Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


• Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Najvažniji ciljevi koji se žele postići predloženim izmenama su da se omogući plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva plaćaju i na osnovicu čiji je iznos viši od iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa, tj. na osnovicu koja je slobodno opredeljena, kao i određivanje roka u kome se obračunavaju i plaćaju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje za određene kategorije obveznika doprinosa.

Pored toga, izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11 i 47/13 - u daljem tekstu: Zakon) vrše se i u cilju preciziranja pojedinih odredaba.

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji se, saglasno odredbama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 i 63/2013 - ispr.), uvode zakonom, to znači da se izmene i dopune tih elemenata mogu vršiti samo zakonom. Prema tome, kako se materija koja se uređuje ovim zakonom odnosi na doprinose za finansiranje obaveznog socijalnog osiguranja i spada u zakonodavnu regulativu, nije razmatrano, niti je bilo osnova za razmatranje njenog uređenja drugim zakonom ili podzakonskim aktom.

• Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

S obzirom na to da se radi o zakonskoj materiji, određena postojeća zakonska rešenja jedino je i moguće menjati i dopunjavati donošenjem zakona, tj. izmenama i dopunama zakona.

Uređivanjem materije doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje javnosti dostupnost u pogledu vođenja politike u oblasti socijalnog osiguranja, s obzirom na to da se zakon kao opšti pravni akt objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj pravnoj situaciji.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1. Vrši se izmena člana 6. tačke 18) Zakona u cilju preciziranja pojma ugovorene naknade.

Uz član 2. Predložena je izmena člana 23. Zakona, kojim se uređuje osnovica doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednog društva. Predloženo je da osnovicu doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednog društva čini najmanje najniža mesečna osnovica doprinosa iz člana 37. Zakona, što znači da osnovica doprinosa za ovu kategoriju obveznika može biti opredeljena i u iznosu većem od najniže mesečne osnovice doprinosa.

Uz član 3. Vrši se preciziranje člana 40. Zakona, kojim se uređuje osnovica doprinosa za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavaca, i to za slučaj kada je zarada jednaka ili viša od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa, kao i za slučaj kada je zarada zaposlenog niža od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa.

Uz član 4. Predložena je izmena člana 52a Zakona u smislu da se precizira obračunavanje i plaćanje doprinosa za preduzetnika iz člana 22. stav 1, odnosno poljoprivrednika iz člana 27. stav 1. Zakona.

Uz član 5. Vrši se izmena člana 60. Zakona tako što se preciziraju rokovi plaćanja doprinosa za preduzetnike koji porez plaćaju na paušalno utvrđen prihod, za poljoprivrednike iz člana 27. stav 3. Zakona, kao i za osnivače, odnosno članove privrednog društva.

Uz član 6. Predložena je dopuna člana 65b Zakona, koji se odnosi na utvrđivanje obaveze plaćanja doprinosa za preduzetnika koji ostvaruje naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, a delatnost nastavlja da obavlja preko ovlašćenog poslovođe, tako što se precizira da osnovicu za tu kategoriju obveznika, pored oporezive dobiti, odnosno paušalno utvrđenog prihoda čini i lična zarada.

Uz čl. 7. do 9. Vrši se preciziranje kaznenih odredaba čl. 72, 73. i 74. Zakona, u smislu njihovog usaglašavanja sa izmenama Zakona.

Uz član 10. Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4558-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 28.11.2013.