Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMENA I DOPUNA KONVENCIJE O MEĐUNARODNIM ŽELEZNIČKIM PREVOZIMA (COTIF) U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Nadležni organi Međuvladine organizacije za međunarodne železničke prevoze OTIF su, u skladu sa odredbama Konvencije koje se odnose na nadležnost za donošenje izmena i dopuna Konvencije, doneli su sledeće izmene i dopune Konvencije:

Reviziona komisija je na 24. sednici održanoj 23-25. juna 2009. godine u Bernu donela izmene čl. 9. i 27. Konvencije u užem smislu i izmene i dopune Dodatka E Konvencije (CUI), Dodatka F Konvencije (APTU) i Dodatka G Konvencije (ATMF);

Komisija stručnjaka za tehnička pitanja je na 3. zasedanju 11. i 12. februara 2009. godine u Bernu donela priloge 1-A, 1-B, 1-C i 1-E Dodatka F Konvencije (APTU), koji čine sastavni deo Konvencije;

Komisija stručnjaka za tehnička pitanja je na 4. zasedanju 14. i 15. septembra 2011. godine u Bernu preimenovala priloge 1-A, 1-B, 1-C i 1-E Dodatka F Konvencije (APTU) u Jedinstvene tehničke propise (JTP) Opšte odredbe - A, Opšte odredbe - B, Opšte odredbe - C i Opšte odredbe - E i donela JTP Opšte odredbe - G kao i Prilog A Dodatka G Konvencije (ATMF).

Reviziona komisija je usvojila izmene čl. 9. i 27. COTIF imajući u vidu kretanja u upotrebi zlatnog franka i u ulozi Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), poštujući zahteve Revizora.

Izmene i dopune Dodatka E Konvencije (CUI) donete su u cilju rešavanja problema neusaglašenosti odredaba ovog priloga sa pravom Evropske unije, posebno sa Direktivama 2001/14/EZ, 2004/49/EZ i 2004/51/EZ, kao i sa Uredbom (EZ) broj 1371/2007.

Izmene i dopune Konvencije, u delu koji se odnosi na Dodatak F Konvencije (APTU) i Dodatak G Konvencije (ATMF), kao i na priloge 1-A, 1-B, 1-C i 1-E Dodatka F Konvencije (APTU), izvršene u cilju usaglašavanja Konvencije sa pravom Evropske unije u oblasti interoperabilnosti železničkog sistema, odnosno Direktivom 2008/57/EZ.

Preimenovanje priloga 1-A, 1-B, 1-C i 1-E Dodatka F Konvencije (APTU) u Jedinstvene tehničke propise (JTP) Opšte odredbe A, B, S i E, doneti JTP Opšte odredbe - G, kao i Prilog A Dodatka G Konvencije (ATMF) je posledica usvojenih izmena i dopuna opštih odredaba dodatka F i G Konvencije (APTU i ATMF).

Izmene i dopune Konvencije koje je donela Reviziona komisija stupile su na snagu 1. decembra 2010. godine, u skladu sa članom 35. Konvencije, o čemu je Generalni sekretar OTIF-a obavestio države članice dopisom broj A 55-24/503.2010 od 25. maja 2010. godine.

Izmene i dopune Konvencije koje je donela Komisija stručnjaka za tehnička pitanja na 3. zasedanju 11. i 12. februara 2009. godine, odnosno prilozi 1-A, 1-B, 1-C i 1-E Dodatka F Konvencije (APTU), stupili su na snagu 1. avgusta 2009. godine, u skladu sa članom 35. Konvencije, o čemu je Generalni sekretar OTIF-a obavestio države članice dopisom broj A 92-03/504.2009 od 7. jula 2009. godine.

Izmene i dopune Konvencije koje je donela Komisija stručnjaka za tehnička pitanja na 4. zasedanju 14. i 15. septembra 2011. godine, odnosno JTP Opšte odredbe A, B, C, E i G Dodatka F Konvencije (APTU), kao i Prilog A Dodatka G Konvencije (ATMF), stupile su na snagu 1. maja 2012. godine, u skladu sa članom 35. Konvencije, o čemu je Generalni sekretar OTIF obavestio države članice dopisom broj A 92-03/507.2012 od 11. aprila 2012. godine.

Potvrđivanje izmena i dopuna Konvencije vrši se sa ciljem nesmetane primene ove konvencije, koja ima za cilj unapređenje, poboljšanje i olakšanje međunarodnog železničkog prevoza u svakom pogledu, između ostalog, i uspostavljanjem jedinstvenog pravnog sistema u relevantnim oblastima.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/270-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 29.1.2013.