Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA: OBAVEZA ORGANIZACIJE RADA SAVETNIKA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA I SAVETA ZA ZDRAVLJE


DO KRAJA GODINE U SVIM BOLNICAMA I KLINIKAMA, KAO I U DOMOVIMA ZDRAVLJA, MORAJU BITI OTVORENE KANCELARIJE ZAŠTITNIKA OSIGURANIKA.

To će biti službenik Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, koji dobro poznaje medicinu, ali i zakonska prava koja svakom građaninu pripadaju, kada mu je potrebna lekarska pomoć.

Njima će građani moći da se obrate u svakom slučaju kada su nezadovoljni pruženom zdravstvenom uslugom: kada su pregledi zakazani u predugom roku, kada su vraćeni, jer je neki uređaj bio u kvaru, kada navodno na neki lek nemaju pravo i uopšte – kada im je uskraćeno pravovaljano lečenje. Takođe, moći će da se požale i na neljubazan odnos zaposlenih, ali i na nesavesno lečenje.

Na pritužbe – bilo usmene, bilo pisane – zaštitnik osiguranika moraće da odgovori u roku od 5 dana. Ako u tom roku ne dobije odgovor na svoja pitanja i žalbe, građanin će moći da se SMS porukom obrati Republičkom fondu. Telefon na koji mogu da se šalju poruke je 064/8522-654. On će biti u funkciji od 1. januara naredne godine, jer svi zaštitnici osiguranika moraju najpre da budu izabrani na javnom konkursu, a prethodno će proći i odgovarajuće testove.

Predviđeno je da u zdravstvenim ustanovama taj posao obavljaju i doktori medicine, stomatolozi, farmaceuti i pravnici ili ekonomisti, sa mnogo iskustva i znanja. Oni će raditi umesto dosadašnjih zaštitnika prava pacijenata, koji su, kako kaže direktor Republičkog fonda prof. dr Momčilo Babić, mnogo više štitili prava direktora u zdravstvenim ustanovama u kojima su radili. Događalo se da često pregovaraju s pacijentima kako da odustanu od tužbi, prigovora, zahteva, ili legitimnih prava.

Zaštitnik osiguranika imaće vidno obeležene kancelarije u svim ustanovama. Negde će raditi samo jedan, a u velikim kliničkim centrima i po nekoliko njih.

ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013), stupio na snagu 30.5.2013.godine

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ORGANIZOVAĆE RAD I OBEZBEDITI USLOVE I FINANSIJSKA SREDSTVA ZA RAD SAVETNIKA PACIJENATA I SAVETA ZA ZDRAVLJE U ROKU OD ŠEST MESECI OD DANA STUPANJA NA SNAGU OVOG ZAKONA.

 

Savetnik za zaštitu prava pacijenata

Član 39

Poslove savetnika za zaštitu prava pacijenata (u daljem tekstu: savetnik pacijenata) obavlja diplomirani pravnik sa položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave, sa najmanje tri godine radnog iskustva u struci i poznavanjem propisa iz oblasti zdravstva.

Savetnik pacijenata obavlja poslove zaštite prava pacijenata po podnetim prigovorima i pruža potrebne informacije i savete u vezi sa pravima pacijenata.

Savetnik pacijenata može obavljati poslove za više jedinica lokalne samouprave.

Odluku o organizovanju, finansiranju i uslovima rada savetnika pacijenata, u skladu sa potrebama pacijenata i kapacitetima zdravstvene službe na teritoriji jedinice lokalne samouprave, donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Član 40

Savetnik pacijenata ima službenu legitimaciju, kojom se identifikuje prilikom dolaska u zdravstvenu ustanovu, privatnu praksu, organizacionu jedinicu visokoškolske ustanove zdravstvene struke koja obavlja zdravstvenu delatnost i drugo pravno lice koje obavlja određene poslove iz zdravstvene delatnosti.

Obrazac i sadržinu službene legitimacije iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove zdravlja.

Zdravstvena ustanova, privatna praksa i pravna lica iz stava 1. ovog člana dužni su da na vidnom mestu istaknu ime i prezime, radno vreme savetnika pacijenata, kao i adresu i broj telefona na koji se pacijent može obratiti radi zaštite svojih prava.

U cilju efikasnog rada savetnika pacijenata, zdravstvena ustanova, privatna praksa i pravna lica iz stava 1. ovog člana dužni su da savetniku pacijenata, u prisustvu zdravstvenog radnika, omoguće uvid u medicinsku dokumentaciju pacijenta, koja je u vezi sa navodima iznetim u prigovoru.

Zdravstvena ustanova, privatna praksa i pravna lica iz stava 1. ovog člana obavezni su da, na zahtev savetnika pacijenata, u postupku po prigovoru, bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet radnih dana, dostave savetniku pacijenata sve tražene informacije, podatke i mišljenja.

Član 41

Pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik, prigovor može podneti savetniku pacijenata pismeno ili usmeno na zapisnik.

Po prigovoru iz stava 1. ovog člana, savetnik pacijenata odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana podnošenja prigovora, utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice u vezi sa navodima iznetim u prigovoru.

Nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti, savetnik pacijenata sačinjava izveštaj, koji odmah, a najkasnije u roku od tri radna dana, dostavlja podnosiocu prigovora, rukovodiocu organizacione jedinice i direktoru zdravstvene ustanove, odnosno osnivaču privatne prakse.

Direktor zdravstvene ustanove, odnosno osnivač privatne prakse, obavezan je da u roku od pet radnih dana od dobijanja izveštaja savetnika pacijenata, dostavi savetniku pacijenata obaveštenje o postupanju i preduzetim merama u vezi sa prigovorom.

Podnosilac prigovora, koji je nezadovoljan izveštajem savetnika pacijenata iz stava 3. ovog člana, može se, u skladu sa zakonom, obratiti Savetu za zdravlje, zdravstvenoj inspekciji, odnosno nadležnom organu organizacije zdravstvenog osiguranja kod koje je pacijent zdravstveno osiguran.

Savetnik pacijenata dostavlja mesečni izveštaj o podnetim prigovorima direktoru zdravstvene ustanove, radi njegovog informisanja i preduzimanja određenih mera u okviru njegove nadležnosti.

Savetnik pacijenata dostavlja tromesečni, šestomesečni i godišnji izveštaj Savetu za zdravlje.

Ministar nadležan za poslove zdravlja propisuje način postupanja po prigovoru, obrazac i sadržaj zapisnika i izveštaja savetnika pacijenata, u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Savet za zdravlje

Član 42

Savet za zdravlje, obrazovan u jedinici lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave, pored zadataka utvrđenih statutom, odnosno odlukom jedinice lokalne samouprave, obavlja i određene zadatke iz oblasti zaštite prava pacijenata, i to:

1) razmatra prigovore o povredi pojedinačnih prava pacijenata na osnovu dostavljenih i prikupljenih dokaza i utvrđenih činjenica;

2) o utvrđenim činjenicama obaveštava podnosioca prigovora i direktora zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse na koju se prigovor odnosi i daje odgovarujuće preporuke;

3) razmatra izveštaje savetnika pacijenata, prati ostvarivanje prava pacijenata na teritoriji jedinice lokalne samouprave i predlaže mere za zaštitu i promociju prava pacijenata;

4) podnosi godišnji izveštaj o svom radu i preduzetim merama za zaštitu prava pacijenata nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, kao i ministarstvu nadležnom za poslove zdravlja, a na teritoriji Autonomne pokrajine i organu uprave nadležnom za poslove zdravlja.

Radi informisanja i ostvarivanja potrebne saradnje, izveštaj iz stava 1. tačka 4) dostavlja se Zaštitniku građana.

Savet za zdravlje pored predstavnika lokalne samouprave, čine i predstavnici udruženja građana iz reda pacijenata, zdravstvenih ustanova sa teritorije jedinice lokalne samouprave, kao i nadležne filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Član 43

Savetnik pacijenata i članovi Saveta za zdravlje obavezni su da u svom radu postupaju u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

PRAVNA BAZA PARAGRAF LEX

Izvor: Tanjug