Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna sudska praksa


  • Privredni apelacioni sud: NAKNADNO DOSTAVLJANJE OPREDELJENOG ZAHTEVA ZA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA U ROKU KOJI ODREDI SUD - Zakon o parničnom postupku: član 163 stav 3
  • Privredni apelacioni sud: NASTANAK UGOVORNOG ODNOSA IZMEĐU SNABDEVAČA TOPLOTNE ENERGIJE I KORISNIKA - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 67 i 148
  • Privredni apelacioni sud: NEPOSTOJANJE MATERIJALNOG SUPARNIČARSTVA KAO OSNOV ZA POBIJANJE REŠENJA O RAZDVAJANJU POSTUPKA U OKVIRU ŽALBE NA KONAČNU ODLUKU - Zakon o parničnom postupku: član 17
  • Privredni apelacioni sud: OBJEKTIVNI I SUBJEKTIVNI ROK ZA PODNOŠENJE TUŽBE RADI OSTVARENJA PRAVA PO OSNOVU SUKOBA INTERESA - Zakon o privrednim društvima: član 37 stav 2
  • Privredni apelacioni sud: ODLUČIVANJE O PRIGOVORU PROTIV REŠENJA O IZVRŠENJU KOJE JE DONETO U POSTUPKU IZVRŠENJA STRANE SUDSKE ODLUKE - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 21 st. 3, 4 i 5
  • Privredni apelacioni sud: POSTUPANJE PO ZAHTEVU ZA POVRAĆAJ SUDSKE TAKSE NAPLAĆENE PO NEOSNOVANO IZDATOM REŠENJU O PRINUDNOJ NAPLATI - Zakon o sudskim taksama: član 44
  • Privredni apelacioni sud: PRIMENA PRAVILA U POSTUPKU PRIZNANJA I IZVRŠENJA STRANE SUDSKE ODLUKE - Zakon o izvršenju i obezbeđenju: član 21
  • Privredni apelacioni sud: SUĐENJE U SPOROVIMA PROTIV PRAVNIH LICA ČIJA SE SEDIŠTA NALAZE NA PODRUČJIMA RAZLIČITIH MESNO NADLEŽNIH SUDOVA - Zakon o parničnom postupku: član 40 stav 2 i član 42
  • Privredni apelacioni sud: UTICAJ NEDOSTATKA MATERIJALNE PRAVNOSNAŽNOSTI PROCESNOG REŠENJA NA IZJAVLJIVANJE VANREDNOG PRAVNOG LEKA - Zakon o parničnom postupku: član 426
  • Privredni apelacioni sud: ZAKONSKA ZABRANA POBIJANJA REŠENJA KOJIM SE NE USVAJA PREDLOG ZA IZDAVANJE PLATNOG NALOGA - Zakon o parničnom postupku: član 458 stav 2
Izvor: Paragraf Lex