Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

SKUPŠTINA RS ZAPOČEĆE 1. OKTOBRA RASPRAVU O NOVOM ZAKONU O LEGALIZACIJI OBJEKATA, KOJI PREDVIĐA MOGUĆNOST PLAĆANJA LEGALIZACIJE NA RATE DO 20 GODINA


Visinu naknade za bespravno izgrađene objekte, prema predlogu zakona, utvrđivaće lokalne samouprave, koje će moći i da smanje maksimalni rok od 20 godina.

Novi zakon o legalizaciji odnosi se na bespravne objekte izgrađene do 11. septembra 2009. godine za koje je zahtev za legalizaciju podnet do 11. marta 2010.

U tom roku su podneti zahtevi za legalizaciju oko 700.000 objekata, a prema podacima Republičkog geodetskog zavoda u Srbiji ima ukupno oko 1,3 miliona objekata neupisanih u katastar.

Predlogom novog zakona je predviđena obimnija projektna dokumentacija i vlasnici objekata će imati veće troškove.

USTAVNI SUD JE PROGLASIO NEUSTAVNIM DEO ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI KOJI SE ODNOSI NA LEGALIZACIJU, I PO NOVOM ZAKONU LOKALNE SAMOUPRAVE ĆE SAME ODREĐIVATI CENU LEGALIZACIJE I VISINU POPUSTA KOJI ĆE DAVATI.

Gradovi i opštine će moći da propišu umanjenje naknade za vlasnika porodičnog stambenog objekta ili stana u stambenoj ili stambeno-poslovnoj zgradi, koji je izgradnjom ili kupovinom trajno rešavao stambeno pitanje ako vlasnik ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju drugu nepokretnost za stanovanje.

Umanjenje naknade je predviđeno i za vlasnike koji su izvršili opremanje građevinskog zemljišta sopstvenim sredstvima ili sredstvima od mesnog samodoprinosa i to srazmerno učešću u opremanju.

NEĆE MOĆI DA SE LEGALIZUJU OBJEKTI izgrađeni ili rekonstruisani na klizištu ili močvarnom zemljištu, ako su izgrađeni od materijala koji ne obezbeđuje trajnost i sigurnost objekta, zatim objekti na površinama javne namene ili zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima, oni koji su suprotni planskom dokumentu, i u drugim slučajevima.

ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU treba da sadrži geodetski snimak, projekat izvedenog objekta u tri primerka, dokaz o pravu korišćenja svojine odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, ili dokaz o pravu svojine na objektu, zatim dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta i dokaz o uplati administrativne takse.

Ukoliko uz zahtev nisu podneti svi propisani dokazi, nadležni organ je dužan da zatraži da se dokumentacija dopuni u roku od godinu dana i ukoliko vlasnik objekta ne dostavi tražene papire u roku od šest meseci od prijema obaveštenja zahtev će biti odbijen.

Nadležni organ po prijemu dokaza da su ispunjeni uslovi u roku od 15 dana treba da izda rešenje o građevinskoj dozvoli.

Izvor: