog prevoza putnika i stvari, sastav delegacije Republike Srbije u okviru mešovite komisije za sprovođenje sporazuma određivaće Vlada zavisno od pitanja koje će biti predmet razmatranja na sastanku. U vezi sa tim napominjemo da pored predstavnika ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja, predstavnika Privredne komore Srbije i prevoznika u sastavu delegacije mogu učestvovati i predstavnici ministarstva nadležnog za poslove finansija, odnosno carine ako se će se razmatrati pitanje iz delokruga ovog ministarstva, kao i ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministarstva zdravlja ako se pojavi potreba da se razmatraju i pitanja iz delokruga rada kontrolnih organa i inspekcijskih službi. Ako se sastanci održavaju na teritoriji

Savezne Republike Nemačke u sastavu delegacije nalazili bi se i predstavnici Ambasade Republike Srbije u Saveznoj Republici Nemačkoj (predstavnici ministarstva nadležnog za spoljne poslove, odnosno predstavnici ministarstva nadležnog za spoljnu trgovinu, odnosno ekonomske odnose sa inostranstvom).

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4095-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 29.10.2013.