Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

Propisi


• MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 1. AVGUSTA 2013. GODINE - "TDR" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 64/2013)
• PODACI O KRETANJU PROSEČNE MESEČNE ZARADE BEZ POREZA I DOPRINOSA I O KRETANJU POTROŠAČKIH CENA U REPUBLICI SRBIJI OD 1. JANUARA DO 30. JUNA 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013)
• PODACI O PROSEČNIM ZARADAMA I PROSEČNIM ZARADAMA BEZ POREZA I DOPRINOSA PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENIM U JUNU 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013)
• PODATAK O VISINI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM ISPLAĆENE U DRUGOM KVARTALU 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013)
• REŠENJE O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE SNABDEVATI JAVNE SNABDEVAČE PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 64/2013)
• UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O OBAVEZNOJ REZERVI BANAKA KOD NARODNE BANKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 8/2011, 43/2011, 57/2012 i 65/2013)
• ZAKON O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010 i 65/2013)
• ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn. i 64/2013 - usklađeni izn.)
• ZAKON O PREKRŠAJIMA ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013)
• ZAKON O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ("Sl. glasnik RS", br. . 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn. i 65/2013 - dr. zakon)
• ODLUKA O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA PRIPREMU OBELEŽAVANJA 1.700 GODINA OD DONOŠENJA MILANSKOG EDIKTA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ("Sl. list AP Vojvodine", br. 28/2013)
• ODLUKA O OBRAZOVANJU POKRAJINSKOG SAVETA NACIONALNIH ZAJEDNICA ("Sl. list AP Vojvodine", br. 27/2013)
• INTERVENTNE MERE ZAŠTITE NAJUGROŽENIJIH GRAĐANA ("Sl. list grada Beograda", br. 19/95, 13/96, 22/98, 10/99, 14/99, 21/99, 9/2000, 21/2000, 14/2001, 19/2001, 26/2001, 1/2002, 11/2002, 29/2002, 2/2003, 17/2003, 33/2003, 1/2004, 12/2004, 38/2004, 15/2005, 27/2005, 27/2006, 9/2007, 39/2007, 41/2007, 42/2008, 31/2009, 1/2010, 25/2010, 39/2010, 5/2012, 41/2012, 67/2012 i 33/2013)
• ODLUKA O BUDŽETU GRADA BEOGRADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 65/2012 i 31/2013)
• ODLUKA O RADNOM VREMENU UGOSTITELJSKIH, ZANATSKIH I TRGOVINSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 2/2011 i 51/2011, "Sl. glasnik RS", br. 105/2012 - odluka US i "Sl. list grada Beograda", br. 31/2013 - dr. odluka)
• PROGRAM UREĐIVANJA I DAVANJA U ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA 2013. GODINU ("Sl. list grada Beograda", br. 66/2012 i 32/2013)
• REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O CENI VODE I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA", SA ODLUKOM ("Sl. list grada Beograda", br. 34/2013)
• ODLUKA O BUDŽETU GRADA NOVOG SADA ZA 2013. GODINU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 55/2012 i 34/2013)
• ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI UPRAVLJANJE GROBLJIMA I POGREBNE USLUGE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 34/2013)
• ODLUKA O ODREĐIVANJU ORGANA NADLEŽNOG ZA ODLUČIVANJE O PRIBAVLJANJU I RASPOLAGANJU NEPOKRETNOSTIMA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 34/2013)
• KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA DRUGU FAZU RESTRIKTIVNOG POSTUPKA JAVNE NABAVKE
• MOLBA ZA USLOVNI OTPUST
• PRIGOVOR PROTIV OSUĐUJUĆE PRESUDE
• PRIVATNA TUŽBA
• UGOVOR O IZVOZU NEOPASNOG OTPADA

Izvor: Paragraf LEx

<<< Nazad na ostale vesti