Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

NOVE STOPE POREZA NA ZARADE I DOPRINOSA ZA PIO PRILIKOM OBRAČUNA ZARADA OD 30. MAJA 2013. GODINE


Najnovije izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje stupile su na snagu 30. maja 2013. godine - "Sl. glasnik RS", br. 47/2013 od 29.5.2013. godine.

Obračun i plaćanje poreza i doprinosa na zarade (plate) i naknade zarade po izmenjenim odredbama ovih zakona počinju da se primenjuju dana 30.5.2013. godine (narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije").

Dakle, kod isplate zarade (plate) i naknade zarade (isplate cele zarade ili prve akontacije) počev na dan 30.5.2013. godine i nadalje, obračun i plaćanje poreza i doprinosa se vrši po novom. Ovo važi za sve neisplaćene zarade (plate) i naknade bez obzira na koji mesec se odnose (sve zaostale zarade), a čija isplata nije započeta do 30.5.2013. godine.

Za zarade (plate) i naknade zarade čiji je prvi deo (akontacija) isplaćen pre 30.5.2013. godine i porez i doprinosi obračunati po propisima koji su se tada primenjivali (po starim propisima) konačna isplata tih zarada će se završiti primenom starih propisa, nezavisno kada će se isplata izvršiti.

Obračun po novom vrši se prema sledećim izmenama:
• U Zakonu o doprinosima:
Povećana je stopa doprinosa za PIO sa 22% na 24%, i iznosi:
- na teret zaposlenog 13%
- na teret poslodavca 11%

• U Zakonu o porezu na dohodak:
- povećan je neoporezivi iznos iz zarade sa 8.776 na 11.000 dinara
- smanjena je stopa poreza sa 12% na 10%
Formule za preračun sa neto na bruto zaradu (platu) i naknadu zarade:

Nove stope poreza na zarade

 

Izvor: Redakcija, 30.5.2013.