Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU IZDAVANJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLA FAKTORINGA - "Sl. glasnik RS", br. 93/2013: • Primerak rešenja Ministarstvo po službenoj dužnosti dostavlja organu, odnosno organizaciji koja vodi Registar izdatih i oduzetih odobrenja za obavljanje poslova faktoringa •

KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O SADRŽINI REGISTRA FAKTORINGA - "Sl. glasnik RS", br. 93/2013: • Podaci u Registru faktoringa se evidentiraju po službenoj dužnosti, odmah po prijemu rešenja ministarstva nadležnog za poslove finansija

MEĐUNARODNA PRAVILA INCOTERMS 2010 SA ASPEKTA UTVRĐIVANJA CARINSKE VREDNOSTI: • Popunjavanje rubrika 20, 22 i 44 Jedinstvene carinske isprave •

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 28.10. DO 3.11.2013. GODINE

SADRŽINA I FORMA VOĐENJA EVIDENCIJE OTKUPLJENIH POTRAŽIVANJA OD STRANE FAKTORA

Izvor: Paragraf Lex