Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA: Primena u slučaju povećanja glasačkih prava nakon poništaja sopstvenih akcija


Mišljenje Komisije za hartije od vrednosti u vezi sa tumačenjem odredaba Zakona o preuzimanju akcionarskih društava u slučaju povećanja glasačkih prava nakon poništaja sopstvenih akcija

Broj:2/0-03-580/2-12
Beograd, 22.10.2012.

Društvo sa ograničenom odgovornošću se dana 17.10.2012. godine obratilo Komisiji za hartije od vrednosti za mišljenje u vezi sa poništajem sopstvenih akcija.

Naime, u zahtevu se iznosi da je na osnovu Odluke Upravnog odbora a.d., od dana 12.04.2012. godine, u poništaju sopstvenih akcija i smanjenju kapitala izvršeno poništenje 303 akcija od svih akcionara pro-rata u periodu 2009. godine. Nakon poništaja sopstvenih akcija a.d. ima 2.732 akcije, čime je smanjen osnovni kapital Društva za 181.800,00 dinara, tako da osnovni kapital nakon poništaja akcija iznosi 6.206.2000,00 dinara.

Odluka o poništaju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala društva po tom osnovu registrovana je kod Agencije za privredne registre dana 16.05.2012. godine. Dalje se navodi da je nakon navedenog poništaja sopstvenih akcija i smanjenja kapitala, broj akcija koje su u vlasništvu d.o.o. ostao nepromenjen i iznosi 1243 akcija, ali je procenat učešća u vlasništvu povećan sa 40,95% na 45,49%. Navedenim smanjenjem osnovnog kapitala nije povređen princip ravnopravnosti akcionara niti su ugrožena prava poverilaca Društva, ali je povećano procentualno učešće svih akcionara u strukturi kapitala.

Iz navedenog se postavlja pitanje Komisiji, da li je d.o.o. u obavezi objavljivanja ponude za preuzimanje akcija ili ne, s obzirom da d.o.o. nije imalo nameru sticanja kontrolnog paketa Društva, i da nije steklo ni jednu akciju izdavaoca, već da je povećanje procentualnog učešća akcionara nastalo poništajem akcija izdavaoca a.d. i njegovim ispunjenjem Zakonom propisanih obaveza u rokovima proipisanim za poništaj akcija stečenih otkupom sopstvenih akcija od akcionara.

Povodom navedenih zahteva Komisija za hartije od vrednosti je na 133. sednici VIII saziva od 25.10.2012. godine donela sledeće:

M I Š LJ E NJ E

"Izmene i dopune Zakona o preuzimanju akcionarskih društava ("Sl. glasnik RS", br. 46/2006 i 107/2009 i 99/2011 - dalje: Zakon) stupile su na snagu 3.1.2012. godine i njima su izvršene odgovarajuće izmene navedenog zakona kao i usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i Zakonom o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011).

Odredbama čl. 57. i 58. Zakona o tržištu kapitala je na nov način propisana obaveza pravnih i fizičkih lica da, kada neposredno ili posredno dostignu, pređu ili padnu ispod 5%, 10%, 20%, 25%, 30% i 75% prava glasa javnog akcionarskog društva, podležu obavezi obaveštavanja.

Posebno skrećemo pažnju da je stavom 2. navedenog člana propisano da se obaveza obaveštavanja odnosi na dostizanje, prelazak ili pad ispod propisanih pragova u akcionarskom društvu kada je ono posledica promene broja akcija sa pravom glasa na koje je podeljen osnovni kapital izdavaoca ili promene broja glasova koji proističu iz tih akcija.

Takođe, ukazujemo da je novim stavom 3. istog člana propisano da se procenat prava glasa koji pripada fizičkom ili pravnom licu računa na osnovu broja svih izdatih akcija sa pravom glasa, uključujući i sopstvene akcije izdavaoca, kao i akcija kod kojih je ostvarivanje prava glasa isključeno, odnosno ograničeno zakonom ili pravnim poslom, ukoliko je takav pravni posao u skladu sa zakonom.

U navedenom smislu je odredbama čl. 58. Zakona o tržištu kapitala navedena obaveza obaveštavanja propisana i za sva lica koja nisu vlasnici običnih akcija ali koja stiču ili raspolažu pravom glasa iz akcija.

Izmenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava se propisuju dodatne obaveze za fizička i pravna lica u vezi sa dosezanjem praga od 25%, koji je tim odredbama proglašen kontrolnim, a odnose se na obavezu davanja ponude za preuzimanje preostalih akcija, pre svega javnih akcionarskih društava. Predmetnim izmenama i dopunama su izvršene izmene čl. 6. koji propisuje da je lice obavezno da objavi ponudu za preuzimanje kada neposredno ili posredno, samostalno ili zajednički delujući stekne akcije s pravom glasa ciljnog društva, tako da zajedno sa akcijama koje je već steklo, pređe prag od 25% akcija sa pravom glasa ciljnog društva (kontrolni prag).

Odrebom čl. 5a st. 3. Zakona je, kao i odredbama citiranog čl. 57. st. 3. Zakona o tržištu kapitala, propisano da se procenat akcija s pravom glasa u ciljnom društvu izračunava u odnosu na sve akcije ciljnog društva koje su izdate kao akcije sa pravom glasa, uključujući i sopstvene akcije ciljnog društva i akcije kod kojih je ostvarivanje prava glasa isključeno ili ograničeno zakonom ili pravnim poslom, dok je odredbama čl. 4. proširena definicija zajedničkog delovanja jer obuhvata i ciljno društvo.

Iz navedenog proističe da se pod sticanjem akcija sa pravom glasa u smislu odredbi čl. 6. stav 1. podrazumeva i sticanje glasačkih prava, koja prelaze prag od 25% od ukupnog broja glasova koje daju te obične akcije ciljnog društva.

Stavom dva istog člana je propisano da se posrednim sticanjem akcija s pravom glasa smatra sticanje kontrole u smislu čl. 4. kojim se propisuje zajedničko delovanje. Kao što je navedeno, odrebama čl. 5a st. 3. Zakona je propisano da se procenat akcija s pravom glasa u ciljnom društvu izračunava u odnosu na sve akcije ciljnog društva koje su izdate kao akcije sa pravom glasa, uključujući i sopstvene akcije ciljnog društva.

Prelaznim i završnim odredbama Zakona, kao i odredbama čl. 8. st. 2. Zakona je propisano da lica koja do dana stupanja na snagu Zakona nisu objavila ponudu za preuzimanje, u slučaju daljeg sticanja akcija sa pravom glasa, odnosno glasačkih prava ciljnog društva, imaju obavezu da objave ponudu za preuzimanje, u skladu sa odredbama Zakona.

Imajući u vidu citirane odredbe, može se zaključiti da je poništajem sopstvenih akcija ciljnog društva a.d. došlo do dodatnog uspostavljanja kontrole od strane d.o.o, jer je u slučaju poništenja sopstvenih akcija navedenog ciljnog društva došlo do smanjenja ukupnog broja akcija ciljnog društva (smanjenje osnovnog kapitala) te je zbog toga povećano učešće akcionara u glasačkim pravima ciljnog društva. Sledom ovakvog dodatnog sticanja glasačkih prava od strane d.o.o došlo je do povećanja kontrole u ciljnom društvu a.d. Pri navedenom, takođe treba imati u vidu i odredbe Zakona o zajedničkom delovanju ciljnog društva i ponuđača i pri sticanju sopstvenih akcija kao i pri njihovom otuđenju.

Iz svega izloženog je d.o.o u obavezi da objavi ponudu za preuzimanje akcija a.d. kao ciljnog društva."

Predsednik Komisije
dr Zoran Ćirović 

Izvor: Vebsajt Komisije za hartije od vrednosti, 29.10.2012.