Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

Aktuelna sudska praksa


• Privredni apelacioni sud: NEMOGUĆNOST NAPLATE ZAKUPNINE NAKON RASKIDA UGOVORA O ZAKUPU - Zakon o obligacionim odnosima: član 219
• Privredni apelacioni sud: ODGOVORNOST OSIGURAVAČA PREMA TREĆIM OŠTEĆENIM LICIMA ZA NASTALU ŠTETU - Zakon o obligacionim odnosima: član 897
• Privredni apelacioni sud: OSTVARENJE PRAVA NA NAKNADU ULOŽENIH SREDSTAVA NA OBJEKTIMA U DRUŠTVENOJ SVOJINI NA KOJIMA JE PRAVO KORIŠĆENJA PRENETO UGOVOROM BEZ NAKNADE - Zakon o obligacionim odnosima: član 132
• Privredni apelacioni sud: PRAVNA PRIRODA SPORAZUMA O VISINI PREOSTALOG DUGA - Zakon o obligacionim odnosima: član 1089
• Viši trgovinski sud: OPŠTI I POSEBNI USLOVI U FORMULARNIM UGOVORIMA - Zakon o obligacionim odnosima: član 142 stav 1
• Viši trgovinski sud: PRAVA KUPCA U SLUČAJU REKLAMACIJE - Zakon o obligacionim odnosima: čl. 132 i 504
• Viši trgovinski sud: PROMENA UGOVORNE STRANE USTUPANJEM UGOVORA - Zakon o obligacionim odnosima: član 145
• Viši trgovinski sud: RASKID UGOVORA I VRAĆANJE KUPOPRODAJNE CENE KADA JE PLAĆANJE IZVRŠENO U OBVEZNICAMA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE - Zakon o obligacionim odnosima: član 132
• Viši trgovinski sud: RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJENJA BEZ OSTAVLJANJA NAKNADNOG ROKA ZA ISPUNJENJE - Zakon o obligacionim odnosima: član 127
• Viši trgovinski sud: ZELENAŠKI UGOVOR - Zakon o obligacionim odnosima: član 141 stav 1
• Evropski sud za ljudska prava: ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U PREDMETU BAUCAL-ĐORĐEVIĆ I ĐORĐEVIĆ PROTIV SRBIJE (predstavka br. 38540/07) - ZLOUPOTREBA PRAVA NA PREDSTAVKU - Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda: član 35 stav 3a u vezi sa članom 34 Konvencije

Izvor:

<<< Nazad na ostale vesti