Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA 89. SEDNICA NACIONALNOG PROSVETNOG SAVETA


Pod 1. Rukovodilac projekta Piter Mogensen predstavio je projekat Podrška osiguranju kvaliteta u sistemu završnih ispita i obavestio članove Saveta o dosadašnjoj realizaciji i narednim koracima. U oktobru 2012. godine projekat je dostavio Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja predlog opšte, stručne i umetničke mature. Aleksandar Baucal izložio je koncept prema kom su definisani obavezni i opcioni deo sva tri završna ispita. Matura će imati sertifikacionu i selekcionu ulogu.

Članovi Saveta su nakon iznošenja koncepta izneli nekoliko ključnih opažanja:

Koncept mature ima značajne prednosti i može imati pozitivan efekat na kvalitet nastave u srednjoj školi, motivaciju učenika i objektivnost u postupku.

Neophodno je da Ministarstvo ostvari saradnju između zainteresovanih strana i preuzme vođstvo i inicijativu u realizaciji koncepta.

Opcioni deo mature se mora jasno definisati u odnosu na udeo u bodovanju, kao i kriterijumi za uvođenje dodatnih ispita od strane fakulteta.

U programu treba da budu zastupljeni svi strani jezici.

Pre javne rasprave trebalo bi obaviti konsultacije sa umetničkim fakultetima.

Nakon javne rasprave dokument mora da se još jednom nađe na dnevnom redu Saveta.

Pod 2. Rukovodilac projekta Evgenij Ivanov predstavio je projekat Opšte obrazovanje i razvoj ljudskog kapitala. Kao glavni cilj projekta istakao je jačanje trougla znanja istraživanje-obrazovanje-inovacija. Značajan aspekt projekta čini fokus na razvoju okvira a ne reformi programa. Specifični ciljevi projekta odnose se na:

Razvoj Nacionalnog okvira kurikuluma u osnovnom i opštem srednjem obrazovanju.

Razvoj obuka za profesionalni razvoj nastavnika i obuka najmanje 13.000 nastavnika sa posebnim fokusom na kompetencije (transverzalne kompetencije).

Izgradnja održivog odnosa između istraživanja, politika i prakse sa ciljem praćenja obrazovnih reformi i stalnog unapređivanja obrazovnih politika.

Uspostavljanje, funkcionisanje i opremanje vežbaonica kao nastavnih baza za profesionalni razvoj nastavnika.

Članovi Saveta izneli su sledeća opažanja:

Neophodno je uključiti nastavničke fakultete kao ključne partnere u projektu, a posebno u formulisanju koncepta i kriterijuma za škole vežbaonice.

Greške koje su identifikovane u prethodnoj fazi i kod raspisivanja konkursa za škole vežbaonice moraju biti u narednim koracima neutralisane kako bi škole dobile zaista ono što im je potrebno.

Rokovi predviđeni za realizaciju su nerealni i možda je potrebno dodatno vreme za pilotiranje.

Tokom realizacije projekta ne smeju biti kršena prava učenika.

Izvor: Vebsajt Nacionalnog prosvetnog saveta, 29.4.2013.