Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Razlozi za izmene i dopune Zakona o državnim službenicima proizašli su uglavnom iz potrebe: da se uspostavi novi sistem stručnog usavršavanja državnih službenika u skladu sa Strategijom stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji i Akcionim planom za sprovođenje Strategije stručnog usavršavanja državnih službenika u Republici Srbiji za period 2013-2015. godine ("Sl. glasnik RS", br. 56/2011 i 51/2013) i delokrugom ministarstva nadležnog za poslove državne uprave utvrđenim Zakonom o ministarstvima koji se odnosi na stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima; da se usklade uslovi za obavljanje poslova u okviru zvanja državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima i uslovi za obavljanje poslova državnih službenika na položaju, sa Zakonom o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS" br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010 i 93/2012); da se obezbedi kontinuirano obavljanje poslova radnog mesta koje je utvrđeno kao položaj uvođenjem instituta vršioca dužnosti za rad na položaju, do postavljenja državnog službenika na položaj u skladu sa Zakonom; da se izvrši izmena statusa načelnika upravnog okruga sa državnog službenika na položaju na funkcionera, na koji način načelnik upravnog okruga postaje funkcioner.

Član 1. Predloženim rešenjem vrši se usklađivanje sa izmenom u Zakonu o državnoj upravi, kojom se načelnik upravnog okruga iz statusa državnog službenika na položaju prevodi u status funkcionera.

Čl. 2-8. Predloženim izmenama izvršeno je usklađivanje sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010 i 93/2012), u pogledu uslova za obavljanja poslova u okviru zvanja državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima i uslova za obavljanje poslova državnih službenika na položaju.

Član 9. Dosadašnji način objavljivanja i oglašavanja javnih konkursa za popunjavanje radnih mesta u organima državne uprave pokazao se kao neefikasan i izuzetno skup. Predloženo rešenje je ekonomičnije s obzirom na to da je praćenje javnog konkursa putem internet prezentacije jednostavnije i pristupačnije. Takođe, oglašavanje javnih konkursa u "Službenom glasniku Republike Srbije" primereno je i iz tog razloga što se u narednom periodu planira besplatan pristup internet bazi "Službenog glasnika Republike Srbije" svim zainteresovanim licima.

Član 10. Predloženim rešenjem prevazilazi se pravni vakuum koji bi nastao usled dužine trajanja konkursne procedure oko postavljenja državnog službenika na položaju, što bi neminovno dovelo do prekida u radu organa državne uprave. Uvođenjem instituta vršioca dužnosti za rad na položaj obezbeđuje se kontinuirano i efikasno obavljanje poslova organa državne uprave do postavljenja državnog službenika na položaju u skladu sa Zakonom.

Član 11. Predloženim rešenjem uređuju se pitanja stručnog usavršavanja državnih službenika u organima državne uprave na način kojim se obezbeđuje celovitost, sveobuhvatnost i održivost sistema u ostvarivanju ciljeva i principa reforme državne uprave. Pre svega, ovim se primenjuju principi profesionalizacije državne uprave, kroz obezbeđivanje i permanentno stručno usavršavanje državnih službenika za sve vreme njihovog rada, kao i isključivanje principa dobrovoljnosti na kome se, u dosadašnjoj primeni, zasnivalo učešće u organizovanom sprovođenju stručnog usavršavanja.

Čl. 12. i 13. Predloženim rešenjem predviđeno je stručno usavršavanje državnih službenika u skladu sa programima opšteg i posebnog stručnog usavršavanja. Usavršavanje organizuje ministarstvo nadležno za poslove državne uprave, a realizatori programa stručnog usavršavanja državnih službenika su zaposleni u organima državne uprave, službama Vlade i drugim državnim organima, kao i stručnjaci iz oblasti značajnih za rad državne uprave, što je još jedan način ostvarivanja principa profesionalizacije državne uprave. Vlada će, između ostalog, bliže urediti način utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem i način i postupak izbora realizatora programa stručnog usavršavanja.

Uveden je poseban oblik stručnog usavršavanja putem stažiranja, kao i upućivanja na stručno usavršavanje u okviru realizacije sporazuma o međunarodnoj saradnji. Prava i obaveze državnog službenika uređuju se ugovorom. Vlada će, između ostalog, bliže urediti način izbora državnih službenika koji se upućuju na stručno usavršavanje putem stažiranja, elemente ugovora, troškove i druga pitanja od značaja za stažiranje.

U skladu sa dosadašnjim rešenjem sredstva za stručno usavršavanje obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, a predloženim izmenama se precizira iznos sredstava koji se u budžetu opredeljuje za realizaciju programa opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika koje organizuje ministarstvo nadležno za poslove državne uprave.

Član 14. S obzirom na to da se članom 15. Predloga zakona predviđa polaganje i posebnog stručnog ispita za državne službenike za radna mesta sa posebnim dužnostima i ovlašćenjima, predlaže se brisanje odredbe člana 101. stav 2. Zakona o državnim službenicima, prema kojoj se zakonom može predvideti poseban stručni ispit koji se polaže umesto državnog stručnog ispita radi zaposlenja na radnom mestu sa posebnim dužnostima i ovlašćenjima.

Član 16. Predloženim rešenjem uvodi se jednoobrazan i jednostavniji način osposobljavanja pripravnika za samostalan rad u skladu sa opštim aktom o uvođenju pripravnika u rad i opštim programom osposobljavanja pripravnika za polaganje državnog stručnog ispita koje donosi rukovodilac.

Tim rešenjem će svi pripravnici na podjednak način i po jednostavnijoj proceduri biti osposobljeni za samostalan rad u državnim organima, s obzirom na to da se isključuje mogućnost da mentor određuje pripravniku poseban program osposobljavanja, kako je to do sada bio slučaj.

Član 17. Predloženim rešenjem vrši se usklađivanje odredbe člana 106. Zakona o državnim službenicima u delu koji se odnosi na poseban stručni ispit u smislu člana 15. Predloga zakona.

Član 18. Predloženim rešenjem vrši se usklađivanje stava 2. člana 140. Zakona o državnim službenicima kod uslova u pogledu stručne spreme državnog službenika koga rukovodilac može pismeno da ovlasti da umesto njega odlučuje o pravima i dužnostima državnih službenika, u skladu sa predloženim izmenama u čl. 36-39. Zakona o državnim službenicima.

Član 19. Predloženo je brisanje dela stava 2. člana 158. koji se odnosi na organizaciju stručnog usavršavanja državnih službenika, posebno u oblasti borbe protiv korupcije, a koja je u delokrugu Službe za upravljanje kadrovima.

Čl. 20. i 21. Predlaže se da Visoki službenički savet, pored dosadašnjih poslova, obavlja i poslove razmatranja i davanja mišljenja na programe opšteg stručnog usavršavanja državnih službenika, usmerava i prati unapređenje i usklađivanje radnopravnog položaja državnih službenika, a naročito u oblasti opšteg stručnog usavršavanja, kao i da pored donošenja Kodeksa ponašanja državnih službenika prati njegovo sprovođenje i stara se o unapređenju etičkih standarda u skladu sa međunarodnom praksom. Bliže se uređuju i obaveze organa državne uprave i službi Vlade da Visokom službeničkom savetu dostavljaju potrebne podatke i informacije neophodne za praćenje primene Kodeksa ponašanja državnih službenika i unapređenje pravila etičkog ponašanja državnih službenika, što je u skladu sa ulogom i značajem Visokog službeničkog saveta u službeničkom sistemu.

Član 22. Predviđa se brisanje člana 179. Zakona o državnim službenicima.

Odredbe čl. 23-30. prelaznog su karaktera i njima se reguliše u kom roku će se doneti podzakonska akta predviđena ovim zakonom; usaglašavanje akata donetih na osnovu važećeg zakona sa odredbama ovog zakona; preuzimanje zaposlenih iz Službe za upravljanje kadrovima koji su radili na poslovima stručnog usavršavanja državnih službenika; usklađivanje pravilnika o unutrašnjem uređenju u skladu sa izmenjenim delokrugom Ministarstva pravde i državne uprave i Službe za upravljanje kadrovima; donošenje rešenja o postavljenju vršioca dužnosti na položaje koji nisu popunjeni u trenutku stupanja na snagu ovog zakona; način obezbeđenja sredstava u budžetu Republike Srbije za programe opšteg stručnog usavršavanja.

Član 30. Predlaže se odloženo stupanje na snagu čl. 12. i 13. imajući u vidu stanje u budžetu Republike Srbije.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4074-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 28.10.2013.