Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ZAKLJUČENA ČETVRTA SEDNICA PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2013. GODINI: Usvojen paket poreskih zakona


U Danu za glasanje, 29. maja, Narodna skupština usvojila je većinom glasova narodnih poslanika:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, kojima se predviđa integrisanje naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u porez na imovinu. Cilj tih izmena jeste da se naknada za korišćenje građevinskog zemljišta, koja se ukida 1. januara 2014. godine, integriše u porez na imovinu, čiju će vrednost za poreske svrhe procenjivati lokalne samouprave. Zakonskim izmenama propisuje se jednak tretman pri vrednovanju poreske osnovice bez obzira da li se imovina nalazi u vlasništvu fizičkog ili pravnog lica. Odlučeno je i da ostaje amortizacija na stare kuće i stanove tako da će umesto dosadašnjih 0,8 odsto ubuduće biti od nula do jedan odsto, a kolika će biti amortizacija odlučivaće lokalne samouprave. Ta stopa će biti određivana u iznosu do jedan odsto za jednu godinu starosti stana, a maksimalno do 40 odsto. Prvobitnim predlogom je bilo predviđeno da se predmet oporezivanja proširi na ukupnu površinu - bez izuzimanja površine od 10 ari.Naknadno je amandmanom od oporezivanja izuzeto zemljište do te površine.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, kojima se povećava obim poreskih olakšica za ulaganje u razvoj. Cilj zakonskih izmena je podsticaj privrednim društvima da ulažu u razvoj novih proizvoda, materijala i tehnologija. Izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica povećava se obim poreskih olakšica za ulaganje u razvoj, kao i priznavanje rashoda u poreskom bilansu obveznika za zdravstvene, naučne, humanitarne, verske i sportske namene, kao i davanja ustanovama socijalne zaštite, sa dosadašnjih 3,5 na 5 odsto. To bi trebalo da podstakne veće učešće privatnog sektora u finansiranju zdravstvenih, obrazovnih i humanitarnih ustanova, ustanova socijalne zaštite, kulture i sporta.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji predviđa prelazak na elektronsko podnošenje poreskih prijava počev od naredne godine, što bi trebalo da smanji administrativne troškove za više od 1,5 milijardi dinara. Zakon predviđa uvođenje, od 1. januara 2014. godine, jedinstvene poreske prijave koje će sadržati sve pojedinačne i zbirne podatke o obračunatim porezima i doprinosima, a podnosiće se isključivo elektronski. Zakon ima za cilj i povećanje efikasnosti postupka prinudne naplate, kontrole poreskih obveznika, fiskalne discipline.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojima se povećava stopa doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje sa 22 na 24 odsto. Očekuje se da će te promene smanjiti troškove privredi godišnje oko 1,7 milijardi dinara. Povećanjem stope doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, prema računici predlagača, prihodi Fonda PIO će se uvećati između 25 i 27 milijardi dinara godišnje. Izmenama tog zakona uvodi se lična zarada preduzetnika ili oporeziva dobit ako ne isplaćuje ličnu zaradu, kao osnovica doprinosa za preduzetnike i poljoprivrednike koji porez plaćaju na stvarni prihod.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, kojima se predviđa smanjenje stope poreza na zarade sa 12 na 10 odsto, uz povećanje neoporezivog iznosa sa 8.776 dinara na 11.000 dinara mesečno. Prvobitno je bila predviđeno ukidanje paušalnog oporezivanja advokata, privatnih lekara i stomatologa, ali je skupština usvojila amandman kojim se paušal ipak ne ukida. Za tu vrstu poreza podignut je limit sa tri miliona na šest miliona dinara godišnje. Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana uvodi se i koncept lične zarade preduzetnika, koji će sami određivati koji deo njihovog neto prihoda predstavlja zaradu, a koji dobit (koja se oporezuje po stopi od 10 odsto). Zakonske izmene predviđaju i smanjenje efektivne poreske stope na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti sa 16 na 15 odsto, kao i širenje kruga poreskih obveznika kojima se poreska obaveza utvrđuje samooporezivanjem.

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, predviđaju obavezu plaćanja akciza na biogoriva i biotečnosti. Cilj tih izmena je smanjenje sive ekonomije u prometu akciznih proizvoda, posebno derivata nafte, biogoriva i biotečnosti, kao i obezbeđivanje stabilnijeg priliva sredstava od akciza u republički budžet. U proteklom period primećen je enorman uvoz biogoriva proizvedenog iz biomase za pogon motornih vozila, a koje nije bilo oporezovano akcizom. Sumnja se da je biogorivo mešano sa evrodizelom i prodavano kao to gorivo.

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije,

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za Program vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda u opštinama srednje veličine u Srbiji III u iznosu do 46.000.000 evra između KfW-a, Frankfurt na Majni i Republike Srbije,

Predlog zakona o potvrđivanju Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu,

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Socijalističke Republike Vijetnam o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak,

Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Poslanička grupa Srpska napredna stranka.

U danu za glasanje, Narodna skupština je odlučivala i o povredama Poslovnika na koje su tokom Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja ukazivali narodni poslanici i odlučila da ni u jednom slučaju Poslovnik nije povređen.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda, predsednik Narodne skupštine mr Nebojša Stefanović zaključio je Četvrtu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2013. godini.

Izvor: Redakcija, 29.5.2013.